Biographical names (since 1950)

Korean pronunciation dictionary

This page gives the pronunciation in Korean of the names of people active since 1950. These are grouped mostly by area of activity, while there are also two sections on North Korean people in the end.
1950년 이후에 활동한 인명의 한국어 발음을 제시한다. 대부분 활동 분야를 기준으로 묶어서 제시하며 끝에는 북한 인물들의 목록도 두 개 있다.

The names are given first in bold in hangul, followed by the phonetic respelling in hangul in square brackets ([ ]) if the pronunciation is different from the original spelling. This is followed by the name in hanja, the usual spelling in the Roman alphabet where known, and the years of birth and death. The romanization is given first in the official Revised Romanization used in South Korea (RR) followed by a partial translation of the name if necessary, and second in the older McCune–Reischauer system (MR) which is widely used outside of South Korea, in the variant used by the American Library Association – Library of Congress (ALA-LC). A two-syllable given name is always separated by a hyphen (-) in this variant, which is not done in the original MR system. The order of the romanizations is reversed for the final two sections of North Korean names. Next, the phonemic transcription is given between slashes (/ /) followed by the phonetic transcription in square brackets ([ ]), both in the International Phonetic Alphabet (see: IPA transcription of Korean). The gender is marked as (M) for masculine and (F) for feminine, followed by a brief label in English and Korean to describe who the person is.
먼저 이름을 굵은 글씨의 한글로 표기하고 철자와 다른 경우 발음을 꺾쇠표([ ]) 사이에 한글로 적는다. 이어서 한자 이름과 흔히 쓰이는 로마자 표기(알려진 경우), 생몰년을 적는다. 로마자 표기는 먼저 대한민국에서 공식적으로 쓰는 국어의 로마자 표기법(RR)을 따른 것을 적고 필요한 경우 일부를 번역해서 보이며 둘째로 국외에서 널리 쓰이는 매큔·라이샤워 표기법(MR) 가운데서 미국도서관협회·미국의회도서관(ALA-LC)에서 쓰는 형태를 따른 것을 적는다. 이 변형에서는 원래의 매큔·라이샤워 표기법과 달리 두 음절의 이름을 언제나 줄임표(-)로 나누어 적는다. 북한 인명을 다룬 마지만 두 목록에서는 로마자 표기의 순서를 뒤바꾼다. 이어서 빗금(/ /) 사이에는 음소 전사, 꺾쇠표([ ]) 사이에는 음성 전사를 국제 음성 기호로 나타낸다. 인물이 남성이면 (M), 여성이면 (F)로 표시하며 이어서 영어와 한국어로 간략하게 어떤 인물인지 표시한다.

Presidents of South Korea 대한민국의 대통령

Those who have held the presidency of South Korea are listed chronologically, with the dates in office also given.
대한민국의 역대 대통령을 연대순으로 나열하고 재임 기간도 적는다.

 • 이승만[이ː–] 李承晩 Syngman Rhee (1875 – 1965) RR: I Seung(-)man MR: Yi Sŭng-man /ᴸiː z̥ʰɯŋ.man/ [iː.z̥ʰɯŋ.man] (M) independence activist, politician 독립운동가·정치가; president 1948 – 1960 대통령
  • byname 호: 우남[우ː-] 雩南 RR: Unam MR: Unam /uː.nam/ [uː.nam]
 • 윤보선 尹潽善 Yun Posun (1897 – 1990) RR: Yun Bo(-)seon MR: Yun Po-sŏn /jun boː.z̥ʰʌn/ [jun|b̥oː.z̥ʰʌn → jun.bo.z̥ʰʌn] (M) politician 정치가; president 1960 – 1962 대통령
  • byname 호: 해위[해ː-] 海葦 RR: Haewi MR: Haewi /hɛː.y/ [hɛː.y, -ɥi]
 • 박정희[-쩡히] 朴正熙 Park Chung Hee (1917 – 1979) RR: Bak Jeong(-)hui MR: Pak Chŏng-hŭi /baɡ ʣʲʌːŋ.hi/ [b̥ak|ʣ̥ʲəːŋ.ɦi → b̥ak.ʦʲʌŋ.ɦi] (M) politician, military personnel 정치가·군인; president 1963 – 1979 대통령
  • byname 호: 중수 中樹 RR: Jungsu MR: Chungsu /ʣʲuŋ.z̥ʰu/ [ʣ̥ʲuŋ.z̥ʰu]
 • 최규하[최–/췌–] 崔圭夏 Choi Kyu Hah (1919 – 2006) RR: Choe Gyu(-)ha MR: Ch’oe Kyu-ha /ʦʲʰø ɡju.ha/ [ʦʲʰø, ʦʲʰwe|ɡ̊ju.ɦa → ʦʲʰø.ɡju.ɦa, ʦʲʰwe-] (M) politician, diplomat 정치가·외교관; prime minister 1976 – 1979 국무총리, president 1979 – 1980 대통령
  • byname 호: 현석 玄石 RR: Hyeonseok MR: Hyŏnsŏk /hjʌn.z̥ʰʌɡ/ [hjʌn.z̥ʰʌk]
 • 전두환 全斗煥 Chun Doo Hwan (1931 –) RR: Jeon Du(-)hwan MR: Chŏn Tu-hwan /ʣʲʌn du.hwan/ [ʣ̥ʲʌn|d̥u.ɦwan → ʣ̥ʲʌn.du.ɦwan] (M) politician, military personnel 정치가·군인; president 1980 – 1988 대통령
  • byname 호: 일해 日海 RR: Ilhae MR: Irhae /il.hɛ/ [iɾ.ɦɛ]
 • 노태우 盧泰愚 Roh Tae Woo (1932 –) RR: No Tae(-)u MR: No T’ae-u /ᴸno tʰɛ.u/ [no.tʰɛ.u] (M) politician, military personnel 정치가·군인; president 1988 – 1993 대통령
  • byname 호: 용당 龍黨 RR: Yongdang MR: Yongdang /ᴸjoŋ.daŋ/ [joŋ.daŋ]
 • 김영삼 金泳三 Kim Young Sam (1927 – 2015) RR: Gim Yeong(-)sam MR: Kim Yŏng-sam /ɡim jʌːŋ.z̥ʰam/ [ɡ̊im|jəːŋ.z̥ʰam → ɡ̊i.mjʌŋ.z̥ʰam] (M) politician 정치가; president 1993 – 1998 대통령
  • byname 호: 거산[거ː-] 巨山 RR: Geosan MR: Kŏsan /ɡʌː.z̥ʰan/ [ɡ̊əː.z̥ʰan]
 • 김대중 金大中 Kim Dae-jung (1924 – 2009) RR: Gim Dae(-)jung MR: Kim Tae-jung /ɡim dɛː.ʣʲuŋ/ [ɡ̊im|d̥ɛː.ʣʲuŋ → ɡ̊i.dɛ.ʣʲuŋ] (M) politician 정치가; president 1998 – 2003 대통령
  • byname 호: 후광[후ː-] 後廣 RR: Hugwang MR: Hugwang /huː.ɡwaŋ/ [huː.ɡwaŋ]
 • 노무현 盧武鉉 Roh Moo-hyun (1946 – 2009) RR: No Mu(-)hyeon MR: No Mu-hyŏn /ᴸno muː.hjʌn/ [no|muː.ɦjʌn → no.mu.ɦjʌn] (M) politician, legal professional 정치가·법조인; president 2003 – 2008 대통령
 • 이명박[이ː–] 李明博 Lee Myung-bak (1941 –) RR: I Myeong(-)bak MR: Yi Myŏng-bak /ᴸiː mjʌŋ.baɡ/ [iː.mjʌŋ.bak] (M) politician, businessperson 정치가·기업인; president 2008 – 2013 대통령
 • 박근혜[-끈혜/-끈헤] 朴槿惠 Park Geun-hye (1952 –) RR: Bak Geun(-)hye MR: Pak Kŭn-hye /baɡ ɡɯːn.hje/ [b̥ak|ɡ̊ɯːn.ɦje → b̥ak.kɯn.ɦje] (F) politician 정치가; president 2013 – 2017 대통령

Business, politics, society, and religion 기업·정치·사회·종교

 • 강금실 康錦實 Kang Kum Sil (1957 –) RR: Gang Geum(-)sil MR: Kang Kŭm-sil /ɡaŋ ɡɯːm.z̥ʰil/ [ɡ̊aŋ|ɡ̊ɯːm.ɕʰil → ɡ̊aŋ.ɡ̊ɯm.ɕʰil] (F) politician, legal professional 정치가·법조인
 • 고건 高建 Goh Kun (1938 –) RR: Go Geon MR: Ko Kŏn /ɡo ɡʌːn/ [ɡ̊o|ɡ̊əːn → ɡ̊o.ɡʌn] (M) politician 정치가; prime minister 1997 – 1998, 2003 – 2004 국무총리
 • 권노갑 權魯甲 Kwon Rho-kap (1930 –) RR: Gwon No(-)gap MR: Kwŏn No-gap /ɡwʌn ᴸno.ɡab/ [ɡ̊wʌn.no.ɡap] (M) politician 정치가
 • 김두한 金斗漢 (1918 – 1972) RR: Gim Du(-)han MR: Kim Tu-han /ɡim du.han/ [ɡ̊im|d̥u.ɦan → ɡ̊im.du.ɦan] (M) mobster, politician 조직폭력배·정치가
 • 김무성 金武星 Kim Moo-sung (1951 –) RR: Gim Mu(-)seong MR: Kim Mu-sŏng /ɡim muː.z̥ʰʌŋ/ [ɡ̊im|muː.z̥ʰʌŋ → ɡ̊im.mu.z̥ʰʌŋ] (M) politician 정치가
 • 김문수 金文洙 Kim Moon-soo (1951 –) RR: Gim Mu(-)seong MR: Kim Mu-sŏng /ɡim mun.z̥ʰu/ [ɡ̊im.mun.z̥ʰu] (M) politician 정치가
 • 김병로[–노] 金炳魯 (1887 – 1964) RR: Gim Byeong(-)ro MR: Kim Pyŏng-no /ɡim bjʌːŋ.lo → ɡim bjʌːŋ.no/ [ɡ̊im|b̥jəːŋ.no → ɡ̊im.bjʌŋ.no] (M) legal professional, politician 법조인·정치가
 • 김성수 金性洙 (1891 – 1955) RR: Gim Seong(-)su MR: Kim Sŏng-su /ɡim z̥ʰʌːŋ.z̥ʰu/ [ɡ̊im|z̥ʰəːŋ.z̥ʰu → ɡ̊im.z̥ʰʌŋ.z̥ʰu] (M) politician, educator 정치가·교육가; vice president 1951 – 1952 부통령
  • byname 호: 인촌 仁村 RR: Inchon MR: Inch’on /in.ʦʲʰon/ [in.ʦʲʰon]
 • 김수환 金壽煥 Kim Sou-Hwan (1922 – 2009) RR: Gim Su(-)hwan MR: Kim Su-hwan /ɡim z̥ʰu.hwan/ [ɡ̊im.z̥ʰu.ɦwan] (M) cardinal, social activist 추기경·사회 운동가
  • baptismal name 세례명: 스테파노 Latin: Stephanus, English: Stephen  RR: Seutepano MR: Sŭt’ep’ano /z̥ʰɯ.tʰe.pʰa.no/ [z̥ʰɯ.tʰe.pʰa.no]
 • 김승연 金昇淵 Seung Youn Kim (1952 –) RR: Gim Seung(-)yeon MR: Kim Sŭng-yŏn /ɡim z̥ʰɯŋ.jʌn/ [ɡ̊im.z̥ʰɯŋ.jʌn] (M) businessperson 기업인
 • 김우중 金宇中 Kim Woo Choong (1936 –) RR: Gim U(-)jung MR: Kim U-jung /ɡim uː.ʣʲuŋ/ [ɡ̊im|uː.ʣʲuŋ → ɡ̊i.mu.ʣʲuŋ] (M) businessperson 기업인
 • 김운용 金雲龍 Un Yong Kim (1931 –) RR: Gim Un(-)yong MR: Kim Un-yong /ɡim un.ᴸjoŋ/ [ɡ̊im|u.njoŋ → ɡ̊i.mu.njoŋ] (M) politician, sports administrator, military personnel 정치가·스포츠 행정가·군인
 • 김재규 金載圭 Kim Jae Kyu (1926 – 1980) RR: Gim Jae(-)gyu MR: Kim Chae-gyu /ɡim ʣʲɛː.ɡju/ [ɡ̊im|ʣ̥ʲɛː.ɡju → ɡ̊im.ʣʲɛ.ɡju] (M) politician, military personnel 정치가·군인
 • 김종인 金鍾仁 Kim Chong-in (1940 –) RR: Gim Jong(-)in MR: Kim Chong-in /ɡim ʣʲoŋ.in/ [ɡ̊im|ʣ̥ʲoŋ.in → ɡ̊im.ʣʲoŋ.in] (M) politician, economist 정치가·경제학자
 • 김종필 金鍾泌 Kim Jong Pil (1926 –) RR: Gim Jong(-)pil MR: Kim Chong-p’il /ɡim ʣʲoŋ.pʰil/ [ɡ̊im|ʣ̥ʲoŋ.pʰil → ɡ̊im.ʣʲoŋ.pʰil] (M) politician, military personnel 정치가·군인; prime minister 1971 – 1975, 1998 – 2000 국무총리
 • 김한길 金– Kim Han-gil (1953 –) RR: Gim Han(-)gil MR: Kim Han’gil /ɡim han.ɡil/ [ɡ̊im|han.ɡil → ɡ̊im.ɦan.ɡil] (M) politician, novelist 정치가·소설가
 • 김형욱 金炯旭 (1925 – 1979) RR: Gim Hyeong(-)uk MR: Kim Hyŏng-uk /ɡim hjʌŋ.uɡ/ [ɡ̊im|hjʌŋ.uk → ɡ̊im.ɦjʌŋ.uk] (M) politician, military personnel 정치가·군인
 • 남덕우 南悳祐 Nam Duck-Woo (1924 – 2013) RR: Nam Deok(-)u MR: Nam Tŏg-u /nam dʌɡ.u/ [nam|d̥ʌ.ɡu → nam.dʌ.ɡu] (M) economist, politician, bureaucrat 경제학자·정치인·관료
 • 문선명 文鮮明 Sun Myung Moon (1920 – 2012) RR: Mun Seon(-)myeong MR: Mun Sŏn-myŏng /mun z̥ʰʌn.mjʌŋ/ [mun.z̥ʰʌn.mjʌŋ] (M) religious leader, businessperson 종교 지도자·기업인
 • 문익환[무니콴] 文益煥 Moon Ik Hwan (1918 – 1994) RR: Mun Ik(-)hwan MR: Mun Ik-hwan /mun iɡ.hwan → mun i.kʰwan/ [mun|i.kʰwan → mu.ni.kʰwan] (M) pastor, social activist, poet 정치가·사회운동가·시인
 • 문재인 文在寅 Moon Jae-In (1953 –) RR: Mun Jae(-)in MR: Mun Chae-in /mun ʣʲɛː.in/ [mun|ʣ̥ʲɛː.in → mun.ʣʲɛ.in] (M) politician, legal professional 정치가·법조인
 • 박원순 朴元淳 Park Won-soon (1956 –) RR: Bak Won(-)sun MR: Pak Wŏn-sun /baɡ wʌn.z̥ʰun/ [b̥ak|wʌn.z̥ʰun → b̥a.ɡwʌn.z̥ʰun] (M) politician, legal professional 정치가·법조인
 • 박태준 朴泰俊 Park Tae-Joon (1927 – 2011) RR: Bak Tae(-)jun MR: Pak T’ae-jun /baɡ tʰɛ.ʣʲun/ [b̥ak.tʰɛ.ʣʲun] (M) businessperson, politician 기업인·정치가
 • 박헌영[바커녕] 朴憲永 Pak Hon-yong (1900 – 1955) RR: Bak Heon(-)yeong MR: Pak Hŏn-yŏng /baɡ hʌːn.jʌŋ/ [b̥ak|həː.njʌŋ → b̥a.kʰʌ.njʌŋ] (M) independence activist, Communist activist, politician 독립운동가·공산운동가·정치가
 • 반기문 潘基文 Ban Ki-moon (1944 –) RR: Ban Gi(-)mun MR: Pan Ki-mun /ban ɡi.mun/ [b̥an|ɡ̊i.mun → b̥an.ɡi.mun] (M) diplomat 외교관; United Nations Secretary-General 2007 – 유엔 사무총장
 • 백선엽[-써녑] 白善燁 Paik Sun Yup (1920 –) RR: Baek Seon(-)yeop MR: Paek Sŏn-yŏp /bɛɡ z̥ʰʌn.jʌb/ [b̥ɛk|z̥ʰʌ.njʌp → b̥ɛk.sʌ.njʌp] (M) general 장군
 • 성철 性徹 (1912 – 1993) RR: Seongcheol MR: Sŏngch’ŏl /z̥ʰʌːŋ.ʦʲʰʌl/ [z̥ʰəːŋ.ʦʲʰʌl] (M) Buddhist monk 승려
 • 손학규[–뀨] 孫鶴圭 Sohn Hak-kyu (1947 –) RR: Son Hak(-)gyu MR: Son Hak-kyu /z̥ʰon haɡ.ɡju → z̥ʰon haɡ.kju/ [z̥ʰon|hak.kju → z̥ʰon.ɦak.kju] (M) politician 정치가
 • 신익희[시니키] 申翼熙 Shin Ik Hee (1892 – 1956) RR: Sin Ik(-)hui MR: Sin Ik-hŭi /z̥ʰin iɡ.hi → z̥ʰin i.kʰi/ [ɕʰin|i.kʰi → ɕʰi.ni.kʰi] (M) independence activist, politician, educator 독립운동가·정치가·교육가
  • byname 호: 해공[해ː-] 海公 RR: Haegong MR: Haegong /hɛː.ɡoŋ/ [hɛː.ɡoŋ]
 • 신정아 申貞娥 Jeong-Ah Shin (1972 –) RR: Sin Jeong(-)a MR: Sin Chŏng-a /z̥ʰin ʣʲʌŋ.a/ [ɕʰin|ʣ̥ʲʌŋ.a → ɕʰin.ʣʲʌŋ.a] (F) former art history professor 전 미술사 교수
 • 심상정[심ː–] 沈相奵 Sim Sang-jung (1959 –) RR: Sim Sang(-)jeong MR: Sim Sang-jŏng /z̥ʰiːm z̥ʰaŋ.ʣʲʌŋ/ [ɕʰiːm.z̥ʰaŋ.ʣʲʌŋ] (F) politician 정치가
 • 안희정[-히-] 安熙正 Ahn Hee-jung (1965 –) RR: An Hui(-)jeong MR: An Hŭi-jŏng /an hi.ʣʲʌŋ/ [an|hi.ʣʲʌŋ → an.ɦi.ʣʲʌŋ] (M) politician 정치가
 • 양정모 梁正模 Yang Chung-mo (1921 – 2009) RR: Yang Jeong(-)mo MR: Yang Chŏng-mo /ᴸjaŋ ʣʲʌːŋ.mo/ [jaŋ|ʣ̥ʲəːŋ.mo → jaŋ.ʣʲʌŋ.mo] (M) businessperson 기업인
 • 유병언 兪炳彦 Yoo Byung-eun (1941 – 2014) RR: Yu Byeong(-)eon MR: Yu Pyŏng-ŏn /ju bjʌːŋ.ʌn/ [ju|b̥jəːŋ.ʌn → ju.bjʌŋ.ʌn] (M) businessperson, religious leader, photographer 기업인·종교지도자·사진작가
  • byname 호: 아해 兒孩 Ahae RR: Ahae MR: Ahae /a.hɛ/ [a.ɦɛ]
 • 유승민 劉承旼 Yoo Seong-min (1958 –) RR: Yu Seung(-)min MR: Yu Sŭng-min /ᴸju z̥ʰɯŋ.min/ [ju.z̥ʰɯŋ.min] (M) politician 정치가
 • 유일한 柳一韓 Ilhan New (1895 – 1971) RR: Yu Il(-)han MR: Yu Ir-han /ᴸju il.han/ [ju.iɾ.ɦan] (M) businessperson, independence activist 기업인·독립운동가
 • 육영수 陸英修 Yuk Young Soo (1925 – 1974) RR: Yuk Yeong(-)su MR: Yuk Yŏng-su /ᴸjuɡ jʌŋ.z̥ʰu/ [juk|jʌŋ.z̥ʰu → ju.ɡjʌŋ.z̥ʰu] (F) wife of Park Chung Hee 박정희의 부인
 • 이건희[이ː-히] 李健熙 Lee Kun-hee (1942 –) RR: I Geon(-)hui MR: Yi Kŏn-hŭi /ᴸiː ɡʌːn.hi/ [iː|ɡ̊əːn.ɦi → iː.ɡʌn.ɦi] (M) businessperson 기업인
 • 이근안[이ː–] 李根安 (1938 –) RR: I Geun(-)an MR: Yi Kŭn-an /ᴸiː ɡɯn.an/ [iː|ɡ̊ɯ.nan → iː.ɡɯ.nan] (M) police officer 경찰관
 • 이기붕[이ː–] 李起鵬 Lee Ki Poong (1896 – 1960) RR: I Gi(-)bung MR: Yi Ki-bung /ᴸiː ɡi.buŋ/ [iː|ɡ̊i.buŋ → iː.ɡi.buŋ] (M) politician 정치가
 • 이만섭[이ː–] 李萬燮 (1932 –) RR: I Man(-)seop MR: Yi Man-sŏp /ᴸiː man.z̥ʰʌb/ [iː.man.z̥ʰʌp] (M) politician, journalist 정치가·언론인
 • 이범석[이ː–] 李範奭 (1900 – 1972) RR: I Beom(-)seok MR: Yi Pŏm-sŏk /ᴸiː bʌːm.z̥ʰʌɡ/ [iː|b̥əːm.z̥ʰʌk → iː.bʌm.z̥ʰʌk] (M) independence activist, politician 독립운동가·정치가; prime minister 1948 – 1950 국무총리
 • 이병철[이ː–] 李秉喆 Byung-chull Lee (1910 – 1987) RR: I Byeong(-)cheol MR: Yi Pyŏng-ch’ŏl /ᴸiː bjʌːŋ.ʦʲʰʌl/ [iː|b̥jəːŋ.ʦʲʰʌl → iː.bjʌŋ.ʦʲʰʌl] (M) businessperson 기업인
  • byname 호: 호암 湖巖 RR: Hoam MR: Hoam /ho.am/ [ho.am]
 • 이시영[이ː–] 李始榮 (1869 – 1953) RR: I Si(-)yeong MR: Yi Si-yŏng /ᴸiː z̥ʰiː.jʌŋ/ [iː|ɕʰiː.jʌŋ → iː.ɕʰi.jʌŋ] (M) independence activist, politician 독립운동가·정치가; vice president 1948 – 1951 부통령
 • 이재명[이ː–] 李在明 Jae-myung Lee (1964 –) RR: I Jae(-)myeong MR: Yi Chae-myŏng /ᴸiː ʣʲɛː.mjʌŋ/ [iː|ʣ̥ʲɛː.mjʌŋ → iː.ʣʲɛ.mjʌŋ] (M) politician, legal professional 정치가·법조인
 • 이해진[이ː–] 李海珍 Hae-Jin Lee (1967 –) RR: I Hae(-)jin MR: Yi Hae-jin /ᴸiː hɛː.ʣʲin/ [iː|hɛː.ʣʲin → iː.ɦɛ.ʣʲin] (M) businessperson 기업인
 • 이회창[이ː회-/이ː훼-] 李會昌 Lee Hoi Chang (1935 –) RR: I Hoe(-)chang MR: Yi Hoe-ch’ang /ᴸiː høː.ʦʲʰaŋ/ [iː|høː.ʦʲʰaŋ, hweː- → iː.ɦø.ʦʲʰaŋ, -ɦwe-] (M) politician, legal professional 정치가·법조인; prime minister 1993 – 1994 국무총리
 • 이후락[이ː–] 李厚洛 Lee Hu Rak (1924 – 2009) RR: I Hu(-)rak MR: Yi Hu-rak /ᴸiː huː.laɡ/ [iː|huː.ɾak → iː.ɦu.ɾak] (M) politician, military personnel 정치가·군인
 • 장면 張勉 John Myon Chang (1899 – 1966) RR: Jang Myeon MR: Chang Myŏn /ʣʲaŋ mjʌːn/ [ʣ̥ʲaŋ|mjəːn → ʣ̥ʲaŋ.mjʌn] (M) politician 정치가; prime minister 1950 – 1952, 1960 – 1961 국무총리, vice president 1956 – 1960 부통령
  • byname 호: 운석 雲石 RR: Unseok MR: Unsŏk /un.z̥ʰʌɡ/ [un.z̥ʰʌk]
 • 장세동 張世東 Chang Se Dong (1936 –) RR: Jang Se(-)dong MR: Chang Se-dong /ʣʲaŋ z̥ʰeː.doŋ/ [ʣ̥ʲaŋ|z̥ʰeː.doŋ → ʣ̥ʲaŋ.z̥ʰe.doŋ] (M) politician, military personnel 정치가·군인
 • 장영자 張玲子 Chang Yong-ja (1944 –) RR: Jang Yeong(-)ja MR: Chang Yŏng-ja /ʣʲaŋ ᴸjʌŋ.ʣʲa/ [ʣ̥ʲaŋ.jʌŋ.ʣʲa] (F) socialite, fraudster 사교가·사기꾼
 • 전진한 錢鎭漢 (1901 – 1972) RR: Jeon Jin(-)han MR: Chŏn Chin-han /ʣʲʌn ʣʲiːn.han/ [ʣ̥ʲʌn|ʣ̥ʲiːn.ɦan → ʣ̥ʲʌn.ʣʲin.ɦan] (M) politician, independence activist, labour activist 정치가·독립 운동가·노동 운동가
 • 전태일 全泰壹 (1948 – 1970) RR: Jeon Tae(-)il MR: Chŏn T’ae-il /ʣʲʌn tʰɛ.il/ [ʣ̥ʲʌn.tʰɛ.il] (M) labour activist 노동 운동가
 • 정몽준[정ː–] 鄭夢準 Chung Mong-Joon (1951 –) RR: Jeong Mong(-)jun MR: Chŏng Mong-jun /ʣʲʌːŋ moːŋ.ʣʲun/ [ʣ̥ʲəːŋ|moːŋ.ʣʲun → ʣ̥ʲəːŋ.moŋ.ʣʲun] (M) politician, businessperson 정치가·기업인
 • 정운찬[정ː–] 鄭雲燦 Un Chan Chung (1947 –) RR: Jeong Un(-)chan MR: Chŏng Un-ch’an /ʣʲʌːŋ un.ʦʲʰan/ [ʣ̥ʲəːŋ.un.ʦʲʰan] (M) politician, economist 정치가·경제학자; prime minister 2009 – 2010 국무총리
 • 정주영[정ː–] 鄭周永 Chung Ju Yung (1915 – 2001) RR: Jeong Ju(-)yeong MR: Chŏng Chu-yŏng /ʣʲʌːŋ ʣʲu.jʌŋ/ [ʣ̥ʲəːŋ|ʣ̥ʲu.jʌŋ → ʣ̥ʲəːŋ.ʣʲu.jʌŋ] (M) businessperson 기업인
 • 정호용[정ː–] 鄭鎬溶 Chung Ho Yong (1915 – 2001) RR: Jeong Ho(-)yong MR: Chŏng Ho-yong /ʣʲʌːŋ ho.joŋ/ [ʣ̥ʲəːŋ|ho.joŋ → ʣ̥ʲəːŋ.ɦo.joŋ] (M) politician, military personnel 정치가·군인
 • 조갑제[조ː-쩨] 趙甲濟 Cho Gabje (1945 –) RR: Jo Gap(-)je MR: Cho Kap-che /ʣʲoː ɡab.ʣʲe → ʣʲoː ɡab.ʦʲe/ [ʣ̥ʲoː|ɡ̊ap.ʦʲe → ʣ̥ʲoː.ɡap.ʦʲe] (M) journalist 언론인
 • 조병옥[조ː–] 趙炳玉 Chough Pyung Ok (1894 – 1960) RR: Jo Byeong(-)ok MR: Cho Pyŏng-ok /ʣʲoː bjʌːŋ.oɡ/ [ʣ̥ʲoː|b̥jəːŋ.ok → ʣ̥ʲoː.bjʌŋ.ok] (M) independence activist, politician 독립운동가·정치가
 • 조봉암 曺奉巖 Cho Bong Am (1898 – 1959) RR: Jo Bong(-)am MR: Cho Pong-am /ʣʲo boːŋ.am/ [ʣ̥ʲo|b̥oːŋ.am → ʣ̥ʲo.boŋ.am] (M) politician 정치가
 • 조양은 曺洋銀 (1950 –) RR: Jo Yang(-)eun MR: Cho Yang-ŭn /ʣʲo jaŋ.ɯn/ [ʣ̥ʲo.jaŋ.ɯn] (M) mobster 조직폭력배
 • 차지철 車智澈 Cha Chi Chul (1934 – 1979) RR: Cha Ji(-)cheol MR: Ch’a Chi-ch’ŏl /ʦʲʰa ʣʲi.ʦʲʰʌl/ [ʦʲʰa|ʣ̥ʲi.ʦʲʰʌl → ʦʲʰa.ʣʲi.ʦʲʰʌl] (M) politician, military personnel 정치가·군인
 • 천정배 千正培 Cheon Jeong Bae (1954 –) RR: Cheon Jeong(-)bae MR: Ch’ŏn Chŏng-bae /ʦʲʰʌn ʣʲʌːŋ.bɛ/ [ʦʲʰʌn|ʣ̥ʲəːŋ.bɛ → ʦʲʰʌn.ʣʲʌŋ.bɛ] (M) politician, legal professional 정치가·법조인
 • 최순실[최–/췌–] 崔順實 Choi Soon-sil (1956 –) RR: Choe Sun(-)sil MR: Ch’oe Sun-sil /ʦʲʰø z̥ʰuːn.z̥ʰil/ [ʦʲʰø, ʦʲʰwe|z̥ʰuːn.ɕʰil → ʦʲʰø.z̥ʰun.ɕʰil, ʦʲʰwe-] (F) central figure in political scandal 정치 스캔들 주요 인물
 • 최태민[최–/췌–] 崔太敏 Choi Tae-min (1912 – 1994) RR: Choe Tae(-)min MR: Ch’oe T’ae-min /ʦʲʰø tʰɛ.min/ [ʦʲʰø.tʰɛ.min, ʦʲʰwe-] (M) religious figure 종교인
 • 탁명환[탕–] 卓明煥 (1937 – 1994) RR: Tak Myeong(-)hwan MR: T’ak Myŏng-hwan /tʰaɡ mjʌŋ.hwan/ [tʰak|mjʌŋ.ɦwan → tʰaŋ.mjʌŋ.ɦwan] (M) religious scholar 종교학자
 • 한비야 韓飛野 Han Biya (1958 –) RR: Han Bi(-)ya MR: Han Pi-ya /han bi.ja/ [han|b̥i.ja → han.bi.ja] (F) travel writer 여행 작가
 • 한화갑 韓和甲 Han Hwa-gap (1939 –) RR: Han Hwa(-)gap MR: Han Hwa-gap /han hwa.ɡab/ [han|hwa.ɡap → han.ɦwa.ɡap] (M) politician 정치가
 • 함석헌[-서컨] 咸錫憲 (1901 – 1989) RR: Ham Seok(-)heon MR: Ham Sŏk-hŏn /ham z̥ʰʌɡ.hʌn → ham z̥ʰʌ.kʰʌn/ [ham.z̥ʰʌ.kʰʌn] (M) social activist, religious figure 사회 운동가·종교인
 • 허화평 許和平 Huh Hwa Pyung (1937 –) RR: Heo Hwa(-)pyeong MR: Hŏ Hwa-p’yŏng /hʌ hwa.pʰjʌŋ/ [hʌ|hwa.pʰjʌŋ → hʌ.ɦwa.pʰjʌŋ] (M) politician, military personnel 정치가·군인
 • 홍준표 洪準杓 Hong Joon-pyo (1954 –) RR: Hong Jun(-)pyo MR: Hong Chun-p’yo /hoŋ ʣʲuːn.pʰjo/ [hoŋ|ʣ̥ʲuːn.pʰjo → hoŋ.ʣʲun.pʰjo] (M) politician, legal professional 정치가·법조인
 • 황교안 黃敎安 Hwang Kyo-ahn (1957 –) RR: Hwang Gyo(-)an MR: Hwang Kyo-an /hwaŋ ɡjoː.an/ [hwaŋ|ɡ̊joː.an → hwaŋ.ɡjo.an] (M) politician 정치가·법조인; Acting President 2017 대통령 권한대행
 • 황창규 黃昌圭 Hwang Chang-Gyu (1953 –) RR: Hwang Chang(-)gyu MR: Hwang Ch’ang-gyu /hwaŋ ʦʲʰaŋ.ɡju/ [hwaŋ.ʦʲʰaŋ.ɡju] (M) businessperson 기업인

Academics, science, and technology 학술·과학·기술

 • 강준만 康俊晩 Joon-Mann Kang (1956 –) RR: Gang Jun(-)man MR: Kang Chun-man /ɡaŋ ʣʲuːn.man/ [ɡ̊aŋ|ʣ̥ʲuːn.man → ɡ̊aŋ.ʣʲun.man] (M) political commentator, social scientist, journalist 정치평론가·사회과학자·언론인
 • 고송무 高松茂 Songmoo Kho (1947 – 1993) RR: Go Song(-)mu MR: Ko Song-mu /ɡo z̥ʰoŋ.mu/ [ɡ̊o.z̥ʰoŋ.mu] (M) linguist 언어학자
 • 고종석 高宗錫 Koh Jongsok (1959 –) RR: Go Jong(-)seok MR: Ko Chong-sŏk /ɡo ʣʲoŋ.z̥ʰʌɡ/ [ɡ̊o|ʣ̥ʲoŋ.z̥ʰʌk → ɡ̊o.ʣʲoŋ.z̥ʰʌk] (M) linguist, journalist, novelist 언어학자·언론인·소설가
 • 권기옥 權基玉 (1901 – 1988) RR: Gwon Gi(-)ok MR: Kwŏn Ki-ok /ɡwʌn ɡi.oɡ/ [ɡ̊wʌn|ɡ̊i.ok → ɡ̊wʌn|ɡ̊i.ok] (F) aviator, independence activist 비행사·독립운동가
 • 공병우 公炳禹 Kong Byung-Woo (1907 – 1995) RR: Gong Byeong(-)u MR: Kong Pyŏng-u /ɡoŋ bjʌːŋ.u/ [ɡ̊oŋ|b̥jəːŋ.u → ɡ̊oŋ.bjʌŋ.u] (M) ophthalmologist, typewriter developer 안과 의사·타자기 개발자
 • 김재근 金在瑾 (1920 – 1999) RR: Gim Jae(-)geun MR: Kim Chae-gŭn /ɡim ʣʲɛː.ɡɯn/ [ɡ̊im|ʣ̥ʲɛː.ɡɯn → ɡ̊im.ʣʲɛ.ɡɯn] (M) engineer 공학자
 • 김위찬 金偉燦 W. Chan Kim (1951 –) RR: Gim Wi(-)chan MR: Kim Wi-ch’an /ɡim y.ʦʲʰan/ [ɡ̊im|y.ʦʲʰan, ɥi- → ɡ̊i.my.ʦʲʰan, -mɥi-] (M) management theorist 경영이론가
 • 김창숙 金昌淑 (1879 – 1962) RR: Gim Chang(-)suk MR: Kim Ch’ang-suk /ɡim ʦʲʰaŋ.z̥ʰuɡ/ [ɡ̊im.ʦʲʰaŋ.z̥ʰuk] (M) independence activist, Confucian scholar, educator, politician 독립운동가·유학자·교육가·정치가
 • 김활란 金活蘭 Helen Kim (1899 – 1970) RR: Gim Hwal(-)ran MR: Kim Hwal-lan /ɡim hwal.lan/ [ɡ̊im|hwal.lan → ɡ̊im.ɦwal.lan] (F) social activist, educator 사회운동가·교육가
 • 박두성[-뚜-] 朴斗星 (1888 – 1963) RR: Bak Du(-)seong MR: Pak Tu-sŏng /baɡ du.z̥ʰʌŋ/ [b̥ak|d̥u.z̥ʰʌŋ → b̥ak.tu.z̥ʰʌŋ] (M) educator 교육가
 • 백낙준[뱅-쭌] 白樂濬 George Paik (1896 – 1985) RR: Baek Nak(-)jun MR: Paek Nak-chun /bɛɡ ᴸnaɡ.ʣʲun → bɛɡ ᴸnaɡ.ʦʲun/ [b̥ɛk|nak.ʦʲun → b̥ɛŋ.nak.ʦʲun] (M) educator, politican 교육가·정치가
 • 송두율[송ː–] 宋斗律 Du-Yul Song (1944 –) RR: Song Du-yul MR: Song Tu-yul /z̥ʰoːŋ du.jul/ [z̥ʰoːŋ|d̥u.jul →z̥ʰoːŋ.du.jul] (M) socialogist, philosopher 사회학자·철학자
 • 우장춘 禹長春 Nagaharu U (1898 – 1959) RR: U Jang(-)chun MR: U Chang-ch’un /u ʣʲaŋ.ʦʲʰun/ [u|ʣ̥ʲaŋ.ʦʲʰun → u.ʣʲaŋ.ʦʲʰun] (M) agricultural scientist, botanist 농학자·식물학자
 • 윤일선[–썬] 尹日善 (1896 – 1987) RR: Yun Il(-)seon MR: Yun Il-sŏn /jun ilᴰ.z̥ʰʌn → jun il.sʌn/ [jun|il.sʌn → ju.nil.sʌn] (M) medical scientist, educator 의학자·교육가
 • 이극로[이ː긍노] 李克魯 (1893 – 1978) RR: I Geuk(-)ro MR: Yi Kŭngno /ᴸiː ɡɯɡ.lo → ᴸiː ɡɯŋ.no/ [iː|ɡ̊ɯŋ.no → iː.ɡɯŋ.no] (M) Korean language scholar, independence activist 국어학자·독립운동가
  • NK form 북한식: 리극로[리ː긍-] 李克魯 MR: Ri Kŭngno RR: Ri Geuk(-)ro /liː ɡɯɡ.lo → liː ɡɯŋ.lo SK: → -no/ [ɾiː, liː|ɡ̊ɯŋ.ɾo, -lo SK: -no → ɾiː.ɡɯŋ.ɾo, liː-, -lo SK: -no]
 • 이병도[이ː–] 李丙燾 (1896 – 1989) RR: I Byeong(-)do MR: Yi Pyŏng-do /ᴸiː bjʌːŋ.do/ [iː|b̥jəːŋ.do → iː.bjʌŋ.do] (M) historian 역사학자
 • 이임학[이ː–] 李林學 Rimhak Ree (1922 – 2005) RR: I Im(-)hak MR: Yi Im-hak /ᴸiː ᴸim.haɡ/ [iː.im.ɦak] (M) mathematician 수학자
 • 이휘소[이ː–] 李輝昭 Benjamin Whisoh Lee (1935 – 1977) RR: I Hwi(-)so MR: Yi Hwi-so /ᴸiː hy.z̥ʰo/ [iː|hy.z̥ʰo, hɥi- → iː.ɦy.z̥ʰo, -ɦɥi-] (M) physicist 물리학자
 • 장경애 張景愛 Kyongae Chang (1946 –) RR: Jang Gyeong(-)ae MR: Chang Kyŏng-ae /ʣʲaŋ ɡjʌːŋ.ɛ/ [ʣ̥ʲaŋ|ɡ̊jəːŋ.ɛ → ʣ̥ʲaŋ.ɡjʌŋ.ɛ] (F) astrophysicist 천체물리학자
 • 장기려 張起呂 Kee Ryo Chang (1911 – 1995) RR: Jang Gi(-)ryeo MR: Chang Ki-ryŏ /ʣʲaŋ ɡi.ljʌ/ [ʣ̥ʲaŋ|ɡ̊i.ɾjʌ → ʣ̥ʲaŋ.ɡi.ɾjʌ] (M) medical scientist, physician, humanitarian 의학자·의사·인도주의자
 • 장하준 張夏准 Ha-Joon Chang (1963 –) RR: Jang Ha(-)jun MR: Chang Ha-jun /ʣʲaŋ haː.ʣʲun/ [ʣ̥ʲaŋ|haː.ʣʲun → ʣ̥ʲaŋ.ɦa.ʣʲun] (M) economist 경제학자
 • 전길남[–람] 全吉男 Kilnam Chon (1943 –) RR: Jeon Gil(-)nam MR: Chŏn Kil-lam /ʣʲʌn ɡil.nam → ʣʲʌn ɡil.lam/ [ʣ̥ʲʌn|ɡ̊il.lam → ʣ̥ʲʌn.ɡil.lam] (M) computer scientist 전산학자
 • 정수일[정ː–] 鄭守一 (1934 –) RR: Jeong Su(-)il MR: Chŏng Su-il /ʣʲʌːŋ z̥ʰu.il/ [ʣ̥ʲəːŋ.z̥ʰu.il] (M) historian, North Korean operative 역사학자·북한 공작원
 • 조백현[조ː배켠] 趙伯顯 (1900 – 1994) RR: Jo Baek(-)hyeon MR: Cho Paek-hyŏn /ʣʲoː bɛɡ.hjʌn → ʣʲoː bɛ.kʰjʌn/ [ʣ̥ʲoː|b̥ɛ.kʰjʌn → ʣ̥ʲoː.bɛ.kʰjʌn] (M) agricultural scientist 농학자
 • 조복성[조ː-썽] 趙福成 (1905 – 1971) RR: Jo Bok(-)seong MR: Cho Pok-sŏng /ʣʲoː boɡ.z̥ʰʌŋ → ʣʲoː boɡ.sʌŋ/ [ʣ̥ʲoː|b̥ok.sʌŋ → ʣ̥ʲoː.bok.sʌŋ] (M) entomologist 곤충학자
 • 진중권 陳重權 Jin Joong-Gwon (1963 –) RR: Jin Jung(-)gwon MR: Chin Chung-gwŏn /ʣʲin ʣʲuːŋ.ɡwʌn/ [ʣ̥ʲin|ʣ̥ʲuːŋ.ɡwʌn → ʣ̥ʲin.ʣʲuŋ.ɡwʌn] (M) philosopher 철학자
 • 최현배[최–/췌–] 崔鉉培 (1894 – 1970) RR: Choe Hyeon(-)bae MR: Ch’oe Hyŏn-bae /ʦʲʰø hjʌn.bɛ/ [ʦʲʰø, ʦʲʰwe|hjʌn.bɛ → ʦʲʰø.ɦjʌn.bɛ, ʦʲʰwe-] (M) Korean language scholar, educator 국어학자·교육가
  • byname 호: 외솔[외-/웨-] RR: Oesol MR: Oesol /ø.z̥ʰol/ [ø.z̥ʰol, we-]
 • 한병철 韓炳哲 Byung-Chul Han (1959 –) RR: Han Byeong(-)cheol MR: Han Pyŏng-ch’ŏl /han bjʌːŋ.ʦʲʰʌl/ [han|b̥jəːŋ.ʦʲʰʌl →han.bjʌŋ.ʦʲʰʌl] (M) philosopher 철학자
 • 허문회 許文會 Mun-Hue Heu (1927 – 2010) RR: Heo Mun(-)hoe MR: Hŏ Mun-hoe /hʌ mun.hø/ [hʌ.mun.ɦø, -ɦwe] (M) agricultural scientist 농학자
 • 황우석 黃禹錫 Woo Suk Hwang (1953 –) RR: Hwang U(-)seok MR: Hwang U-sŏk /hwaŋ u.z̥ʰʌɡ/ [hwaŋ.u.z̥ʰʌk] (M) veterinarian, biologist 수의사·생물학자

Art, design, and architecture 미술·디자인·건축

 • 고희동[-히-] 高羲東 (1886 – 1965) RR: Go Hui(-)dong MR: Ko Hŭi-dong /ɡo hi.doŋ/ [ɡ̊o|hi.doŋ → ɡ̊o.ɦi.doŋ] (M) painter 화가
  • byname 호: 춘곡 春谷 RR: Chun(-)gok MR: Ch’un’gok /ʦʲʰun.ɡoɡ/ [ʦʲʰun.ɡok]
 • 김기린 金麒麟 Gilin Kim (1936 –) RR: Gim Gi(-)rin MR: Kim Ki-rin /ɡim ɡi.lin/ [ɡ̊im|ɡ̊i.ɾin → ɡ̊im.ɡi.ɾin] (M) painter 화가
 • 김수근 金壽根 Kim Swoo Geun (1931 – 1986) RR: Gim Su(-)geun MR: Kim Su-gŭn /ɡim z̥ʰu.ɡɯn/ [ɡ̊im.z̥ʰu.ɡɯn] (M) architect 건축가
 • 김중업 金重業 Kim Joong Up (1922 – 1988) RR: Gim Jung(-)eop MR: Kim Chung-ŏp /ɡim ʣʲuːŋ.ʌb/ [ɡ̊im|ʣ̥ʲuːŋ.ʌp → ɡ̊im.ʣʲuŋ.ʌp] (M) architect 건축가
 • 김창열[–열/–녈] 金昌烈 Kim Tschang Yeul (1929 –) RR: Gim Chang(-)yeol MR: Kim Ch’ang-yŏl /ɡim ʦʲʰaŋ.ᴸjʌl/ [ɡ̊im.ʦʲʰaŋ.jʌl, -njʌl] (M) painter 화가
 • 김환기 金煥基 Whanki Kim (1913 – 1974) RR: Gim Hwan(-)gi MR: Kim Hwan-gi /ɡim hwaːn.ɡi/ [ɡ̊im|hwaːn.ɡi → ɡ̊im.ɦwan.ɡi] (M) painter 화가
 • 류춘수 柳春秀 Ryu Choon Soo (1946 –) RR: Ryu Chun(-)su MR: Ryu Ch’un-su /lju ʦʲʰun.z̥ʰu, ᴸju-/ [ɾju.ʦʲʰun.z̥ʰu, lju-, ju-] (M) architect 건축가
 • 박서보[-써-] 朴栖甫 Park Seo-Bo (1931 – 1965) RR: Bak Seo(-)bo MR: Pak Sŏ-bo /baɡ z̥ʰʌ.bo/ [b̥ak|z̥ʰʌ.bo → b̥ak.sʌ.bo] (M) painter 화가
 • 박수근[-쑤-] 朴壽根 Park Soo Keun (1914 – 1965) RR: Bak Su(-)geun MR: Pak Su-gŭn /baɡ z̥ʰu.ɡɯn/ [b̥ak|z̥ʰu.ɡɯn → b̥ak.su.ɡɯn] (M) painter 화가
 • 백남준[뱅–] 白南準 Nam June Paik (1936 – 2006) RR: Bak Su(-)geun MR: Pak Su-gŭn /bɛɡ nam.ʣʲun/ [b̥ɛk|nam.ʣʲun → b̥ɛŋ.nam.ʣʲun] (M) video artist, composer 비디오 예술가·작곡가
 • 서도호 徐道濩 Do-ho Suh (1962 –) RR: Seo Do(-)ho MR: Sŏ To-ho /z̥ʰʌ doː.ho/ [z̥ʰʌ|d̥oː.ɦo → z̥ʰʌ.do.ɦo] (M) sculptor, installation artist 조각가·설치 미술가
 • 손동현 孫東鉉 Donghyun Son (1980 –) RR: Son Dong(-)hyeon MR: Son Tong-hyŏn /z̥ʰon doŋ.hjʌn/ [z̥ʰon|d̥oŋ.ɦjʌn → z̥ʰon.doŋ.ɦjʌn] (M) painter 화가
 • 승효상 承孝相 Seung H-Sang (1952 –) RR: Seung Hyo(-)sang MR: Sŭng Hyo-sang /z̥ʰɯŋ hjoː.z̥ʰaŋ/ [z̥ʰɯŋ|hjoː.z̥ʰaŋ → z̥ʰɯŋ.ɦjo.z̥ʰaŋ] (M) architect 건축가
 • 안상수 安尙秀 Ahn Sang-soo (1952) RR: An Sang(-)su MR: An Sang-su /an z̥ʰaŋ.z̥ʰu/ [an.z̥ʰaŋ.z̥ʰu] (M) graphic designer 그래픽 디자이너
 • 앙드레 김 —金 André Kim (1935 – 2010) RR: Angdeure Gim MR: Angdŭre Kim /aŋdɯɾe ɡim/ [aŋ.dɯ.ɾe|ɡ̊im → aŋ.dɯ.ɾe.ɡim] (M) fashion designer 패션 디자이너
 • 유홍준 兪弘濬 (1949 –) RR: Yu Hong(-)jun MR: Yu Hong-jun /ju hoŋ.ʣʲun/ [ju|hoŋ.ʣʲun → ju.ɦoŋ.ʣʲun] (M) art historian 미술사가
 • 윤형근 尹亨根 Yun Hyong-Keun (1928 – 2007) RR: Yun Hyeong(-)geun MR: Yun Hyŏng-gŭn /jun hjʌŋ.ɡɯn/ [jun|ɦjʌŋ.ɡɯn → jun.ɦjʌŋ.ɡɯn] (M) painter 화가
 • 이상봉[이ː–] 李相奉 Lie Sang Bong (c. 1955 –) RR: I Sang(-)bong MR: Yi Sang-bong /ᴸiː z̥ʰaŋ.boŋ/ [iː.z̥ʰaŋ.boŋ] (M) fashion designer 패션 디자이너
 • 이영희[이ː-히] 李英姬 Lee Young Hee (1936 –) RR: I Yeong(-)hui MR: Yi Yŏng-hŭi /ᴸiː jʌŋ.hi/ [iː.jʌŋ.ɦi] (F) fashion designer 패션 디자이너
 • 이우환[이ː–] 李禹煥 Lee Ufan (1936 –) RR: I U(-)hwan MR: Yi U-hwan /ᴸiː u.hwan/ [iːu.ɦwan] (M) painter, sculptor 화가·조각가
 • 이이남[이ː–] 李二男 Lee Lee Nam (1969 –) RR: I I(-)nam MR: Yi I-nam /ᴸiː iː.nam/ [iː|iː.nam → iː.i.nam] (M) painter, sculptor 화가·조각가
 • 이중섭[이ː–] 李仲燮 (1916 – 1956) RR: I Jung(-)seop MR: Yi Chung-sŏp /ᴸiː ʣʲuŋ.z̥ʰʌb/ [iː|ʣ̥ʲuŋ.z̥ʰʌp → iː.ʣʲuŋ.z̥ʰʌp] (M) painter 화가
 • 전형필 全鎣弼 Chun Hyung-pil (1906 – 1962) RR: Jeon Hyeong(-)pil MR: Chŏn Hyŏng-p’il /ʣʲʌn hjʌŋ.pʰil/ [ʣ̥ʲʌn|hjʌŋ.pʰil → ʣ̥ʲʌn.ɦjʌŋ.pʰil] (M) art collector, educator 문화재 수집가·교육가
  • byname 호: 간송[간ː-] 澗松 Kansong RR: Gansong MR: Kansong /ɡaːn.z̥ʰoŋ/ [ɡ̊aːn.z̥ʰoŋ]
 • 정상화[정ː–] 鄭相和 Chung Sang-Hwa (1932 –) RR: Jeong Sang(-)hwa MR: Chŏng Sang-hwa /ʣʲʌːŋ z̥ʰaŋ.hwa/ [ʣ̥ʲəːŋ.z̥ʰaŋ.ɦwa] (M) painter 화가
 • 정인국[정ː–] 鄭寅國 (1914 – 1974) RR: Jeong In(-)guk MR: Chŏng In-guk /ʣʲʌːŋ in.ɡuɡ/ [ʣ̥ʲəːŋ.in.ɡuk] (M) architect 건축가
 • 정창섭 丁昌燮 Chung Chang-Sup (1927 – 2011) RR: Jeong Chang(-)seop MR: Chŏng Ch’ang-sŏp /ʣʲʌŋ ʦʲʰaŋ.z̥ʰʌb/ [ʣ̥ʲʌŋ.ʦʲʰaŋ.z̥ʰʌp] (M) painter 화가
 • 천경자 千鏡子 (1921 – 2015) RR: Cheon Gyeong(-)ja MR: Ch’ŏn Kyŏng-ja /ʦʲʰʌn ɡjʌːŋ.ʣʲa/ [ʦʲʰʌn|ɡ̊jəːŋ.ʣʲa → ʦʲʰʌn|ɡjʌŋ.ʣʲa] (F) painter 화가
 • 하종현 河鍾賢 (1935 –) Ha Chong-Hyun RR: Ha Jong(-)hyeon MR: Ha Chong-hyŏn /ha ʣʲoŋ.hjʌn/ [ha|ʣ̥ʲoŋ.ɦjʌn → ha.ʣʲoŋ.ɦjʌn] (M) painter 화가

Music 음악

 • 계정식[계ː–/게ː–] 桂貞植 (1904 – 1974) RR: Gye Jeong(-)sik MR: Kye Chŏng-sik jeː ʣʲʌŋ.z̥ʰiɡ/ [ɡ̊jeː|ʣ̥ʲʌŋ.ɕʰik → ɡ̊jeː.ʣʲʌŋ.ɕʰik] (M) violinist, conductor 바이올린 연주자·지휘자
 • 금난새 (no hanja 한자 없음) Gum Nanse (1947 –) RR: Geum Nan(-)sae MR: Kŭm Nansae /ɡɯm nanz̥ʰɛ/ [ɡ̊ɯm.nan.z̥ʰɛ] (M) conductor 지휘자
 • 김덕수[–쑤] 金德洙 Kim Duk Soo (1952 –) RR: Gim Deok(-)su MR: Kim Dŏk-su /ɡim dʌɡ.z̥ʰu → ɡim dʌɡ.su/ [ɡ̊im|d̥ʌk.su → ɡ̊im.dʌk.su] (M) traditional musician 국악인
 • 신영옥 申英玉 Youngok Shin (1961 –) RR: Sin Yeong(-)ok MR: Sin Yŏng-ok /z̥ʰin jʌŋ.oɡ/ [ɕʰin|jʌŋ.ok → ɕʰi.njʌŋ.ok, ↓ɕʰin.njʌŋ.ok] (F) classical singer 성악가
 • 안익태 安益泰 Eak Tai Ahn (1906 – 1965) RR: An Ik(-)tae MR: An Ik-t’ae /an iɡ.tʰɛ/ [an|ik.tʰɛ → a.nik.tʰɛ] (M) composer, conductor 작곡가·지휘자
 • 장한나 張– Han-Na Chang (1982 –) RR: Jang Han(-)na MR: Chang Hanna /ʣʲaŋ hanna/ [ʣ̥ʲaŋ|han.na → ʣ̥ʲaŋ.ɦan.na] (F) cellist, conductor 첼로 연주자·지휘자
 • 정경화[정ː–] 鄭京和 Kyung Wha Chung (1948 –) RR: Jeong Gyeong(-)hwa MR: Chŏng Kyŏng-hwa /ʣʲʌːŋ ɡjʌŋ.hwa/ [ʣ̥ʲəːŋ|ɡ̊jʌŋ.ɦwa → ʣ̥ʲəːŋ.ɡjʌŋ.ɦwa] (F) violinist 바이올린 연주자
 • 정명화[정ː–] 鄭明和 Myung Wha Chung (1944 –) RR: Jeong Myeong(-)hwa MR: Chŏng Myŏng-hwa /ʣʲʌːŋ mjʌŋ.hwa/ [ʣ̥ʲəːŋ.mjʌŋ.ɦwa] (F) cellist 첼로 연주자
 • 정명훈[정ː–] 鄭明勳 Myung Whun Chung (1953 –) RR: Jeong Myeong(-)hun MR: Chŏng Myŏng-hun /ʣʲʌːŋ mjʌŋ.hun/ [ʣ̥ʲəːŋ.mjʌŋ.ɦun] (M) conductor, pianist 지휘자·피아노 연주자
 • 조성진[조ː–] 趙成眞 Seong-Jin Cho (1994 –) RR: Jo Seong(-)jin MR: Cho Sŏng-jin /ʣʲoː z̥ʰʌŋ.ʣʲin/ [ʣ̥ʲoː.z̥ʰʌŋ.ʣʲin] (M) pianist 피아노 연주자
 • 조수미 曺秀美 Sumi Jo (1962 –) RR: Jo Su(-)mi MR: Cho Su-mi /ʣʲo z̥ʰu.mi/ [ʣ̥ʲo.z̥ʰu.mi] (F) classical singer 성악가
 • 황병기 黃秉冀 Byungki Hwang (1936 –) RR: Hwang Byeong(-)gi MR: Hwang Pyŏng-gi /hwaŋ bjʌːŋ.ɡi/ [hwaŋ|b̥jəːŋ.ɡi → hwaŋ.bjʌŋ.ɡi] (M) composer, gayageum player 작곡가·가야금 연주자
 • 현제명 玄濟明 (1902 – 1960) RR: Hyeon Je(-)myeong MR: Hyŏn Che-myŏng /hjʌn ʣʲeː.mjʌŋ/ [hjʌn|ʣ̥ʲeː.mjʌŋ → hjʌn.ʣʲe.mjʌŋ] (M) classical singer, composer 성악가·작곡가

Popular music 대중음악

 • 가인[가ː-] 佳人 Gain (1987 –) RR: Gain MR: Kain /ɡaː.in/ [ɡ̊aː.in] (F) singer, member of Brown Eyed Girls 가수·브라운 아이드 걸스 멤버
  • original name 본명: 손가인 孫佳人 RR: Son Ga(-)in MR: Son Ka-in /z̥ʰon ɡaː.in/ [z̥ʰon|ɡ̊aː.in → z̥ʰon.ɡa.in]
 • 김건모 金健模 Kim Gun Mo (1968 –) RR: Gim Geon(-)mo MR: Kim Kŏn-mo /ɡim ɡʌːn.mo/ [ɡ̊im|ɡ̊əːn.mo → ɡ̊im.ɡʌn.mo] (M) singer 가수
 • 김민기 金珉基 Kim Min’gi (1951 –) RR: Gim Min(-)gi MR: Kim Min-gi /ɡim min.ɡi/ [ɡ̊im.min.ɡi] (M) singer 가수
 • 김예림 金藝琳 Lim Kim (1994 –) RR: Gim Ye(-)rim MR: Kim Ye-rim /ɡim jeː.lim/ [ɡ̊im|jeː.ɾim → ɡ̊i.mje.ɾim] (F) singer 가수
 • 김윤아 金倫俄 Yoon-ah Kim (1974 –) RR: Gim Yun(-)a MR: Kim Yun-a /ɡim ᴸjun.a/ [ɡ̊im|ju.na → ɡ̊i.mju.na, ↓ɡ̊im.nju.na] (F) singer, member of Jaurim 가수·자우림 멤버
 • 김종서 金鍾西 Kim Jong Seo (1965 –) RR: Gim Jong(-)seo MR: Kim Chong-sŏ /ɡim ʣʲoŋ.z̥ʰʌ/ [ɡ̊im|ʣ̥ʲoŋ.z̥ʰʌ → ɡ̊im.ʣʲoŋ.z̥ʰʌ] (M) singer 가수
 • 나르샤 Narsha (1981 –) RR: Nareusya MR: Narŭsya /nalɯz̥ʰja/ [na.ɾɯ.ɕʰja] (F) singer, actor, member of Brown Eyed Girls 가수·배우·브라운 아이드 걸스 멤버
  • original name 본명: 박효진[바쿄-] 朴孝珍 RR: Bak Hyo(-)jin MR: Pak Hyo-jin /baɡ hjoː.ʣʲin/ [b̥ak|hjoː.ʣʲin → b̥a.kʰjo.ʣʲin]
 • 나윤선 羅玧宣 Youn Sun Nah (1969 –) RR: Na Yun(-)seon MR: Na Yun-sŏn /ᴸna jun.z̥ʰʌn/ [na.jun.z̥ʰʌn] (F) jazz singer 재즈 가수
 • 나훈아 羅勳兒 Na Hoon A (1947 –) RR: Na Hun(-)a MR: Na Hun-a /ᴸna hun.a/ [na|hu.na → na.ɦu.na] (M) singer 가수
 • 나희경[-히-] Heekyung Na (1987 –) RR: Na Hui(-)gyeong MR: Na Hŭi-gyŏng /ᴸna hi.ɡjʌŋ/ [na|hi.ɡjʌŋ → na.ɦi.ɡjʌŋ] (F) singer 가수
 • 남진 南珍 Nam Jin (1946 –) RR: Namjin MR: Namjin /nam.ʣʲin/ [nam.ʣʲin] (M) singer 가수
  • original name 본명: 김남진 金南鎭 RR: Gim Nam(-)jin MR: Kim Nam-jin /ɡim nam.ʣʲin/ [ɡ̊im.nam.ʣʲin]
 • 동방신기 東方神起 TVXQ! RR: Dongbangsin(-)gi MR: Tongbang Sin’gi /doŋ.baŋ.z̥ʰin.ɡi/ [d̥oŋ.baŋ.ɕʰin.ɡi] music group 음악 그룹 2003 –
 • 들국화[들ː구콰] RR: Deulgukhwa MR: Tŭlgukhwa /dɯːl.ɡuɡ.hwa → dɯːl.ɡu.kʰwa/ [d̥ɯːl.ɡu.kʰwa] music group 음악 그룹 1985 –
 • 박정현[-쩡-] 朴正炫 Lena Park (1976 –) RR: Bak Jeong(-)hyeon MR: Pak Chŏng-hyŏn /baɡ ʣʲʌːŋ.hjʌn/ [b̥ak|ʣ̥ʲəːŋ.ɦjʌn → b̥ak.ʦʲʌŋ.ɦjʌn] (F) singer 가수
 • 박진영[-찌녕] 朴軫泳 Park Jin Young/JYP (1972 –) RR: Bak Jin(-)yeong MR: Pak Chin-yŏng /baɡ ʣʲiːn.jʌŋ/ [b̥ak|ʣ̥ʲiː.njʌŋ → b̥ak.ʦʲi.njʌŋ] (M) singer, record producer 가수·음악 프로듀서
 • 배철수[–쑤] 裵哲秀 (1953 –) RR: Bae Cheol(-)su MR: Pae Ch’ŏl-su /bɛ ʦʲʰʌlᴰ.z̥ʰu → bɛ ʦʲʰʌl.su/ [b̥ɛ.ʦʲʰʌl.su] (M) singer, radio presenter 가수·라디오 진행자
 • 백설희[-썰히] 白雪姬 (1924 – 2010) RR: Baek Seol(-)hui MR: Paek Sŏr-hŭi /bɛɡ z̥ʰʌl.hi/ [b̥ɛk|z̥ʰʌɾ.ɦi → b̥ɛk.sʌɾ.ɦi] (F) singer, actor 가수·배우
 • 보아[보ː-] 寶雅 BoA (1986 –) RR: Boa MR: Poa /boː.a/ [b̥oː.a] (F) singer 가수
  • original name 본명: 권보아 權寶雅 RR: Gwon Bo(-)a MR: Kwŏn Po-a /ɡwʌn boː.a/ [ɡ̊wʌn|b̥oː.a → ɡ̊wʌn.bo.a]
 • 부활[부ː-] 復活 Boohwal, Born Again RR: Buhwal MR: Puhwal /buː.hwal/ [b̥uː.ɦwal] music group 음악 그룹 1986 –
 • Rain (1982 –) RR: Bi MR: Pi /bi/ [b̥i] (M) singer, actor 가수·배우
  • original name 본명: 정지훈 鄭智薰 RR: Jeong Ji(-)hun MR: Chŏng Chi-hun /ʣʲʌːŋ ʣʲi.hun/ [ʣ̥ʲəːŋ|ʣ̥ʲi.ɦun → ʣ̥ʲəːŋ.ʣʲi.ɦun]
 • 산울림 山– Sanullim RR: Sanullim MR: Sanullim /z̥ʰan=ul=li=°m/ [z̥ʰa.nul.lim] music group 음악 그룹 1977 – 1997
 • 서태지 {徐太志} Seo Taiji (1972 –) RR: Seo Tae(-)ji MR: Sŏ T’ae-ji /z̥ʰʌ tʰɛ.ʣʲi/ [z̥ʰʌ.tʰɛ.ʣʲi] (M) singer 가수 Seo Taiji is a stage name ‘서태지’는 예명
 • 서태지와 아이들 Seo Taiji and Boys RR: Seo Tae(-)jiwa Adeul MR: Sŏ T’ae-ji wa Aidŭl /z̥ʰʌ tʰɛ.ʣʲi-wa a.i.dɯl/ [z̥ʰʌ.tʰɛ.ʣʲi.wa.a.i.dɯl] music group 음악 그룹 1992 – 1996
 • 소녀시대[소ː—] 少女時代 Girls’ Generation/SNSD RR: Sonyeosidae MR: Sonyŏ Sidae /z̥ʰoː.njʌ.z̥ʰi.dɛ/ [z̥ʰoː.njʌ.ɕʰi.dɛ] music group 음악 그룹 2007 –
 • 손담비 孫淡妃 Son Dam Bi (1983 –) RR: Son Dam(-)bi MR: Son Tam-bi /z̥ʰon daːm.bi/ [z̥ʰon|d̥aːm.bi → z̥ʰon.dam.bi] (F) singer 가수
 • 시나위 (no hanja 한자 없음) Sinawe RR: Sinawi MR: Sinawi /z̥ʰinay/ [ɕʰi.na.y, -ɥi] music group 음악 그룹 1986 –
 • 신중현 申重鉉 Shin Joong Hyun (1938 –) RR: Sin Jung(-)hyeon MR: Sin Chung-hyŏn /z̥ʰin ʣʲuːŋ.hjʌn/ [ɕʰin|ʣ̥ʲuːŋ.ɦjʌn → ɕʰin.ʣʲuŋ.ɦjʌn] (M) singer, guitarist 가수·기타 연주자
 • 신중현과 엽전들[—–쩐-] 申重鉉-葉錢- Shin Joong Hyun & Yup Juns RR: Sin Jung(-)hyeon(-)gwa Yeopjeondeul MR: Sin Chung-hyŏn kwa Yŏpchŏndŭl /z̥ʰin ʣʲuːŋ.hjʌn-ɡwa jʌb.ʣʲʌn=dɯl → z̥ʰin ʣʲuːŋ.hjʌn-ɡwa jʌb.ʦʲʌn=dɯl/ [ɕʰin|ʣ̥ʲuːŋ.ɦjʌn|ɡ̊wa|jʌp.ʦʲʌn.dɯl → ɕʰin.ʣʲuŋ.ɦjʌn.ɡwa.jʌp.ʦʲʌn.dɯl] music group 음악 그룹 1974
 • 신해철 申海澈 Shin Hae-Chul (1968 – 2014) RR: Sin Hae(-)cheol MR: Sin Hae-ch’ŏl /z̥ʰin hɛː.ʦʲʰʌl/ [ɕʰin|hɛː.ʦʲʰʌl → ɕʰin.ɦɛ.ʦʲʰʌl] (M) singer 가수
 • 신화 神話 Shinhwa RR: Sinhwa MR: Sinhwa /z̥ʰin.hwa/ [ɕʰin.ɦwa] music group 음악 그룹 1998 –
 • 심수봉[심ː–] 沈守峰 (1950 –) RR: Sim Su(-)bong MR: Sim Su-bong /z̥ʰiːm z̥ʰu.boŋ/ [ɕʰiːm.z̥ʰu.boŋ] (F) singer 가수
 • 싸이 PSY (1977 –) RR: Ssai MR: Ssai /sai/ [sa.i] (M) rapper, singer 래퍼·가수
  • original name 본명: 박재상[-째-] 朴載相 RR: Bak Jae(-)sang MR: Pak Chae-sang /baɡ ʣʲɛː.z̥ʰaŋ/ [b̥ak|ʣ̥ʲɛː.z̥ʰaŋ → b̥ak.ʦʲɛ.z̥ʰaŋ]
 • 양현석 梁鉉錫 Yang Hyun Suk (1970 –) RR: Yang Hyeon(-)seok MR: Yang Hyŏn-sŏk /jaŋ hjʌn.z̥ʰʌɡ/ [jaŋ|hjʌn.z̥ʰʌɡ → jaŋ.ɦjʌn.z̥ʰʌɡ] (M) rapper, record producer 래퍼·음악 프로듀서
 • 양희은[-히-] 楊姬銀 Yang Hee-Eun (1952 –) RR: Yang Hui(-)eun MR: Yang Hŭi-ŭn /jaŋ hi.ɯn/ [jaŋ|hi.ɯn → jaŋ.ɦi.ɯn] (F) singer 가수
 • 윤도현 尹度玹 Yoon Do Hyun (1972 –) RR: Yun Do(-)hyeon MR: Yun To-hyŏn /jun doː.hjʌn/ [jun|d̥oː.ɦjʌn → jun.do.ɦjʌn] (M) singer 가수
 • 윤하[윤ː-] 潤荷 Younha (1988 –) RR: Yunha MR: Yunha /juːn.ha/ [juːn.ɦa] (F) singer 가수
  • original name 본명: 고윤하 高潤荷 RR: Go Yun(-)ha MR: Ko Yun-ha /ɡo juːn.ha/ [ɡ̊o|juːn.ɦa → ɡ̊o.jun.ɦa]
 • 이문세[이ː–] 李文世 Lee Moon Sae (1957 –) RR: I Mun(-)se MR: Yi Mun-se /ᴸiː mun.z̥ʰe/ [iː.mun.z̥ʰe] (M) singer 가수
 • 이선희[이ː-히] 李仙姬 Lee Sun Hee (1964 –) RR: I Seon(-)hui MR: Yi Sŏn-hŭi /ᴸiː z̥ʰʌn.hi/ [iː.z̥ʰʌn.ɦi] (F) singer 가수
 • 이수만[이ː–] 李秀滿 Lee Soo Man (1952 –) RR: I Su(-)man MR: Yi Su-man /ᴸiː z̥ʰu.man/ [iː.z̥ʰu.man] (M) singer, record executive 가수·음악 기획자
 • 이승철[이ː–] 李承哲 Lee Seung Chul (1966 –) RR: I Seung(-)cheol MR: Yi Sŭng-ch’ŏl /ᴸiː z̥ʰɯŋ.ʦʲʰʌl/ [iː.z̥ʰɯŋ.ʦʲʰʌl] (M) singer, member of Boohwal 가수·부활 멤버
 • 이특[이ː-] 利特 Leeteuk (1983 –) RR: Iteuk MR: It’ŭk /ᴸiː.tʰɯɡ/ [iː.tʰɯk] (M) singer, member of Super Junior 가수·슈퍼주니어 멤버
  • original name 본명: 박정수[-쩡-] 朴正洙 RR: Bak Jeong(-)su MR: Pak Chŏng-su /baɡ ʣʲʌːŋ.z̥ʰu/ [b̥ak|ʣ̥ʲəːŋ.z̥ʰu → b̥ak.ʦʲʌŋ.z̥ʰu]
 • 이효리[이ː–] 李孝利 Lee Hyori (1979 –) RR: I Hyo(-)ri MR: Yi Hyo-ri /ᴸiː hjoː.li/ [iː|hjoː.ɾi → iː.ɦjoː.ɾi] (F) singer 가수
 • 인순이 仁順- Insooni (1957 –) RR: Insuni MR: Insuni /in.z̥ʰun=i/ [in.z̥ʰu.ni] (F) singer 가수
  • original name 본명: 김인순 金仁順 RR: Gim In(-)sun MR: Kim In-sun /ɡim in.z̥ʰun/ [ɡ̊im|in.z̥ʰun → ɡ̊i.min.z̥ʰun]
 • 자우림[자ː–] 紫雨林 Jaurim RR: Jaurim MR: Chaurim /ʣʲaː.u.lim/ [ʣ̥ʲaː.u.ɾim] music group 음악 그룹 1997 –
 • 전인권 全仁權 Jhun In Keun (1954 –) RR: Jeon In(-)gwon MR: Chŏn In-gwŏn /ʣʲʌn in.ɡwʌn/ [ʣ̥ʲʌn|in.ɡwʌn → ʣ̥ʲʌ.nin.ɡwʌn] (M) singer, member of Deulgukhwa 가수·들국화 멤버
 • 조영남[조ː–] 趙英男 (1945 –) RR: Jo Yeong(-)nam MR: Cho Yŏng-nam /ʣʲoː jʌŋ.nam/ [ʣ̥ʲoː.jʌŋ.nam] (M) singer 가수
 • 조용필[조ː–] 趙容弼 (1950 –) RR: Jo Yong(-)pil MR: Cho Yong-p’il /ʣʲoː joŋ.pʰil/ [ʣ̥ʲoː.joŋ.pʰil] (M) singer 가수
 • 조지인 曺智仁 Ji-In Cho (1976 –) RR: Jo Ji(-)in MR: Cho Chi-in /ʣʲo ʣʲi.in/ [ʣ̥ʲo|ʣ̥ʲi.in → ʣ̥ʲo.ʣʲi.in] (F) singer, member of Krypteria 가수·크립테리아 멤버
 • 한대수 韓大洙 (1948 –) RR: Han Dae(-)su MR: Han Tae-su /han dɛː.z̥ʰu/ [han|d̥ɛː.z̥ʰu → han.dɛ.z̥ʰu] (M) singer 가수
 • 휘성 輝晟 Wheesung (1982 –) RR: Hwiseong MR: Hwisŏng /hy.z̥ʰʌŋ/ [hy.z̥ʰʌŋ, hɥi-] (M) singer, producer 가수·프로듀서
  • original name 본명: 최휘성[최–/췌–] 崔輝晟 RR: Choe Hwi(-)seong MR: Ch’oe Hwi-sŏng /ʦʲʰø hy.z̥ʰʌŋ/ [ʦʲʰø, ʦʲʰwe|hy.z̥ʰʌŋ, hɥi- → ʦʲʰø.ɦy.z̥ʰʌŋ, ʦʲʰwe.ɦɥi-]

Film and television 영화·텔레비전

 • 강수연 姜受延 Kang Soo-yeon (1966 –) RR: Gang Su(-)yeon MR: Kang Su-yŏn /ɡaŋ z̥ʰu.jʌn/ [ɡ̊aŋ.z̥ʰu.jʌn] (F) actor 배우
 • 강제규 姜帝圭 Je-kyu Kang (1962 –) RR: Gang Je(-)gyu MR: Kang Che-gyu /ɡaŋ ʣʲeː.ɡju/ [ɡ̊aŋ|ʣ̥ʲeː.ɡju → ɡ̊aŋ.ʣʲe.ɡju] (M) film director 영화감독
 • 강혜정[-혜-/-헤-] 姜惠貞 Hye-jeong Kang (1982 –) RR: Gang Hye(-)jeong MR: Kang Hye-jŏng /ɡaŋ hjeː.ʣʲʌŋ/ [ɡ̊aŋ|hjeː.ʣʲʌŋ → ɡ̊aŋ.ɦje.ʣʲʌŋ] (F) actor 배우
 • 강호동 see in Sports and Games 스포츠·게임 참조
 • 고두심 高斗心 Go Doo-Shim (1951 –) RR: Go Du(-)sim MR: Ko Tu-sim /ɡo du.z̥ʰim/ [ɡ̊o|d̥u.ɕʰim → ɡ̊o.du.ɕʰim] (F) actor 배우
 • 고소영 高素榮 Ko So-young (1972 –) RR: Go So(-)yeong MR: Ko So-yŏng /ɡo z̥ʰoː.jʌŋ/ [ɡ̊o|z̥ʰoː.jʌŋ → ɡ̊o.z̥ʰo.jʌŋ] (F) actor 배우
 • 고아성 高我星 Ko Asung (1992 –) RR: Go A(-)seong MR: Ko A-sŏng /ɡo a.z̥ʰʌŋ/ [ɡ̊o|aː.z̥ʰʌŋ → ɡ̊o.a.z̥ʰʌŋ] (F) actor 배우
 • 고현정 高賢廷 Go Hyun-jung (1971 –) RR: Go Hyeon(-)jeong MR: Ko Hyŏn-jŏng /ɡo hjʌn.ʣʲʌŋ/ [ɡ̊o|hjʌn.ʣʲʌŋ → ɡ̊o.ɦjʌn.ʣʲʌŋ] (F) actor 배우
 • 김기덕 金基德 Kim Ki-duk (1960 –) RR: Gim Gi(-)deok MR: Kim Ki-dŏk /ɡim ɡi.dʌɡ/ [ɡ̊im|ɡ̊i.dʌk → ɡ̊im.ɡi.dʌk] (M) film director 영화감독
 • 김명민 Kim Myung-Min (1972 –) RR: Gim Myeong(-)min MR: Kim Myŏng-min /ɡim mjʌŋ.min/ [ɡ̊im.mjʌŋ.min] (M) actor 배우
 • 김수현 金秀賢 Kim Soo-Hyun (1943 –) RR: Gim Su(-)hyeon MR: Kim Su-hyŏn /ɡim z̥ʰu.hjʌn/ [ɡ̊im.z̥ʰu.ɦjʌn] (F) screenwriter 각본가
 • 김수현 金秀賢 Soo Hyun Kim (1988 –) RR: Gim Su(-)hyeon MR: Kim Su-hyŏn /ɡim z̥ʰu.hjʌn/ [ɡ̊im.z̥ʰu.ɦjʌn] (M) actor 배우
 • 김신재 金信哉 Shin-jae Kim (1919 – 1998) RR: Gim Sin(-)jae MR: Kim Sin-jae /ɡim z̥ʰin.ʣʲɛ/ [ɡ̊im.ɕʰin.ʣʲɛ] (F) actor 배우
 • 김윤진 金侖珍 Yunjin Kim (1973 –) RR: Gim Yun(-)jin MR: Kim Yun-jin /ɡim jun.ʣʲin/ [ɡ̊im|jun.ʣʲin → ɡ̊i.mjun.ʣʲin] (F) actor 배우
 • 김종학 金鍾學 Kim Jong-hak (1951 – 2013) RR: Gim Jong(-)hak MR: Kim Chong-hak /ɡim ʣʲoŋ.haɡ/ [ɡ̊im|ʣ̥ʲoŋ.ɦak → ɡ̊im.ʣʲoŋ.ɦak] (M) television director, producer 텔레비전 감독·프로듀서
 • 김태희[–히] 金泰希 Tae-hee Kim (1980 –) RR: Gim Tae(-)hui MR: Kim T’ae-hŭi /ɡim tʰɛ.hi/ [ɡ̊im.tʰɛ.ɦi] (F) actor 배우
 • 김혜수[-혜-/-헤-] 金憓秀 Kim Hye-soo (1970 –) RR: Gim Hye(-)su MR: Kim Hye-su /ɡim hje.z̥ʰu/ [ɡ̊im|hje.z̥ʰu → ɡim.ɦje.z̥ʰu] (F) actor 배우
 • 김혜자[-혜-/-헤-] 金惠子 Kim Hye-ja (1941 –) RR: Gim Hye(-)ja MR: Kim Hye-ja /ɡim hje.ʣʲa/ [ɡ̊im|hje.ʣʲa → ɡim.ɦje.ʣʲa] (F) actor 배우
 • 김희애[-히-] 金喜愛 Kim Hee-Ae (1967 –) RR: Gim Hui(-)ae MR: Kim Hŭi-ae /ɡim hi.ɛ/ [ɡ̊im|hi.ɛ → ɡim.ɦi.ɛ] (F) actor 배우
 • 남희석[-히-] 南熙碩 Nam Hee-Suk (1971 –) RR: Nam Hui(-)seok MR: Nam Hŭi-sŏk /nam hi.z̥ʰʌɡ/ [nam|hi.z̥ʰʌk → nam.ɦi.z̥ʰʌk] (M) television presenter 텔레비전 진행자
 • 류승룡[–뇽] 柳承龍 Seung-ryong Ryu (1970 –) RR: Ryu Seung(-)ryong MR: Ryu Sŭng-nyong /lju z̥ʰɯŋ.ljoŋ → lju z̥ʰɯŋ.njoŋ, ᴸju-/ [ɾju.z̥ʰɯŋ.njoŋ, lju-, ju-] (M) actor 배우
 • 류승완 柳承莞 Seung-wan Ryoo (1973 –) RR: Ryu Seung(-)wan MR: Ryu Sŭng-wan /lju z̥ʰɯŋ.wan → lju z̥ʰɯŋ.njoŋ, ᴸju-/ [ɾju.z̥ʰɯŋ.wan, lju-, ju-] (M) film director 영화감독
 • 문근영 文瑾瑩 Geun-young Moon (1987 –) RR: Mun Geun(-)yeong MR: Mun Kŭn-yŏng /mun ɡɯːn.jʌŋ/ [mun|ɡ̊ɯː.njʌŋ → mun.ɡɯ.njʌŋ] (F) actor 배우
 • 문성근 文盛瑾 Moon Sung-keun (1953 –) RR: Mun Seong(-)geun MR: Mun Sŏng-gŭn /mun z̥ʰʌːŋ.ɡɯn/ [mun|z̥ʰəːŋ.ɡɯn → mun.z̥ʰʌŋ.ɡɯn] (M) actor 배우
 • 문소리 文素利 Moon So-ri (1974 –) RR: Mun So(-)ri MR: Mun So-ri /mun z̥ʰoː.li/ [mun|z̥ʰoː.ɾi → mun.z̥ʰo.ɾi] (F) actor 배우
 • 문예봉 文藝峰 Mun Ye Bong (1917 – 1999) RR: Mun Ye(-)bong MR: Mun Ye-bong /mun jeː.boŋ/ [mun|jeː.boŋ → mu.nje.boŋ] (F) actor 배우
 • 문희[-히] 文姬 Moon Hee (1947 –) RR: Mun Hui MR: Mun Hŭi /mun hi/ [mun|hi → mun.ɦi] (F) actor 배우
 • 박상원[-쌍-] 朴相元 Park Sang-won (1959 –) RR: Bak Sang(-)won MR: Pak Sang-wŏn /baɡ z̥ʰaŋ.wʌn/ [b̥ak|z̥ʰaŋ.wʌn → b̥ak.saŋ.wʌn] (M) actor 배우
 • 박중훈[-쭝-] 朴重勳 Park Joong-hoon (1966 –) RR: Bak Jung(-)hun MR: Pak Chung-hun /baɡ ʣʲuːŋ.hun/ [b̥ak|ʣ̥ʲuːŋ.ɦun → b̥ak.ʦʲuŋ.ɦun] (M) actor 배우
 • 박찬욱 朴贊郁 Park Chan-wook (1963 –) RR: Bak Chan(-)uk MR: Pak Ch’an-uk /baɡ ʦʲʰaːn.uɡ/ [b̥ak|ʦʲʰaː.nuk → b̥ak.ʦʲʰa.nuk] (M) film director 영화감독
 • 박한별[바칸-] 朴– Park Hanbyul (1984 –) RR: Bak Han(-)byeol MR: Pak Hanbyŏl /baɡ han.bjʌl/ [b̥ak|han.bjʌl → b̥a.kʰan.bjʌl] (F) actor 배우
 • 박해일[바캐-] 朴海日 Hae-il Park (1977 –) RR: Bak Hae(-)il MR: Pak Hae-il /baɡ hɛː.il/ [b̥ak|hɛː.il → b̥a.kʰɛ.il] (M) actor 배우
 • 배두나 裵斗娜 Doona Bae (1979 –) RR: Bae Du(-)na MR: Pae Tu-na /bɛ du.na/ [b̥ɛ|d̥u.na → b̥ɛ.du.na] (F) actor 배우
 • 배용준 裵勇浚 Bae Yong-joon (1972 –) RR: Bae Yong(-)jun MR: Pae Yong-jun /bɛ joːŋ.ʣʲun/ [b̥ɛ|joːŋ.ʣʲun → b̥ɛ.joŋ.ʣʲun] (M) actor 배우
 • 백일섭[–썹] 白一燮 Baek Il Sub (1944 –) RR: Baek Il(-)seop MR: Paek Il-sŏp /bɛɡ ilᴰ.z̥ʰʌb → bɛɡ il.sʌb/ [b̥ɛk|il.sʌp → b̥ɛ.ɡil.sʌp] (M) actor 배우
 • 봉준호[봉ː–] 奉俊昊 Bong Joon-ho (1969 –) RR: Bong Jun(-)ho MR: Pong Chun-ho /boːŋ ʣʲuːn.ho/ [b̥oːŋ|ʣ̥ʲuːn.ɦo → b̥oːŋ.ʣʲun.ɦo] (M) film director 영화감독
 • 설경구 薛耿求 Kyung-gu Sol (1968 –) RR: Seol Gyeong(-)gu MR: Sŏl Kyŏng-gu /z̥ʰʌl ɡjʌːŋ.ɡu/ [z̥ʰʌl|ɡ̊jəːŋ.ɡu → z̥ʰʌl.ɡjʌŋ.ɡu] (M) actor 배우
 • 손예진 孫{藝珍} Ye-jin Son (1982 –) RR: Son Ye(-)jin MR: Son Ye-jin /z̥ʰon jeː.ʣʲin/ [z̥ʰon|jeː.ʣʲin → z̥ʰo.nje.ʣʲin, ↓z̥ʰon.nje-] (F) actor 배우 Ye-jin is a stage name ‘예진’은 예명
 • 송강호[송ː–] 宋康昊 Song Kang-ho (1967 –) RR: Song Gang(-)ho MR: Song Kang-ho /z̥ʰoːŋ ɡaŋ.ho/ [z̥ʰoːŋ|ɡ̊aŋ.ɦo → z̥ʰoːŋ.ɡaŋ.ɦo] (M) actor 배우
 • 송승헌[송ː–] 宋承憲 (1976 –) RR: Song Seung(-)heon MR: Song Sŭng-hŏn /z̥ʰoːŋ z̥ʰɯŋ.hʌn/ [z̥ʰoːŋ.z̥ʰɯŋ.ɦʌn] (M) actor 배우
 • 송혜교[송ː혜-/송ː헤-] 宋慧敎 Hye-kyo Song (1981 –) RR: Song Hye(-)gyo MR: Song Hye-gyo /z̥ʰoːŋ hjeː.ɡjo/ [z̥ʰoːŋ|hjeː.ɡjo → z̥ʰoːŋ.ɦje.ɡjo] (F) actor 배우
 • 신동엽 申東燁 Shin Dong Yup (1971 –) RR: Sin Dong(-)yeop MR: Sin Tong-yŏp /z̥ʰin doŋ.jʌb/ [ɕʰin|d̥oŋ.jʌp → ɕʰin.doŋ.jʌp] (M) actor 배우
 • 신상옥 申相玉 (1926 – 2006) RR: Sin Sang(-)ok MR: Sin Sang-ok /z̥ʰin z̥ʰaŋ.oɡ/ [ɕʰin.z̥ʰaŋ.ok] (M) film director 영화감독
 • 심은하[시ː믄-] 沈銀河 Shim Eun-ha (1972 –) RR: Sim Eun(-)ha MR: Sim Ǔn-ha /z̥ʰiːm ɯn.ha/ [ɕʰiːm|ɯn.ɦa → ɕʰiː.mɯn.ɦa] (F) actor 배우
 • 안성기 安聖基 Ahn Sung-ki (1952 –) RR: An Seong(-)gi MR: An Sŏng-gi /an z̥ʰʌːŋ.ɡi/ [an|z̥ʰəːŋ.ɡi → an.z̥ʰʌŋ.ɡi] (M) actor 배우
 • 안재모 安在模 Ahn Jae-mo (1979 –) RR: An Jae(-)mo MR: An Chae-mo /an ʣʲɛː.mo/ [an|ʣ̥ʲɛː.mo → an.ʣʲɛ.mo] (M) actor 배우
 • 안재욱 安在旭 Ahn Jae-wook (1971 –) RR: An Jae(-)uk MR: An Chae-uk /an ʣʲɛː.uɡ/ [an|ʣ̥ʲɛː.uk → an.ʣʲɛ.uk] (M) actor 배우
 • 엄정화 嚴正化 Uhm Jung Hwa (1969 –) RR: Eom Jeong(-)hwa MR: Ŏm Chŏng-hwa /ʌm ʣʲʌːŋ.hwa/ [ʌm|ʣ̥ʲəːŋ.ɦwa → ʌm.ʣʲʌŋ.ɦwa] (F) actor, singer 배우·가수
 • 유오성 劉五性 Yoo Oh-seong (1968 –) RR: Yu O(-)seong MR: Yu O-sŏng /ᴸju oː.z̥ʰʌŋ/ [ju|oː.z̥ʰʌŋ → ju.o.z̥ʰʌŋ] (M) actor 배우
 • 유재석 劉在錫 Yoo Jae-seok (1972 –) RR: Yu Jae(-)seok MR: Yu Chae-sŏk /ᴸju ʣʲɛː.z̥ʰʌɡ/ [ju|ʣ̥ʲɛː.z̥ʰʌk → ju.ʣʲɛ.z̥ʰʌk] (M) television presenter 텔레비전 진행자
 • 유현목 兪賢穆 Yu Hyun-mok (1925 –) RR: Yu Hyeon(-)mok MR: Yu Hyŏn-mok /ju hjʌn.moɡ/ [ju|hjʌn.mok → ju.ɦjʌn.mok] (M) film director 영화감독
 • 윤봉춘 尹逢春 (1902 – 1975) RR: Yun Bong(-)chun MR: Yun Pong-ch’un /jun boŋ.ʦʲʰun/ [jun|b̥oŋ.ʦʲʰun → jun.boŋ.ʦʲʰun] (M) film director 영화감독
 • 이경규[이ː] 李敬揆 Lee Kyung Kyu (1960 –) RR: I Gyeong(-)gyu MR: Yi Kyŏng-gyu /ᴸiː ɡjʌːŋ.ɡju/ [iː|ɡ̊jəːŋ.ɡju → iː.ɡ̊jʌŋ.ɡju] (M) television presenter 텔레비전 진행자
 • 이덕화[이ː더콰] 李德華 Lee Duk-hwa (1952 –) RR: I Deok(-)hwa MR: Yi Tŏk-hwa /ᴸiː dʌɡ.hwa → ᴸiː dʌ.kʰwa/ [iː|d̥ʌ.kʰwa → iː.dʌ.kʰwa] (M) actor 배우
 • 이민호[이ː–] 李敏鎬 Lee Min-ho (1987 –) RR: I Min(-)ho MR: Yi Min-ho /ᴸiː min.ho/ [iː.min.ɦo] (M) actor 배우
 • 이병헌[이ː–] 李炳憲 Lee Byung-hun (1970 –) RR: I Byeong(-)heon MR: Yi Pyŏng-hŏn /ᴸiː bjʌːŋ.hʌn/ [iː|b̥jəːŋ.ɦʌn → iː.bjʌŋ.ɦʌn] (M) actor 배우
 • 이정재[이ː–] 李政宰 Lee Jung-jae (1973 –) RR: I Jeong(-)jae MR: Yi Chŏng-jae /ᴸiː ʣʲʌŋ.ʣʲɛ/ [iː|ʣ̥ʲʌŋ.ʣʲɛ → iː.ʣʲʌŋ.ʣʲɛ] (M) actor 배우
 • 이종석[이ː–] 李鍾碩 Lee Jong-suk (1989 –) RR: I Jong(-)seok MR: Yi Chong-sŏk /ᴸiː ʣʲoŋ.z̥ʰʌɡ/ [iː|ʣ̥ʲoŋ.z̥ʰʌk → iː.ʣʲoŋ.z̥ʰʌk] (M) actor 배우
 • 이준기[이ː–] 李準基 Lee Joon-gi (1982 –) RR: I Jun(-)gi MR: Yi Chun-gi /ᴸiː ʣʲuːn.ɡi/ [iː|ʣ̥ʲuːn.ɡi → iː.ʣʲun.ɡi] (M) actor 배우
 • 이창동[이ː–] 李滄東 Lee Chang-dong (1973 –) RR: I Chang(-)dong MR: Yi Ch’ang-dong /ᴸiː ʦʲʰaŋ.doŋ/ [iː.ʦʲʰaŋ.doŋ] (M) film director, novelist 영화감독·소설가
 • 이하늬[이ː-니] 李– Honey Lee (1983 –) RR: I Ha(-)nui MR: Yi Hanŭi /ᴸiː hani/ [iː|ha.ni → iː.ɦa.ni] (F) actor, traditional musician 배우·국악인
 • 이휘재[이ː–] 李輝宰 Hui-jae Lee (1972 –) RR: I Hwi(-)jae MR: Yi Hwi-jae /ᴸiː hy.ʣʲɛ/ [iː|hy.ʣʲɛ, hɥi- → iː.ɦy.ʣʲɛ, -ɦɥi-] (M) television presenter, singer 텔레비전 진행자·가수
 • 임권택 林權澤 Im Kwon-taek (1934 –) RR: Im Gwon(-)taek MR: Im Kwŏn-t’aek /ᴸim ɡwʌn.tʰɛɡ/ [im|ɡ̊wʌn.tʰɛk → im.ɡwʌn.tʰɛk] (M) film director 영화감독
 • 임창정[임ː–] 任昌丁 Im Chang-Jung (1973 –) RR: Im Chang(-)jeong MR: Im Ch’ang-jŏng /iːm ʦʲʰaŋ.ʣʲʌŋ/ [iːm.ʦʲʰaŋ.ʣʲʌŋ] (M) actor, singer 배우·가수
 • 장나라 張– Chang Na-ra (1981 –) RR: Jang Na(-)ra MR: Chang Na-ra /ʣʲaŋ na.la/ [ʣ̥ʲaŋ.na.ɾa] (F) actor, singer 배우·가수
 • 장동건 張東健 Jang Dong-kun (1972 –) RR: Jang Dong(-)geon MR: Chang Tong-gŏn /ʣʲaŋ doŋ.ɡʌn/ [ʣ̥ʲaŋ|d̥oŋ.ɡʌn → ʣ̥ʲaŋ.doŋ.ɡʌn] (M) actor 배우
 • 장준환 張駿桓 Jang Joon-hwan (1970 –) RR: Jang Jun(-)hwan MR: Chang Chun-hwan /ʣʲaŋ ʣʲuːn.hwan/ [ʣ̥ʲaŋ|ʣ̥ʲuːn.ɦwan → ʣ̥ʲaŋ.ʣʲun.ɦwan] (M) film director 영화감독
 • 전도연 全度姸 Jeon Do-youn (1973 –) RR: Jeon Do(-)yeon MR: Chŏn To-yŏn /ʣʲʌn doː.jʌn/ [ʣ̥ʲʌn|d̥oː.jʌn → ʣ̥ʲʌn.do.jʌn] (F) actor 배우
 • 전지현 全智賢 Jun Ji-hyun, Gianna Jun (1981 –) RR: Jeon Ji(-)hyeon MR: Chŏn Chi-hyŏn /ʣʲʌn ʣʲi.hjʌn/ [ʣ̥ʲʌn|ʣ̥ʲi.ɦjʌn → ʣ̥ʲʌn.ʣʲi.ɦjʌn] (F) actor 배우
 • 정려원[정ː녀-] 鄭麗媛 Jung Ryeo Won, Yoana Jung (1981 –) RR: Jeong Ryeo(-)won MR: Chŏng Ryŏ-wŏn /ʣʲʌːŋ ljʌ.wʌn, -ᴸjʌ-/ [ʣ̥ʲəːŋ|ɾjʌ.wʌn, ljʌ-, jʌ- → ʣ̥ʲəːŋ.njʌ.wʌn] or 또는 정여원 鄭麗媛 RR: Jeong Yeo(-)won MR: Chŏng Yŏ-wŏn /ʣʲʌːŋ ᴸjʌ.wʌn/ [ʣ̥ʲəːŋ|jʌ.wʌn → ʣ̥ʲəːŋ.jʌ.wʌn] (F) actor, singer, member of Chakra 배우·가수·샤크라 멤버
  • artist name 예명: 려원 麗媛 Ryeo Won RR: Ryeowon MR: Ryŏwŏn /ljʌ.wʌn, ᴸjʌ-/ [ɾjʌ.wʌn, ljʌ-, jʌ-] or 또는 여원 麗媛 RR: Yeowon MR: Yŏwŏn /ᴸjʌ.wʌn/ [jʌ.wʌn]
 • 정우성[정ː–] 鄭雨盛 Jung Woo-sung (1973 –) RR: Jeong U(-)seong MR: Chŏng U-sŏng /ʣʲʌːŋ uː.z̥ʰʌŋ/ [ʣ̥ʲəːŋ|uː.z̥ʰʌŋ → ʣ̥ʲəːŋ.u.z̥ʰʌŋ] (M) actor 배우
 • 차인표 車仁杓 Cha In-Pyo (1967 –) RR: Cha In(-)pyo MR: Ch’a In-p’yo /ʦʲʰa in.pʰjo/ [ʦʲʰa.in.pʰjo] (M) actor 배우
 • 채시라[채ː–] 蔡時那 Chae Shi-la (1968 –) RR: Chae Si(-)ra MR: Ch’ae Si-ra /ʦʲʰɛː z̥ʰi.la/ [ʦʲʰɛː.ɕʰi.ɾa] (F) actor 배우
 • 최민식[최–/췌–] 崔岷植 Min-sik Choi (1962 –) RR: Choe Min(-)sik MR: Ch’oe Min-sik /ʦʲʰø min.z̥ʰiɡ/ [ʦʲʰø.min.ɕʰik, ʦʲʰwe-] (M) actor 배우
 • 최불암[최–/췌–] 崔佛岩 Choi Bool-Am (1940 –) RR: Choe Bul(-)am MR: Ch’oe Pur-am /ʦʲʰø bul.am/ [ʦʲʰø, ʦʲʰwe|b̥u.ɾam → ʦʲʰø.bu.ɾam, ʦʲʰwe-] (M) actor 배우
 • 최수종[최–/췌–] 崔秀宗 Choi Su-jong (1962 –) RR: Choe Su(-)jong MR: Ch’oe Su-jong /ʦʲʰø z̥ʰu.ʣʲoŋ/ [ʦʲʰø.z̥ʰu.ʣʲoŋ, ʦʲʰwe-] (M) actor 배우
 • 최은희[최-히/췌-히] 崔銀姬 Choi Eun-hee (1926 –) RR: Choe Eun(-)hui MR: Ch’oe Ŭn-hŭi /ʦʲʰø ɯn.hi/ [ʦʲʰø.ɯn.ɦi, ʦʲʰwe-] (F) actor, film director 배우·영화감독
 • 최인규[최–/췌–] 崔寅奎 (1911 – ?) RR: Choe In(-)gyu MR: Ch’oe In-gyu /ʦʲʰø in.ɡju/ [ʦʲʰø.in.ɡju, ʦʲʰwe-] (M) film director 영화감독
 • 최진실[최–/췌–] 崔眞實 Choi Jin-sil (1968 – 2008) RR: Choe Jin(-)sil MR: Ch’oe Chin-sil /ʦʲʰø ʣʲin.z̥ʰil/ [ʦʲʰø, ʦʲʰwe|ʣ̥ʲin.ɕʰil → ʦʲʰø.ʣʲin.ɕʰil, ʦʲʰwe-] (F) actor 배우
 • 하지원 河智媛 Ha Ji-won (1978 –) RR: Ha Ji(-)won MR: Ha Chi-wŏn /ha ʣʲi.wʌn/ [ha|ʣ̥ʲi.wʌn → ha.ʣʲi.wʌn] (F) actor 배우
 • 하희라[하ː히-] 夏希羅 Ha Hee-ra (1969 –) RR: Ha Hui(-)ra MR: Ha Hŭi-ra /haː hi.la/ [ha|hi.ɾa → ha.ɦi.ɾa] (F) actor 배우
 • 한석규[–뀨] 韓石圭 Han Seok-kyu (1964 –) RR: Han Seok(-)gyu MR: Han Sŏk-kyu /han z̥ʰʌɡ.ɡju → han z̥ʰʌɡ.kju/ [han.z̥ʰʌk.kju] (M) actor 배우
 • 한혜진[-혜-/-헤-] 韓惠軫 Han Hye-jin (1981 –) RR: Han Hye(-)jin MR: Han Hye-jin /han hje.ʣʲin/ [han|hje.ʣʲin → han.ɦje.ʣʲin] (F) actor 배우
 • 현빈[현ː-] 炫彬 Hyun Bin (1982 –) RR: Hyeon Bin MR: Hyŏn Pin /hjʌːn bin/ [hjəːn|b̥in → hjəːn.bin] (M) actor 배우
 • 황신혜[–혜/–헤] 黃新蕙 Hwang Cine (1963 –) RR: Hwang Sin(-)hye MR: Hwang Sin-hye /hwaŋ z̥ʰin.hje/ [hwaŋ.ɕʰin.ɦje] (F) actor 배우
 • 황정민 黃正民 Hwang Jung-min (1970 –) RR: Hwang Jeong(-)min MR: Hwang Chŏng-min /hwaŋ ʣʲʌːŋ.min/ [hwaŋ|ʣ̥ʲəːŋ.min → hwaŋ.ʣʲʌŋ.min] (M) actor 배우

Theatre, dance, and modeling 연극·무용·모델

 • 강수진 姜秀珍 Sue Jin Kang (1967 –) RR: Gang Su(-)jin MR: Kang Su-jin /ɡaŋ z̥ʰu.ʣʲin/ [ɡ̊aŋ.z̥ʰu.ʣʲin] (F) ballet dancer 발레 무용수
 • 김다울 金– Nicole Daul Kim (1989 – 2009) RR: Gim Da(-)ul MR: Kim Taul /ɡim daul/ [ɡ̊im|d̥a.ul → ɡ̊im.da.ul] (F) model 모델
 • 김주원 金姝沅 Kim Joo-Won (1978 –) RR: Gim Ju(-)won MR: Kim Chu-wŏn /ɡim ʣʲu.wʌn/ [ɡ̊im|ʣ̥ʲu.wʌn → ɡ̊im.ʣʲu.wʌn] (F) ballet dancer 발레 무용수
 • 박혜림[바켸-/바케-] Hye Park (1985 –) RR: Bak Hye(-)rim MR: Pak Hye-rim /baɡ hje.lim/ [b̥ak|hje.ɾim → b̥a.kʰje.ɾim] (F) model 모델
 • 최승희[최-히/췌-히] 崔承喜 (1911 – 1969) RR: Choe Seung(-)hui MR: Ch’oe Sŭng-hŭi /ʦʲʰø z̥ʰɯŋ.hi/ [ʦʲʰø.z̥ʰɯŋ.ɦi, ʦʲʰwe-] (F) modern dancer, actor 현대 무용수·배우
 • 한혜진[-혜-/-헤-] Han Jin, Han Hye Jin (1983 –) RR: Han Hye(-)jin MR: Han Hye-jin /han hje.ʣʲin/ [han|hje.ʣʲin → han.ɦje.ʣʲin] (F) model 모델

Literature 문학

For romanizations, we prioritize the spellings used by the Literature Translation Institute of Korea.
로마자 표기는 한국문학번역원에서 쓰는 것을 우선시한다.

 • 강소천 姜小泉 Kang Socheon (1915 – 1963) RR: Gang So(-)cheon MR: Kang So-ch’ŏn /ɡaŋ z̥ʰoː.ʦʲʰʌn/ [ɡ̊aŋ|z̥ʰoː.ʦʲʰʌn → ɡ̊aŋ.z̥ʰo.ʦʲʰʌn] (M) children’s author 아동문학가
 • 고은 高銀 Ko Un (1933 –) RR: Go Eun MR: Ko Ǔn /ɡo ɯn/ [ɡ̊o.ɯn] (M) poet 시인
 • 공지영 孔枝泳 Gong Jiyeong (1963 –) RR: Gong Ji(-)yeong MR: Kong Chi-yŏng /ɡoːŋ ʣʲi.jʌŋ/ [ɡ̊oːŋ|ʣ̥ʲi.jʌŋ → ɡ̊oːŋ.ʣʲi.jʌŋ] (F) novelist 소설가
 • 김광섭 金珖燮 Kim Gwangseop (1905 – 1977) RR: Gim Gwang(-)seop MR: Kim Kwang-sŏp /ɡim ɡwaŋ.z̥ʰʌb/ [ɡ̊im|ɡ̊waŋ.z̥ʰʌp → ɡ̊im.ɡwaŋ.z̥ʰʌp] (M) poet 시인
 • 김동리[–니] 金東里 (1913 – 1996) RR: Gim Dong(-)ri MR: Kim Tong-ni /ɡim doŋ.li → ɡim doŋ.ni/ [ɡ̊im|d̥oŋ.ni → ɡ̊im.doŋ.ni] (M) novelist, poet 소설가·시인
 • 김영하 金英夏 Kim Young-ha (1968 –) RR: Gim Yeong(-)ha MR: Kim Yŏng-ha /ɡim jʌŋ.ha/ [ɡ̊im|jʌŋ.ɦa → ɡ̊i.mjʌŋ.ɦa] (M) novelist 소설가
 • 김지하 金芝河 Kim Ji-ha (1941 –) RR: Gim Ji(-)ha MR: Kim Chi-ha /ɡim ʣʲi.ha/ [ɡ̊im|ʣ̥ʲi.ɦa → ɡ̊im.ʣʲi.ɦa] (M) poet 시인
 • 김훈 金薰 (1948 –) Kim Hoon RR: Gim Hun MR: Kim Hun /ɡim hun/ [ɡ̊im|hun → ɡ̊im.ɦun] (M) novelist 소설가
 • 노천명 盧天命 Noh Cheonmyeong (1911 – 1957) RR: No Cheon(-)myeong MR: No Ch’ŏn-myŏng /ᴸno ʦʲʰʌn.mjʌŋ/ [no.ʦʲʰʌn.mjʌŋ] (F) poet 시인
 • 마광수[마ː–] 馬光洙 Ma Kwang Soo (1951 –) RR: Ma Gwang(-)su MR: Ma Kwang-su /maː ɡwaŋ.z̥ʰu/ [maː|ɡ̊waŋ.z̥ʰu → maː.ɡwaŋ.z̥ʰu] (M) poet, novelist 시인·소설가
 • 마해송[마ː–] 馬海松 Ma Haesong (1905 – 1966) RR: Ma Hae(-)song MR: Ma Hae-song /maː hɛː.z̥ʰoŋ/ [maː|hɛː.z̥ʰoŋ → maː.ɦɛ.z̥ʰoŋ] (M) children’s author, essayist 아동 문학가·수필가
 • 박경리[-꼉니] 朴景利 Park Kyung-Ri (1926 – 2008) RR: Bak Gyeong(-)ri MR: Pak Kyŏng-ni /baɡ ɡjʌːŋ.li → baɡ ɡjʌːŋ.ni/ [b̥ak|ɡ̊jəːŋ.ni → b̥ak.kjʌŋ.ni] (F) novelist 소설가
 • 박노해[방–] 朴勞海 (1959 –) RR: Bak No(-)hae MR: Pak No-hae /baɡ no.hɛ/ [b̥ak|no.ɦɛ → b̥aŋ.no.ɦɛ] (M) poet 시인
 • 박두진[-뚜-] 朴斗鎭 (1916 – 1998) RR: Bak Du(-)jin MR: Pak Tu-jin /baɡ du.ʣʲin/ [b̥ak|d̥u.ʣʲin → b̥ak.tu.ʣʲin] (M) poet 시인
 • 박목월[방–] 朴木月 Park Mok-wol (1916 – 1978) RR: Bak Mok(-)wol MR: Pak Mog-wŏl /baɡ moɡ.wʌl/ [b̥ak|mo.ɡwʌl → b̥aŋ.mo.ɡwʌl] (M) poet 시인
 • 박영한 朴榮漢 Park Yeonghan (1947 – 2006) RR: Bak Yeong(-)han MR: Pak Yŏng-han /baɡ jʌŋ.han/ [b̥ak|jʌŋ.ɦan → b̥a.ɡjʌŋ.ɦan] (M) novelist 소설가
 • 박완서 朴婉緖 Park Wansuh (1931 – 2011) RR: Bak Wan(-)seo MR: Pak Wan-sŏ /baɡ waːn.z̥ʰʌ/ [b̥ak|waːn.z̥ʰʌ → b̥a.ɡwan.z̥ʰʌ] (F) novelist 소설가
 • 박종화[-쫑-] 朴鍾和 Park Chonghwa (1901 – 1981) RR: Bak Jong(-)hwa MR: Pak Chong-hwa /baɡ ʣʲoŋ.hwa/ [b̥ak|ʣ̥ʲoŋ.ɦwa → b̥ak.ʦʲoŋ.ɦwa] (M) poet, novelist 시인·소설가
  • byname 호: 월탄 月灘 RR: Woltan MR: Wŏlt’an /wʌl.tʰan/ [wʌl.tʰan]
 • 변영로[벼ː녕노] 卞榮魯 (1898 – 1961) RR: Byeon Yeong(-)ro MR: Pyŏn Yŏng-no /bjʌːn jʌŋ.lo → bjʌːn jʌŋ.no/ [b̥jəːn|jʌŋ.no → b̥jəː.njʌŋ.no] (M) poet, essayist 시인·수필가
 • 복거일[-꺼-] 卜鉅一 Bok Geo-il (1946 –) RR: Bok Geo(-)il MR: Pok Kŏ-il /boɡ ɡʌː.il/ [b̥ok|ɡ̊əː.il → b̥ok.kʌ.il] (M) novelist 소설가
 • 서정주 徐廷柱 Seo Jeong-ju (1915 – 2000) RR: Seo Jeong(-)ju MR: Sŏ Chŏng-ju /z̥ʰʌ ʣʲʌŋ.ʣʲu/ [z̥ʰʌ|ʣ̥ʲʌŋ.ʣʲu → z̥ʰʌ.ʣʲʌŋ.ʣʲu] (M) poet 시인
  • byname 호: 미당[미ː-] 未堂 RR: Midang MR: Midang /miː.daŋ/ [miː.daŋ]
 • 선우휘 鮮于輝 Sunwoo Hwi (1922 – 1986) RR: Seonu Hwi MR: Sŏnu Hwi /z̥ʰʌn.u hy/ [z̥ʰʌ.nu|hy, hɥi → z̥ʰʌ.nu.ɦy, -ɦɥi] (M) journalist, novelist 언론인·소설가
 • 손창섭 孫昌涉 (1922 – 2010) RR: Son Chang(-)seop MR: Son Ch’ang-sŏp /z̥ʰon ʦʲʰaŋ.z̥ʰʌb/ [z̥ʰon.ʦʲʰaŋ.z̥ʰʌp] (M) novelist 소설가
 • 신경숙 申京淑 Kyung-sook Shin (1963 –) RR: Sin Gyeong(-)suk MR: Sin Kyŏng-suk /z̥ʰin ɡjʌŋ.z̥ʰuɡ/ [ɕʰin|ɡ̊jʌŋ.z̥ʰuk → ɕʰin.ɡjʌŋ.z̥ʰuk] (F) novelist 소설가
 • 양귀자 梁貴子 Yang Gui-ja (1955 –) RR: Yang Gwi(-)ja MR: Yang Kwi-ja /ᴸjaŋ ɡy.ʣʲa/ [jaŋ|ɡ̊y.ʣʲa, ɡ̊ɥi- → jaŋ.ɡy.ʣʲa, -ɡɥi-] (F) novelist 소설가
 • 오정희[–히] 吳貞姬 Oh Jung-Hee (1947 –) RR: O Jeong(-)hui MR: O Chŏng-hŭi /o ʣʲʌŋ.hi/ [o|ʣ̥ʲʌŋ.ɦi → o.ʣʲʌŋ.ɦi] (F) novelist 소설가
 • 유안진 柳岸津 Yoo An-Jin (1941 –) RR: Yu An(-)jin MR: Yu An-Jin /ᴸju aːn.ʣʲin/ [ju|aːn.ʣʲin → ju.an.ʣʲin] (F) poet 시인
 • 유치환 柳致環 Yu Chi-hwan (1908 – 1967) RR: Yu Chi(-)hwan MR: Yu Ch’i-hwan /ᴸju ʦʲʰiː.hwan/ [ju|ʦʲʰiː.ɦwan → ju.ʦʲʰi.ɦwan] (M) poet, educator 시인·교육가
 • 윤석중[–쭝] 尹石重 Yoon Seokjung (1911 – 2003) RR: Yun Seok(-)jung MR: Yun Sŏk-chung /jun z̥ʰʌɡ.ʣʲuŋ → jun z̥ʰʌɡ.ʦʲuŋ/ [jun.z̥ʰʌk.ʦʲuŋ] (M) children’s author 아동문학가
 • 은희경[-히-] 殷熙耕 Eun Heekyung (1959 –) RR: Eun Hui(-)gyeong MR: Ŭn Hŭi-gyŏng /ɯn hi.ɡjʌŋ/ [ɯn|hi.ɡjʌŋ → ɯn.ɦi.ɡjʌŋ] (F) novelist 소설가
 • 이기영[이ː–] 李箕永 (1895 – 1984) RR: I Gi(-)yeong MR: Yi Ki-yŏng /ᴸiː ɡi.jʌŋ/ [iː|ɡ̊i.jʌŋ → iː.ɡi.jʌŋ] (M) novelist 소설가
  • NK form 북한식: 리기영 李箕永 MR: Ri Ki-yŏng RR: Ri Gi(-)yeong /liː ɡi.jʌŋ/ [ɾiː, liː|ɡ̊i.jʌŋ → ɾiː.ɡi.jʌŋ, liː-]
 • 이문열[이ː–] 李文烈 Yi Mun-yol (1948 –) RR: I Mun(-)yeol MR: Yi Mun-yŏl /ᴸiː mun.jʌl/ [iː.mu.njʌl] (M) novelist 소설가
 • 이범선[이ː–] 李範宣 (1920 – 1981) RR: I Beom(-)seon MR: Yi Pŏm-sŏn /ᴸiː bʌːm.z̥ʰʌn/ [iː|b̥əːm.z̥ʰʌn → iː.bʌm.z̥ʰʌn] (M) novelist 소설가
 • 이병률[이ː-뉼] 李秉律 Byung-rul Lee (1967 –) RR: I Byeong(-)ryul MR: Yi Pyŏng-nyul /ᴸiː bjʌːŋ.ljul → ᴸiː bjʌːŋ.njul/ [iː|b̥jəːŋ.njul → iː.bjʌŋ.njul] (M) poet 시인
 • 이어령[이ː–] 李御寧▽ Lee O Young (1934 – 1981) RR: I Eo(-)ryeong MR: Yi Ŏ-ryŏng /ᴸiː ʌː.ljʌŋ/ [iː|əː.ɾjʌŋ → iː.ʌ.ɾjʌŋ] (M) literary critic, novelist 문학평론가·소설가 Irregular reading of as 령 ryeong instead of 녕 nyeong 寧의 본음인 ‘녕’ 대신 속음 ‘령’ 사용
 • 이외수[이ː외-/이ː웨-] 李外秀 Lee Oisoo (1946 –) RR: I Oe(-)su MR: Yi Oe-su /ᴸiː øː.z̥ʰu/ [iː|øː.z̥ʰu, weː- → iː.ø.z̥ʰu, -we-] (M) novelist 소설가
 • 이청준[이ː–] 李淸俊 Yi Chong-Jun (1939 – 2008) RR: I Cheong(-)jun MR: Yi Ch’ŏng-jun /ᴸiː ʦʲʰʌŋ.ʣʲun/ [iː.ʦʲʰʌŋ.ʣʲun] (M) novelist 소설가
 • 이현세[이ː–] 李賢世 Lee Hyun Se (1954 –) RR: I Hyeon(-)se MR: Yi Hyŏn-se /ᴸiː hjʌn.z̥ʰe/ [iː|hjʌn.z̥ʰe → iː.ɦjʌn.z̥ʰe] (M) cartoonist 만화가
 • 임화 林和 Lim Hwa (1908 – 1953) RR: Im Hwa MR: Im Hwa /ᴸim hwa/ [im|hwa → im.ɦwa] (M) poet, literary critic, politician 시인·문학평론가·정치가
  • NK form 북한식: 림화 林和 MR: Rim Hwa RR: Rim Hwa /lim hwa/ [ɾim, lim|hwa → ɾim.ɦwa, lim-]
 • 전광용 全光鏞 (1919 – 1988) RR: Jeon Gwang(-)yong MR: Chŏn Kwang-yong /ʣʲʌn ɡwaŋ.joŋ/ [ʣ̥ʲʌn|ɡ̊waŋ.joŋ → ʣ̥ʲʌn.ɡwaŋ.joŋ] (M) novelist, Korean language scholar 소설가·국문학자
 • 조기천[조ː–] 趙基天 (1913 – 1951) RR: Jo Gi(-)cheon MR: Cho Ki-ch’ŏn /ʣʲoː ɡi.ʦʲʰʌn/ [ʣ̥ʲoː|ɡ̊i.ʦʲʰʌn → ʣ̥ʲoː.ɡi.ʦʲʰʌn] (M) poet 시인
 • 조세희[조ː-히] 趙世熙 Cho Se-Hui (1942 –) RR: Jo Se(-)hui MR: Cho Se-hŭi /ʣʲoː z̥ʰeː.hi/ [ʣ̥ʲoː|z̥ʰeː.ɦi → ʣ̥ʲoː.z̥ʰe.ɦi] (M) novelist 소설가
 • 조지훈[조ː–] 趙芝薰 Cho Jihun (1920 – 1968) RR: Jo Ji(-)hun MR: Cho Chi-hun /ʣʲoː ʣʲi.hun/ [ʣ̥ʲoː|ʣ̥ʲi.ɦun → ʣ̥ʲoː.ʣʲi.ɦun] (M) poet, Korean language scholar 시인·국문학자
 • 조창인[조ː–] 趙彰仁 Jo Chang-in (1961 –) RR: Jo Chang(-)in MR: Cho Ch’ang-in /ʣʲoː ʦʲʰaːŋ.in/ [ʣ̥ʲoː|ʦʲʰaːŋ.in → ʣ̥ʲoː.ʦʲʰaŋ.in] (M) novelist 소설가
 • 주요한 朱耀翰 (1900 – 1979) Chu Yo-han RR: Ju Yo(-)han MR: Chu Yo-han /ʣʲu jo.han/ [ʣ̥ʲu.jo.ɦan] (M) poet, journalist, politician 시인·언론인·정치가
 • 최명희[최-히/췌-히] 崔明姬 Choi Myeonghi (1947 – 1998) RR: Choe Myeong(-)hui MR: Ch’oe Myŏng-hŭi /ʦʲʰø mjʌŋ.ɦi/ [ʦʲʰø.mjʌŋ.ɦi, ʦʲʰwe-] (F) novelist 소설가
 • 최인훈[최–/췌–] 崔仁勳 Choi In-hun (1936 –) RR: Choe In(-)hun MR: Ch’oe In-hun /ʦʲʰø in.hun/ [ʦʲʰø.in.ɦun, ʦʲʰwe-] (M) novelist, literary critic 소설가·문학평론가
 • 한강 韓江 Han Kang (1970 –) RR: Han Gang MR: Han Kang /han ɡaŋ/ [han|ɡ̊aŋ → han.ɡaŋ] (F) novelist 소설가
 • 한설야 韓雪野 (1900 – 1976?) RR: Han Seol(-)ya MR: Han Sŏr-ya /han z̥ʰʌl.ja/ [han.z̥ʰʌ.ɾja] (M) novelist 소설가
 • 현기영 玄基榮 Hyun Ki Young (1941 –) RR: Hyeon Gi(-)yeong MR: Hyŏn Ki-yŏng /hjʌn ɡi.jʌŋ/ [hjʌn|ɡ̊i.jʌŋ → hjʌn.ɡi.jʌŋ] (M) novelist 소설가
 • 현길언 玄吉彦 Hyun Kil-un (1940 –) RR: Hyeon Gil(-)eon MR: Hyŏn Kir-ŏn /hjʌn ɡil.ʌn/ [hjʌn|ɡ̊i.ɾʌn → hjʌn.ɡi.ɾʌn] (M) novelist 소설가
 • 홍명희[–히] 洪命憙 (1888 – 1968) RR: Hong Myeong(-)hui MR: Hong Myŏng-hŭi /hoŋ mjʌːŋ.hi/ [hoŋ|mjəːŋ.ɦi → hoŋ.mjʌŋ.ɦi] (M) novelist 소설가
  • byname 호: 벽초 碧初 RR: Byeokcho MR: Pyŏkch’o /bjʌɡ.ʦʲʰo/ [b̥jʌk.ʦʲʰo]
 • 황석영 黃晳暎 Hwang Sok-yong (1943 –) RR: Hwang Seok(-)yeong MR: Hwang Sŏg-yŏng /hwaŋ z̥ʰʌɡ.jʌŋ/ [hwaŋ.z̥ʰʌ.ɡjʌŋ] (M) novelist 소설가
 • 황순원 黃順元 Hwang Sun-Won (1915 – 2000) RR: Hwang Sun(-)wŏn MR: Hwang Sun-wŏn /hwaŋ z̥ʰuːn.wʌn/ [hwaŋ|z̥ʰuː.nwʌn → hwaŋ.z̥ʰu.nwʌn] (M) novelist 소설가

Sports and games 스포츠·게임

 • 강동희[–히] 姜東熙 Dong-Hee Kang (1966 –) RR: Gang Dong(-)hui MR: Kang Tong-hŭi /ɡaŋ doŋ.hi/ [ɡ̊aŋ|d̥oŋ.ɦi → ɡ̊aŋ.doŋ.ɦi] (M) basketball player 농구 선수
 • 강정호 姜正浩 Jung Ho Kang (1987 –) RR: Gang Jeong(-)ho MR: Kang Chŏng-ho /ɡaŋ ʣʲʌːŋ.ho/ [ɡ̊aŋ|ʣ̥ʲəːŋ.ɦo → ɡ̊aŋ.ʣ̥ʲʌŋ.ɦo] (M) baseball player 야구 선수
 • 강호동 姜鎬童 (1970 –) RR: Gang Ho(-)dong MR: Kang Ho-dong /ɡaŋ ho.doŋ/ [ɡ̊aŋ|ho.doŋ → ɡ̊aŋ.ɦo.doŋ] (M) ssireum wrestler, television presenter 씨름 선수·텔레비전 진행자
 • 구대성[구ː–] 具臺晟 Dae Sung Koo (1969 –) RR: Gu Dae(-)seong MR: Ku Tae-sŏng /ɡuː dɛ.z̥ʰʌŋ/ [ɡ̊uː|d̥ɛ.z̥ʰʌŋ → ɡ̊uː.dɛ.z̥ʰʌŋ] (M) baseball player 야구 선수
 • 구본길[구ː–] 具本佶 Gu Bongil (1989 –) RR: Gu Bon(-)gil MR: Ku Pon-gil /ɡuː bon.ɡil/ [ɡ̊uː|b̥on.ɡil → ɡ̊uː.bon.ɡil] (M) fencer 펜싱 선수
 • 구자철[구ː–] 具滋哲 Ja-Cheol Koo (1989 –) RR: Gu Ja(-)cheol MR: Ku Cha-chŏl /ɡuː ʣʲa.ʦʲʰʌl/ [ɡ̊uː|ʣ̥ʲa.ʦʲʰʌl → ɡ̊uː.ʣʲa.ʦʲʰʌl] (M) footballer 축구 선수
 • 궉채이 鴌彩伊 Kuck Chae Yi (1987 –) RR: Gwok Chae(-)i MR: Kwŏk Ch’ae-i /ɡwʌɡ ʦʲʰɛː.i/ [ɡ̊wʌk|ʦʲʰɛː.i → ɡ̊wʌk.ʦʲʰɛ.i] (F) inline skater 인라인 스케이터
 • 기성용 奇誠庸 Ki Sung-Yueng (1989 –) RR: Gi Seong(-)yong MR: Ki Sŏng-yong /ɡi z̥ʰʌŋ.joŋ/ [ɡ̊i.z̥ʰʌŋ.joŋ] (M) footballer 축구 선수
 • 김기훈 金琪焄 Kim Ki-hoon (1967 –) RR: Gim Gi(-)hun MR: Kim Ki-hun /ɡim ɡi.hun/ [ɡ̊im|ɡ̊i.ɦun → ɡ̊im.ɡi.ɦun] (M) short track speed skater 쇼트트랙 선수
 • 김동문 金東文 Kim Dong Moon (1975 –) RR: Gim Dong(-)mun MR: Kim Tong-mun /ɡim doŋ.mun/ [ɡ̊im|d̥oŋ.mun → ɡ̊im.doŋ.mun] (M) badminton player 배드민턴 선수
 • 김미현 金美賢 Mi-Hyun Kim (1977 –) RR: Gim Mi(-)hyeon MR: Kim Mi-hyŏn /ɡim miː.hjʌn/ [ɡ̊im|miː.ɦjʌn → ɡ̊im.mi.ɦjʌn] (F) golfer 골프 선수
 • 김병지 金秉址 Kim Byung Ji (1970 –) RR: Gim Byeong(-)ji MR: Kim Pyŏng-ji /ɡim bjʌːŋ.ʣʲi/ [ɡ̊im|b̥jəːŋ.ʣʲi → ɡ̊im.bjʌŋ.ʣʲi] (M) footballer 축구 선수
 • 김병현 金炳賢 Byung-Hyun Kim (1979 –) RR: Gim Byeong(-)hyeon MR: Kim Pyŏng-hyŏn /ɡim bjʌːŋ.hjʌn/ [ɡ̊im|b̥jəːŋ.ɦjʌn → ɡ̊im.bjʌŋ.ɦjʌn] (M) baseball player 야구 선수
 • 김보경 金甫炅 Bo-Kyung Kim (1989 –) RR: Gim Bo(-)gyeong MR: Kim Po-gyŏng /ɡim bo.ɡjʌŋ/ [ɡ̊im|b̥o.gjʌŋ → ɡ̊im.bo.gjʌŋ] (M) footballer 축구 선수
 • 김사니 金– Sa-Nee Kim (1981 –) RR: Gim Sa(-)ni MR: Kim Sani /ɡim z̥ʰani/ [ɡ̊im.z̥ʰa.ni] (F) volleyball player 배구 선수
 • 김세진 金世鎭 Se-Jin Kim (1974 –) RR: Gim Se(-)jin MR: Kim Se-jin /ɡim z̥ʰeː.ʣʲin/ [ɡ̊im|z̥ʰeː.ʣʲin → ɡ̊im.z̥ʰe.ʣʲin] (M) volleyball player 배구 선수
 • 김수녕 金水寧 Soo-Nyung Kim (1971 –) RR: Gim Su(-)nyeong MR: Kim Su-nyŏng /ɡim z̥ʰu.njʌŋ/ [ɡ̊im.z̥ʰu.njʌŋ] (F) archer 양궁 선수
 • 김승현 金勝鉉 Seunghyun Kim (1978 –) RR: Gim Seung(-)hyeon MR: Kim Sŭng-hyŏn /ɡim z̥ʰɯŋ.hjʌn/ [ɡ̊im.z̥ʰɯŋ.ɦjʌn] (M) basketball player 농구 선수
 • 김연경 金軟景 Yeon-Koung Kim (1988 –) RR: Gim Yeon(-)gyeong MR: Kim Yŏn-gyŏng /ɡim jʌːn.ɡjʌŋ/ [ɡ̊im|jəːn.ɡjʌŋ → ɡ̊i.mjʌn.ɡjʌŋ] (F) volleyball player 배구 선수
 • 김연아 金姸兒 Yu-na Kim (1990 –) RR: Gim Yeon(-)a MR: Kim Yŏn-a /ɡim jʌːn.a/ [ɡ̊im|jəː.na → ɡ̊i.mjʌ.na] (F) figure skater 피겨 스케이터
 • 김영호 金永浩 Kim Young Ho (1971 –) RR: Gim Yeong(-)ho MR: Kim Yŏng-ho /ɡim jʌːŋ.ho/ [ɡ̊im|jəːŋ.ɦo → ɡ̊i.mjʌŋ.ɦo] (M) fencer 펜싱 선수
 • 김요한 金– Yohan Kim (1985 –) RR: Gim Yo(-)han MR: Kim Yohan /ɡim jo.han/ [ɡ̊im|jo.ɦan → ɡ̊i.mjo.ɦan] (M) volleyball player 배구 선수
 • 김응용 金應龍 Kim Eung-Ryong (1940 –) RR: Gim Eung(-)yong MR: Kim Ǔng-yong /ɡim ɯːŋ.ᴸjoŋ/ [ɡ̊im|ɯːŋ.joŋ → ɡ̊i.mɯŋ.joŋ] or 또는 김응룡[기믕뇽] 金應龍 RR: Gim Eung(-)ryong MR: Kim Ǔng-nyong /ɡim ɯːŋ.ljoŋ → ɡim ɯːŋ.njoŋ/ [ɡ̊im|ɯːŋ.njoŋ → ɡ̊i.mɯŋ.njoŋ] (M) baseball manager 야구 감독
 • 김일 金一 Kim Il, Kintaro Ohki (1929 – 2006) RR: Gim Il MR: Kim Il /ɡim il/ [ɡ̊im|il → ɡ̊i.mil] (M) professional wrestler 프로레슬링 선수
 • 김자인 金滋仁 Jain Kim (1988 –) RR: Gim Ja(-)in MR: Kim Cha-in /ɡim ʣʲa.in/ [ɡ̊im|ʣ̥ʲa.in → ɡ̊im.ʣʲa.in] (F) professional climber 암벽등반 선수
 • 김주성 金鑄城 Kim Joo-Sung (1966 –) RR: Gim Ju(-)seong MR: Kim Chu-sŏng /ɡim ʣʲuː.z̥ʰʌŋ/ [ɡ̊im|ʣ̥ʲuː.z̥ʰʌŋ → ɡ̊im.ʣʲu.z̥ʰʌŋ] (M) footballer 축구 선수
 • 김주성 金鑄城 Joo Sung Kim (1979 –) RR: Gim Ju(-)seong MR: Kim Chu-sŏng /ɡim ʣʲu.z̥ʰʌŋ/ [ɡ̊im|ʣ̥ʲuː.z̥ʰʌŋ → ɡ̊im.ʣʲu.z̥ʰʌŋ] (M) basketball player 농구 선수
 • 김지연 金智妍 Kim Jiyeon (1988 –) RR: Gim Ji(-)yeon MR: Kim Chi-yŏn /ɡim ʣʲi.jʌn/ [ɡ̊im|ʣ̥ʲi.jʌn → ɡ̊im.ʣʲi.jʌn] (F) fencer 펜싱 선수
 • 김진수 金珍洙 Jin-Su Kim (1992 –) RR: Gim Jin(-)su MR: Kim Chin-su /ɡim ʣʲin.z̥ʰu/ [ɡ̊im|ʣ̥ʲin.z̥ʰu → ɡ̊im.ʣʲin.z̥ʰu] (M) footballer 축구 선수
 • 김택수[–쑤] 金擇洙 Kim Taek Soo (1970 –) RR: Gim Taek(-)su MR: Kim T’aek-su /ɡim tʰɛɡ.z̥ʰu → tʰɛɡ.su/ [ɡ̊im.tʰɛk.su] (M) table tennis player 탁구 선수
 • 김호 金皓 Kim Ho (1944 –) RR: Gim Ho MR: Kim Ho /ɡim ho/ [ɡ̊im|ho → ɡ̊im.ɦo] (M) footballer, manager 축구 선수·감독
 • 남승룡[–뇽] 南昇龍 Nam Sung-yong (1912 – 2001) RR: Nam Seung(-)ryong MR: Nam Sŭng-nyong /nam z̥ʰɯŋ.ljoŋ → nam z̥ʰɯŋ.njoŋ/ [nam.z̥ʰɯŋ.njoŋ] (M) marathoner 마라톤 선수
 • 남태희[–히] 南泰煕 Nam Tae-Hee (1991 –) RR: Nam Tae(-)hui MR: Nam T’ae-hŭi /nam tʰɛ.hi/ [nam.tʰɛ.ɦi] (M) footballer 축구 선수
 • 남현희[–히] 南賢喜 Nam Hyun Hee (1981 –) RR: Nam Hyeon(-)hui MR: Nam Hyŏn-hŭi /nam hjʌn.hi/ [nam|hjʌn.ɦi → nam.ɦjʌn.ɦi] (F) fencer 펜싱 선수
 • 라경민 羅景民 Ra Kyung-min (1976 –) RR: Ra Gyeong(-)min MR: Ra Kyŏng-min /la ɡjʌːŋ.min, ᴸna-/ [ɾa, la, na|ɡ̊jəːŋ.min → ɾa.ɡjʌŋ.min, la-, na-] (F) badminton player 배드민턴 선수
 • 류현진 柳賢振 Hyun-Jin Ryu (1987 –) RR: Ryu Hyeon(-)jin MR: Ryu Hyŏn-jin /lju hjʌn.ʣʲin, ᴸju-/ [ɾju, lju, ju|hjʌn.ʣʲin → ɾju.ɦjʌn.ʣʲin, lju-, ju-] (M) baseball player 야구 선수
 • 모태범 牟太釩 Mo Tae-Bum (1989 –) RR: Mo Tae(-)beom MR: Mo T’ae-bŏm /mo tʰɛ.bʌm/ [mo tʰɛ.bʌm] (M) speed skater 스피드 스케이팅 선수
 • 문경은 文景垠 Kyung-Eun Moon (1971 –) RR: Mun Gyeong(-)eun MR: Mun Kyŏng-ŭn /mun ɡjʌːŋ.ɯn/ [mun|ɡ̊jəːŋ.ɯn → mun.ɡjʌŋ.ɯn] (M) basketball player 농구 선수
 • 문대성 文大成 Moon Dae-Sung (1976 –) RR: Mun Dae(-)seong MR: Mun Tae-sŏng /mun dɛː.z̥ʰʌŋ/ [mun|d̥ɛː.z̥ʰʌŋ → mun.dɛ.z̥ʰʌŋ] (M) taekwondo player 태권도 선수
 • 문성민 文聖民 Sungmin Moon (1986 –) RR: Mun Seong(-)min MR: Mun Sŏng-min /mun z̥ʰʌːŋ.min/ [mun|z̥ʰəːŋ.min → mun.z̥ʰʌŋ.min] (M) volleyball player 배구 선수
 • 문태종 文泰鐘 Taejong Moon (1975 –) RR: Mun Tae(-)jong MR: Mun T’ae-jong /mun tʰɛ.ʣʲoŋ/ [mun.tʰɛ.ʣʲoŋ] (M) basketball player 농구 선수
 • 박병호[-뼝-] 朴炳鎬 Byung-Ho Park (1986 –) RR: Bak Byeong(-)ho MR: Pak Pyŏng-ho /baɡ bjʌːŋ.ho/ [b̥ak|b̥jəːŋ.ɦo → b̥ak.pjʌŋ.ɦo] (M) baseball player 야구 선수
 • 박성현[-썽-] 朴成賢 Park Sung-Hyun (1983 –) RR: Bak Seong(-)hyeon MR: Pak Sŏng-hyŏn /baɡ z̥ʰʌŋ.hjʌn/ [b̥ak|z̥ʰʌŋ.ɦjʌn → b̥ak.sʌŋ.ɦjʌn] (F) archer 양궁 선수
 • 박성희[-썽히] 朴晟希 Sung-Hee Park (1975 –) RR: Bak Seong(-)hui MR: Pak Sŏng-hŭi /baɡ z̥ʰʌŋ.hi/ [b̥ak|z̥ʰʌŋ.ɦi → b̥ak.sʌŋ.ɦi] (F) tennis player 테니스 선수
 • 박세리[-쎄-] 朴– Se Ri Pak (1977 –) RR: Bak Se(-)ri MR: Pak Seri /baɡ z̥ʰe.li/ [b̥ak|z̥ʰe.ɾi → b̥ak.se.ɾi] (F) golfer 골프 선수
 • 박신자[-씬-] 朴信子 Park Shin Ja (1941 –) RR: Bak Sin(-)ja MR: Pak Sin-ja /baɡ z̥ʰin.ʣʲa/ [b̥ak|ɕʰin.ʣʲa → b̥ak.ɕ͈in.ʣʲa] (F) basketball player, coach 농구 선수·감독
 • 박용수 Richard Park (1976 –) RR: Bak Yong(-)su MR: Pak Yong-su /baɡ joŋ.z̥ʰu/ [b̥ak|joŋ.z̥ʰu → b̥aɡ.joŋ.z̥ʰu] (M) ice hockey player, coach 아이스하키 선수·감독
 • 박인비 朴仁妃 Inbee Park (1988 –) RR: Bak In(-)bi MR: Pak In-bi /baɡ in.bi/ [b̥ak|in.bi → b̥a.ɡin.bi] (F) golfer 골프 선수
 • 박주봉[-쭈-] 朴柱奉 Joo-Bong Park (1964 –) RR: Bak Ju(-)bong MR: Pak Chu-bong /baɡ ʣʲu.boŋ/ [b̥ak|ʣ̥ʲu.boŋ → b̥ak.ʦʲu.boŋ] (M) badminton player 배드민턴 선수
 • 박주영[-쭈-] 朴主永 Chuyoung Park (1985 –) RR: Bak Ju(-)yeong MR: Pak Chu-yŏng /baɡ ʣʲu.jʌŋ/ [b̥ak|ʣ̥ʲu.jʌŋ → b̥ak.ʦʲu.jʌŋ] (M) footballer 축구 선수
 • 박지성[-찌-] 朴智星 Ji Sung Park (1982 –) RR: Bak Ji(-)seong MR: Pak Chi-sŏng /baɡ ʣʲi.z̥ʰʌŋ/ [b̥ak|ʣ̥ʲi.z̥ʰʌŋ → b̥ak.ʦʲi.z̥ʰʌŋ] (M) footballer 축구 선수
 • 박지은[-찌-] 朴祉垠 Grace Park (1979 –) RR: Bak Ji(-)eun MR: Pak Chi-ŭn /baɡ ʣʲi.ɯn/ [b̥ak|ʣ̥ʲi.ɯn → b̥ak.ʦʲi.ɯn] (F) golfer 골프 선수
 • 박찬호 朴贊浩 Chan Ho Park (1973 –) RR: Bak Chan(-)ho MR: Pak Ch’an-ho /baɡ ʦʲʰaːn.ho/ [b̥ak|ʦʲʰaːn.ɦo → b̥ak.ʦʲʰan.ɦo] (M) baseball player 야구 선수
 • 박태환 朴泰桓 Tae Hwan Park (1989 –) RR: Bak Tae(-)hwan MR: Pak T’ae-hwan /baɡ tʰɛ.hwan/ [b̥ak.tʰɛ.ɦwan] (M) swimmer 수영 선수
 • 방수현 方銖賢 Soo Hyun Bang (1972 –) RR: Bang Su(-)hyeon MR: Bang Su-hyŏn /baŋ z̥ʰu.hjʌn/ [b̥aŋ.z̥ʰu.ɦjʌn] (F) badminton player 배드민턴 선수
 • 백지선[-찌-] Jim Paek (1967 –) RR: Baek Ji(-)seon MR: Paek Chi-sŏn /bɛɡ ʣʲi.z̥ʰʌn/ [b̥ɛk|ʣ̥ʲi.z̥ʰʌn → b̥ɛk.ʦʲi.z̥ʰʌn] (M) ice hockey player, coach 아이스하키 선수·감독
 • 봉중근[봉ː–] 奉重根 Jung-Keun Bong (1980 –) RR: Bong Jung(-)geun MR: Pong Chung-gŭn /boːŋ ʣʲuːŋ.ɡɯn/ [b̥oːŋ|ʣ̥ʲuːŋ.ɡɯn → b̥oːŋ.ʣʲuŋ.ɡɯn] (M) baseball player 야구 선수
 • 서용빈 徐溶彬 Yong Bin Seo  (1971 –) RR: Seo Yong(-)bin MR: Sŏ Yong-bin /z̥ʰʌ joŋ.bin/ [z̥ʰʌ.joŋ.bin] (M) baseball player 야구 선수
 • 서장훈 徐章勳 Jang Hoon Seo (1974 –) RR: Seo Jang(-)hun MR: Sŏ Chang-hun /z̥ʰʌ ʣʲaŋ.hun/ [z̥ʰʌ|ʣ̥ʲaŋ.ɦun → z̥ʰʌ.ʣʲaŋ.ɦun] (M) basketball player 농구 선수
 • 서정원 徐正源 Jung Won Seo (1969 –) RR: Seo Jeong(-)won MR: Sŏ Chŏng-wŏn /z̥ʰʌ ʣʲʌːŋ.wʌn/ [z̥ʰʌ|ʣ̥ʲəːŋ.wʌn → z̥ʰʌ.ʣʲʌŋ.wʌn] (M) footballer, manager 축구 선수·감독
 • 서재응 徐在應 Jae Weong Seo (1977 –) RR: Seo Jae(-)eung MR: Sŏ Chae-ŭng /z̥ʰʌ ʣʲɛː.ɯŋ/ [z̥ʰʌ|ʣ̥ʲɛː.ɯŋ → z̥ʰʌ.ʣʲɛ.ɯŋ] (M) baseball player 야구 선수
 • 석현준[서켠-] 石鉉俊 Hyun-Jun Suk (1991 –) RR: Seok Hyeon(-)jun MR: Sŏk Hyŏn-jun /z̥ʰʌɡ hjʌn.ʣʲun/ [z̥ʰʌk|hjʌn.ʣʲun → z̥ʰʌ.kʰjʌn.ʣʲun] (M) footballer 축구 선수
 • 선동열[—/–녈] 宣銅烈 Dong-yeol Sun (1963 –) RR: Seon Dong(-)yeol MR: Sŏn Tong-yŏl /z̥ʰʌn doŋ.ᴸjʌl, -ljʌl → -njʌl/ [z̥ʰʌn|d̥oŋ.jʌl, -njʌl → z̥ʰʌn.doŋ.jʌl, -njʌl] or 또는 선동렬[–녈] 宣銅烈 RR: Seon Dong(-)ryeol MR: Sŏn Tong-nyŏl /z̥ʰʌn doŋ.ljʌl → z̥ʰʌn doŋ.njʌl/ [z̥ʰʌn|d̥oŋ.njʌl → z̥ʰʌn.doŋ.njʌl] (M) baseball player 야구 선수
 • 설기현 薛琦鉉 Ki Hyeon Seol  (1979 –) RR: Seol Gi(-)hyeon MR: Sŏl Ki-hyŏn /z̥ʰʌl ɡi.hjʌn/ [z̥ʰʌl|ɡ̊i.ɦjʌn → z̥ʰʌl.ɡi.ɦjʌn] (M) footballer 축구 선수
 • 성정아 成貞兒 Sung Jung A (1965 –) RR: Seong Jeong(-)a MR: Sŏng Chŏng-a /z̥ʰʌŋ ʣʲʌŋ.a/ [z̥ʰʌŋ|ʣ̥ʲʌŋ.a → z̥ʰʌŋ.ʣʲʌŋ.a] (F) basketball player 농구 선수
 • 손기정 孫基禎 Sohn Kee-Chung (1912 – 2002) RR: Son Gi(-)jeong MR: Son Ki-jŏng /z̥ʰon ɡi.ʣʲʌŋ/ [z̥ʰon|ɡ̊i.ʣʲʌŋ → z̥ʰon.ɡi.ʣʲʌŋ] (M) marathoner 마라톤 선수
 • 손연재 孫延在 Son Yeon Jae (1994 –) RR: Son Yeon(-)jae MR: Son Yŏn-jae /z̥ʰon jʌn.ʣʲɛ/ [z̥ʰon|jʌn.ʣʲɛ → z̥ʰo.njʌn.ʣʲɛ] (F) rhythmic gymnast 리듬체조 선수
 • 손흥민 孫興民 Heung-Min Son (1992 –) RR: Son Heung(-)min MR: Son Hŭng-min /z̥ʰon hɯŋ.min/ [z̥ʰon|hɯŋ.min → z̥ʰon.ɦɯŋ.min] (M) footballer 축구 선수
 • 신수지 申秀智 Shin Soo Ji (1991 –) RR: Sin Su(-)ji MR: Sin Su-ji /z̥ʰin z̥ʰu.ʣʲi/ [ɕʰin.z̥ʰu.ʣʲi] (F) rhythmic gymnast 리듬체조 선수
 • 신지애 申智愛 Jiyai Shin (1988 –) RR: Sin Ji(-)sik MR: Sin Chin-sik /z̥ʰin ʣʲi.ɛ/ [ɕʰin|ʣ̥ʲi.ɛ → ɕʰin.ʣʲi.ɛ] (F) golfer 골프 선수
 • 신진식 申珍植 Shin Jin-Sik (1975 –) RR: Sin Jin(-)sik MR: Sin Chin-sik /z̥ʰin ʣʲin.z̥ʰiɡ/ [ɕʰin|ʣ̥ʲin.ɕʰik → ɕʰin.ʣʲin.ɕʰik] (M) volleyball player 배구 선수
 • 심권호[심ː-] 沈權虎 Kwon Ho Sim (1972 –) RR: Sim Gwon(-)ho MR: Sim Kwŏn-ho /z̥ʰiːm ɡwʌn.ho/ [ɕʰiːm|ɡ̊wʌn.ɦo → ɕʰiːm.ɡwʌn.ɦo] (M) wrestler 레슬링 선수
 • 심석희[심ː서키] 沈錫希 Shim Suk Hee (1997 –) RR: Sim Seok(-)hui MR: Sim Sŏk-hŭi /z̥ʰiːm z̥ʰʌɡ.hi → z̥ʰiːm z̥ʰʌ.kʰi/ [ɕʰiːm.z̥ʰʌ.kʰi] (F) short track speed skater 쇼트트랙 선수
 • 안정환 安貞桓 Ahn Jung-hwan (1976 –) RR: An Jeong(-)hwan MR: An Chŏng-hwan /an ʣʲʌŋ.hwan/ [an|ʣ̥ʲʌŋ.ɦwan → an.ʣʲʌŋ.ɦwan] (M) footballer 축구 선수
 • 안현수 安賢洙 Ahn Hyun-soo, Viktor An (1985 –) RR: An Hyeon(-)su MR: An Hyŏn-su /an hjʌn.z̥ʰu/ [an|hjʌn.z̥ʰu → an.ɦjʌn.z̥ʰu] (M) short track speed skater 쇼트트랙 선수
 • 양정모 梁正模 Yang Jung-Mo (1953 –) RR: Yang Jeong(-)mo MR: Yang Chŏng-mo /ᴸjaŋ ʣʲʌːŋ.mo/ [jaŋ|ʣ̥ʲəːŋ.mo → jaŋ.ʣʲʌŋ.mo] (M) wrestler 레슬링 선수
 • 양학선[–썬] 梁鶴善 Yang Hak-Seon (1991 –) RR: Yang Hak(-)seon MR: Yang Hak-sŏn /ᴸjaŋ haɡ.z̥ʰʌn → ᴸjaŋ haɡ.sʌn/ [jaŋ|hak.sʌn → jaŋ.ɦak.sʌn] (M) gymnast 체조 선수
 • 엄홍길 嚴弘吉 Um Hong-Gil (1960 –) RR: Eom Hong(-)gil MR: Ŏm Hong-gil /ʌm hoŋ.ɡil/ [ʌm|hoŋ.sʌn → ʌm.ɦoŋ.ɡil] (M) mountaineer 산악인
 • 여민지 余敏智 Yeo Min-ji (1993 –) RR: Yeo Min(-)ji MR: Yŏ Min-ji /jʌ min.ʣʲi/ [jʌ.min.ʣʲi] (F) footballer 축구 선수
 • 역도산[-또-] 力道山 Rikidozan (1924 – 1963) RR: Yeokdosan MR: Yŏktosan /ᴸjʌɡ.do.z̥ʰan → ᴸjʌɡ.to.z̥ʰan/ [jʌk.to.z̥ʰan] (M) professional wrestler 프로레슬링 선수
 • 왕기춘 王機春 Wang Ki-Chun (1988 –) RR: Wang Gi(-)chun MR: Wang Ki-ch’un /waŋ ɡi.ʦʲʰun/ [waŋ|ɡ̊i.ʦʲʰun → waŋ.ɡi.ʦʲʰun] (M) judoka 유도 선수
 • 위성미 魏聖美 Michelle Sung Wie (1989 –) RR: Wi Seong(-)mi MR: Wi Sŏng-mi /y z̥ʰʌːŋ.mi/ [y, ɥi|z̥ʰəːŋ.mi → y.z̥ʰʌŋ.mi, ɥi-] (F) golfer 골프 선수
 • 유남규 劉南奎 Yoo Nam Kyu (1968 –) RR: Yu Nam(-)gyu MR: Yu Nam-gyu /ᴸju nam.ɡju/ [ju.nam.ɡju] (M) table tennis player 탁구 선수
 • 유소연 柳簫然 So Yeon Ryu (1990 –) RR: Yu So(-)yeon MR: Yu So-yŏn /ᴸju z̥ʰo.jʌn/ [ju.z̥ʰo.jʌn] (F) golfer 골프 선수
 • 유승민 柳承敏 Ryu Seungmin (1982 –) RR: Yu Seung(-)min MR: Yu Sŭng-min /ᴸju z̥ʰɯŋ.min/ [ju.z̥ʰɯŋ.min] (M) table tennis player 탁구 선수
 • 윤경신 尹京信 Yoon Kyung-Shin (1973 –) RR: Yun Gyeong(-)sin MR: Yun Kyŏng-sin /jun ɡ̊jʌŋ.z̥ʰin/ [jun|ɡ̊jʌŋ.ɕʰin → jun.ɡjʌŋ.ɕʰin] (M) handball player, manager 핸드볼 선수·감독
 • 윤미진 尹美進 Yun Mi-Jin (1983 –) RR: Yun Mi(-)jin MR: Yun Mi-jin /jun miː.ʣʲin/ [jun|miː.ʣʲin → jun.mi.ʣʲin] (F) archer 양궁 선수
 • 윤석영 尹錫榮 Yun Suk-Young (1990 –) RR: Yun Seok(-)yeong MR: Yun Sŏg-yŏng /jun z̥ʰʌɡ.jʌŋ/ [jun.z̥ʰʌ.ɡjʌŋ] (M) footballer 축구 선수
 • 윤용일 尹龍一 Yong-Il Yoon ( 1973 –) RR: Yun Yong(-)il MR: Yun Yong-il /jun ᴸjoŋ.il/ [jun|joŋ.il → ju.njoŋ.il, ↓jun.njoŋ-] (M) tennis player, coach 테니스 선수·코치
 • 이규혁[이ː–] 李奎爀 Lee Kyou-hyuk (1978 –) RR: I Gyu(-)hyeok MR: Yi Kyu-hyŏk /ᴸiː ɡju.hjʌɡ/ [iː|ɡ̊ju.ɦjʌk → iː.ɡju.ɦjʌk] (M) speed skater 스피드 스케이팅 선수
 • 이대호[이ː–] 李大浩 Dae-Ho Lee (1982 –) RR: I Dae(-)ho MR: Yi Tae-ho /ᴸiː dɛː.ho/ [iː|d̥ɛː.ɦo → iː.dɛ.ɦo] (M) baseball player 야구 선수
 • 이덕희[이ː더키] 李德姬 Duk Hee Lee (1953 –) RR: I Deok(-)hui MR: Yi Tŏk-hŭi /ᴸiː dʌɡ.hi → ᴸiː dʌ.kʰi/ [iː|d̥ʌ.kʰi → iː.dʌ.kʰi] (F) tennis player 테니스 선수
 • 이덕희[이ː더키] 李德熙 Duckhee Lee (1998 –) RR: I Deok(-)hui MR: Yi Tŏk-hŭi /ᴸiː dʌɡ.hi → ᴸiː dʌ.kʰi/ [iː|d̥ʌ.kʰi → iː.dʌ.kʰi] (M) tennis player 테니스 선수
 • 이동국[이ː–] 李同國 Lee Dong-Gook (1979 –) RR: I Dong(-)guk MR: Yi Tong-guk /ᴸiː doŋ.ɡuɡ/ [iː|d̥oŋ.ɡuk → iː.doŋ.ɡuk] (M) footballer 축구 선수
 • 이만기[이ː–] 李萬基 (1963 –) RR: I Man(-)gi MR: Yi Man-gi /ᴸiː maːn.ɡi/ [iː|maːn.ɡi → iː.man.ɡi] (M) ssireum wrestler 씨름 선수
 • 이봉주[이ː–] 李鳳柱 Lee Bong Ju (1970 –) RR: I Bong(-)ju MR: Yi Pong-ju /ᴸiː boːŋ.ʣʲu/ [iː|b̥oːŋ.ʣʲu → iː.boŋ.ʣʲu] (M) marathoner 마라톤 선수
 • 이상화[이ː–] 李相花 Sang Hwa Lee (1988 –) RR: I Sang(-)hwa MR: Yi Sang-hwa /ᴸiː z̥ʰaŋ.hwa/ [iː.z̥ʰaŋ.ɦwa] (F) speed skater 스피드 스케이팅 선수
 • 이세돌[이ː–] 李世乭 Lee Sedol (1983 –) RR: I Se(-)dol MR: Yi Se-dol /ᴸiː z̥ʰeː.dol/ [iː|z̥ʰeː.dol → iː.z̥ʰe.dol] (M) go player 바둑 기사
 • 이승엽[이ː–] 李承燁 Lee Seung Yeop (1976 –) RR: I Seung(-)yeop MR: Yi Sŭng-yŏp /ᴸiː z̥ʰɯŋ.jʌb/ [iː.z̥ʰɯŋ.jʌp] (M) baseball player 야구 선수
 • 이승우[이ː–] 李承佑 Seung Woo Lee (1998 –) RR: I Seung(-)u MR: Yi Sŭng-u /ᴸiː z̥ʰɯŋ.u/ [iː.z̥ʰɯŋ.u] (M) footballer 축구 선수
 • 이승훈[이ː–] 李承勳 Seung Woo Lee (1988 –) RR: I Seung(-)hun MR: Yi Sŭng-hun /ᴸiː z̥ʰɯŋ.hun/ [iː.z̥ʰɯŋ.ɦun] (M) speed skater 스피드 스케이팅 선수
 • 이에리사[이ː–] 李— Lee Ailesa (1954 –) RR: I Erisa MR: Yi Erisa /ᴸiː eliz̥ʰa/ [iː.e.ɾi.z̥ʰa] (F) table tennis player, coach 탁구 선수·감독
 • 이영표[이ː–] 李榮杓 Young-Pyo Lee (1977 –) RR: I Yeong(-)pyo MR: Yi Yŏng-p’yo /ᴸiː jʌŋ.pʰjo/ [iː.jʌŋ.pʰjo] (M) footballer 축구 선수
 • 이예라[이ː–] 李藝羅 Ye-Ra Lee (1987 –) RR: I Ye(-)ra MR: Yi Ye-ra /ᴸiː jeː.la/ [iː|jeː.ɾa → iː.je.ɾa] (F) tennis player 테니스 선수
 • 이용대[이ː–] 李龍大 Lee Yong Dae (1988 –) RR: I Yong(-)dae MR: Yi Yong-dae /ᴸiː ᴸjoŋ.dɛ/ [iː.joŋ.dɛ] (M) badminton player 배드민턴 선수
 • 이운재[이ː–] 李雲在 Lee Woon Jae (1973 –) RR: I Un(-)jae MR: Yi Un-jae /ᴸiː un.ʣʲɛ/ [iː.un.ʣʲɛ] (M) footballer 축구 선수
 • 이원희[이ː-히] 李元熹 Lee Won-Hee (1981 –) RR: I Won(-)hui MR: Yi Wŏn-hŭi /ᴸiː wʌn.hi/ [iː.wʌn.ɦi] (M) judoka 유도 선수
 • 이종범[이ː–] 李鍾範 Lee Jong-Beom (1970 –) RR: I Jong(-)beom MR: Yi Chong-bŏm /ᴸiː ʣʲoŋ.bʌm/ [iː|ʣ̥ʲoŋ.bʌm → iː.ʣʲoŋ.bʌm] (M) baseball player 야구 선수
 • 이창호[이ː–] 李昌鎬 Lee ChangHo (1975 –) RR: I Chang(-)ho MR: Yi Ch’ang-ho /ᴸiː ʦʲʰaŋ.ho/ [iː ʦʲʰaŋ.ɦo] (M) go player 바둑 기사
 • 이천수[이ː–] 李天秀 Lee Chun Soo (1981 –) RR: I Cheon(-)su MR: Yi Ch’ŏn-su /ᴸiː ʦʲʰʌn.z̥ʰu/ [iː ʦʲʰʌn.z̥ʰu] (M) footballer 축구 선수
 • 이청용[이ː–] 李靑龍 Lee Chung-Yong (1988 –) RR: I Cheong(-)yong MR: Yi Ch’ŏng-yong /ᴸiː ʦʲʰʌŋ.ᴸjoŋ/ [iː.ʦʲʰʌŋ.joŋ] or 또는 이청룡[이ː-뇽] 李靑龍 RR: I Cheong(-)ryong MR: Yi Ch’ŏng-nyong /ᴸiː ʦʲʰʌŋ.ljoŋ → ᴸiː ʦʲʰʌŋ.njoŋ/ [iː.ʦʲʰʌŋ.njoŋ] (M) footballer 축구 선수
 • 이현일[이ː–] 李炫一 (1980 –) RR: I Hyeon(-)il MR: Yi Hyŏn-il /ᴸiː hjʌn.il/ [iː|hjʌ.nil → iː.ɦjʌ.nil] (M) badminton player 배드민턴 선수
 • 이형택[이ː–] 李亨澤 Hyung-Taik Lee (1976 –) RR: I Hyeong(-)taek MR: Yi Hyŏng-t’aek /ᴸiː hjʌŋ.tʰɛɡ/ [iː|hjʌŋ.tʰɛk → iː.ɦjʌŋ.tʰɛk] (M) tennis player 테니스 선수
 • 이회택[이ː회-/이ː훼-] 李會擇 Hoe Taik Lee (1946 –) RR: I Hoe(-)taek MR: Yi Hoe-t’aek /ᴸiː høː.tʰɛɡ/ [iː|høː.tʰɛk, hweː- → iː.ɦø.tʰɛk, -hwe-] (M) footballer, manager 축구 선수·감독
 • 임계숙[임ː계-/임ː게-] 任桂淑 Lim Kye-Sook (1964 –) RR: Im Gye(-)suk MR: Im Kye-suk /iːm ɡjeː.z̥ʰuɡ/ [iːm|ɡ̊jeː.z̥ʰuk → iːm.ɡje.z̥ʰuk] (F) field hockey player 필드하키 선수
 • 임오경 林五卿 Lim O-Kyeong (1971 –) RR: Im O(-)gyeong MR: Im O-gyŏng /ᴸim oː.ɡjʌŋ/ [im|oː.ɡjʌŋ → i.mo.ɡjʌŋ] (F) handball player, manager 핸드볼 선수·감독
 • 임요환 林遙煥 Lim Yo-Hwan (1980 –) RR: Im Yo(-)hwan MR: Im Yo-hwan /ᴸim jo.hwan/ [im|jo.ɦwan → i.mjo.ɦwan] (M) gamer 게이머
 • 임용규 林勇圭 Yongkyu Lim (1991 –) RR: Im Yong(-)gyu MR: Im Yong-gyu /ᴸim joːŋ.ɡju/ [im|joːŋ.ɡju → i.mjoŋ.ɡju] (M) tennis player 테니스 선수
 • 장미란 張美蘭 Jang Mi-ran (1983 –) RR: Jang Mi(-)ran MR: Chang Mi-ran /ʣʲaŋ miː.lan/ [ʣ̥ʲaŋ|miː.ɾan → ʣ̥ʲaŋ.mi.ɾan] (F) weightlifter 역도 선수
 • 장수정 張修貞 Su Jeong Jang (1995 –) RR: Jang Su(-)jeong MR: Chang Su-jŏng /ʣʲaŋ z̥ʰu.ʣʲʌŋ/ [ʣ̥ʲaŋ.z̥ʰu.ʣʲʌŋ] (F) tennis player 테니스 선수
 • 전미라 田美螺 Mi-Ra Jeon (1978 –) RR: Jeon Mi(-)ra MR: Chŏn Mi-ra /ʣʲʌn miː.la/ [ʣ̥ʲʌn|miː.ɾa → ʣ̥ʲʌn.mi.ɾa] (F) tennis player 테니스 선수
 • 전이경 全利卿 Lee-Kyung Chun (1976 –) RR: Jeon I(-)gyeong MR: Chŏn I-gyŏng /ʣʲʌn iː.ɡjʌŋ/ [ʣ̥ʲʌn|iː.ɡjʌŋ → ʣ̥ʲʌ.ni.ɡjʌŋ] (F) short track speed skater 쇼트트랙 선수
 • 전주원 錢周媛 Joo Weon Chun (1972 –) RR: Jeon Ju(-)won MR: Chŏn Chu-wŏn /ʣʲʌn ʣʲu.wʌn/ [ʣ̥ʲʌn|ʣ̥ʲu.wʌn → ʣ̥ʲʌn.ʣ̥ʲu.wʌn] (F) basketball player, coach 농구 선수·감독
 • 정명희[정ː-히] 鄭明姫 Jeong Myung Hee (1964 –) RR: Jeong Myeong(-)hui MR: Chŏng Myŏng-hŭi /ʣʲʌːŋ mjʌŋ.hi/ [ʣ̥ʲəːŋ|mjʌŋ.ɦi → ʣ̥ʲəːŋ.mjʌŋ.ɦi] (F) basketball player 농구 선수
 • 정선민[정ː–] 鄭先民 Sunmin Jung (1974 –) RR: Jeong Seon(-)min MR: Chŏng Sŏn-min /ʣʲʌːŋ z̥ʰʌn.min/ [ʣ̥ʲəːŋ.z̥ʰʌn.min] (F) basketball player 농구 선수
 • 정현 鄭現 Hyeon Chung (1996 –) RR: Jeong Hyeon MR: Chŏng Hyŏn /ʣʲʌːŋ hjʌːn/ [ʣ̥ʲəːŋ|hjəːn → ʣ̥ʲəːŋ.ɦjʌn] (M) tennis player 테니스 선수
 • 조광래[조ː-내] 趙廣來 Cho Kwang-Rae (1954 –) RR: Jo Gwang(-)rae MR: Cho Kwang-nae /ʣʲoː ɡwaːŋ.lɛ → ʣʲoː ɡwaːŋ.nɛ/ [ʣ̥ʲoː|ɡ̊waːŋ.nɛ → ʣ̥ʲoː.ɡwaŋ.nɛ] (M) footballer, manager 축구 선수·감독
 • 조윤정[조ː–] 趙允頂 Cho Youn-Jeong (1969 –) RR: Jo Yun(-)jeong MR: Cho Yun-jŏng /ʣʲoː juːn.ʣʲʌŋ/ [ʣ̥ʲoː|juːn.ʣʲʌŋ → ʣ̥ʲoː.jun.ʣʲʌŋ] (F) archer 양궁 선수
 • 조윤정[조ː–] 趙倫貞 Yoon Jeong Cho (1979 –) RR: Jo Yun(-)jeong MR: Cho Yun-jŏng /ʣʲoː ᴸjun.ʣʲʌŋ/ [ʣ̥ʲoː.jun.ʣʲʌŋ] (F) tennis player 테니스 선수
 • 조치훈[조ː–] 趙治勳 Cho Chikun (1956 –) RR: Jo Chi(-)hun MR: Cho Ch’i-hun /ʣʲoː ʦʲʰi.hun/ [ʣ̥ʲoː.ʦʲʰi.ɦun] (M) go player 바둑 기사
 • 조훈현 曺薰鉉 Cho Hunhyun (1953 –) RR: Jo Hun(-)hyeon MR: Cho Hun-hyŏn /ʣʲo hun.hjʌn/ [ʣ̥ʲo|hun.ɦjʌn → ʣ̥ʲo.ɦun.ɦjʌn] (M) go player 바둑 기사
 • 지동원 池東沅 Dong-Won Ji (1991 –) RR: Ji Dong(-)won MR: Chi Tong-wŏn /ʣʲi doŋ.wʌn/ [ʣ̥ʲi|d̥oŋ.wʌn → ʣ̥ʲi.doŋ.wʌn] (M) footballer 축구 선수
 • 지소연 池笑然 Ji So Yun (1991 –) RR: Ji So(-)yeon MR: Chi So-yŏn /ʣʲi z̥ʰoː.jʌn/ [ʣ̥ʲi|z̥ʰoː.jʌn → ʣ̥ʲi.z̥ʰo.jʌn] (F) footballer 축구 선수
 • 진선유 陳善有 Jin Sun-Yu (1988 –) RR: Jin Seon(-)yu MR: Chin Sŏn-yu /ʣʲin z̥ʰʌːn.ju/ [ʣ̥ʲin|z̥ʰəː.nju → ʣ̥ʲin.z̥ʰʌ.nju] (F) short track speed skater 쇼트트랙 선수
 • 진원심 Jin Won-Sim (1965 –) RR: Jin Won(-)sim MR: Chin Wŏn-sim /ʣʲin wʌn.z̥ʰim/ [ʣ̥ʲin|wʌn.ɕʰim → ʣ̥ʲi.nwʌn.ɕʰim] (F) field hockey player 필드하키 선수
 • 진종오 秦鍾午 Jin Jong-oh (1979 –) RR: Jin Jong(-)o MR: Chin Chong-o /ʣʲin ʣʲoŋ.o/ [ʣ̥ʲin|ʣ̥ʲoŋ.o → ʣ̥ʲin.ʣʲoŋ.o] (M) sport shooter 사격 선수
 • 차두리 車– Cha Du Ri (1980 –) RR: Cha Du(-)ri MR: Ch’a Turi /ʦʲʰa duli/ [ʦʲʰa|d̥u.ɾi → ʦʲʰa.du.ɾi] (M) footballer 축구 선수
 • 차범근 車範根 Bum Kun Cha (1953 –) RR: Cha Beom(-)geun MR: Ch’a Pŏm-gŭn /ʦʲʰa bʌːm.ɡɯn/ [ʦʲʰa|b̥əːm.ɡɯn→ ʦʲʰa.bʌm.ɡɯn] (M) footballer, manager 축구 선수·감독
 • 차유람 車游嵐 Yu Ram Cha (1987 –) RR: Cha Yu(-)ram MR: Ch’a Yuram /ʦʲʰa ju.lam/ [ʦʲʰa.ju.ɾam] (F) pool player 당구 선수
 • 최경주[최–/췌–] 崔京周 K. J. Choi (1970  –) RR: Choe Gyeong(-)ju MR: Ch’oe Kyŏng-ju /ʦʲʰø ɡjʌŋ.ʣʲu/ [ʦʲʰø, ʦʲʰwe|ɡ̊jʌŋ.ʣʲu,  ʦʲʰø.ɡjʌŋ.ʣʲu, ʦʲʰwe-] (M) golfer 골프 선수
 • 최나연[최–/췌–] 崔羅蓮 Na Yeon Choi (1987 –) RR: Choe Na(-)yeon MR: Ch’oe Na-yŏn /ʦʲʰø ᴸna.jʌn/ [ʦʲʰø.na.jʌn, ʦʲʰwe-] (F) golfer 골프 선수
 • 최순호[최–/췌–] 崔淳鎬 Soon Ho Choi (1962 –) RR: Choe Sun(-)ho MR: Ch’oe Sun-ho /ʦʲʰø z̥ʰun.ho/ [ʦʲʰø.z̥ʰun.ɦo, ʦʲʰwe-] (M) footballer, manager 축구 선수·감독
 • 최용수[최–/췌–] 崔龍洙 Yong-Soo Choi (1973 –) RR: Choe Yong(-)su MR: Ch’oe Yong-su /ʦʲʰø ᴸjoŋ.z̥ʰu/ [ʦʲʰø.joŋ.z̥ʰu, ʦʲʰwe-] (M) footballer, manager 축구 선수·감독
 • 최용수[최–/췌–] 崔龍洙 Yong-Soo Choi (1972 –) RR: Choe Yong(-)su MR: Ch’oe Yong-su /ʦʲʰø ᴸjoŋ.z̥ʰu/ [ʦʲʰø.joŋ.z̥ʰu, ʦʲʰwe-] (M) boxer 권투 선수
 • 최재승[최–/췌–] Jason Choi (1992 –) RR: Choe Jae(-)seung MR: Ch’oe Chae-sŭng /ʦʲʰø ʣʲɛ.z̥ʰɯŋ/ [ʦʲʰø, ʦʲʰwe|ʣ̥ʲɛ.z̥ʰɯŋ → ʦʲʰø.ʣʲɛ.z̥ʰɯŋ, ʦʲʰwe-] (M) skateboarder 스케이트보더
 • 최홍만[최–/췌–] 崔洪萬 Hong Man Choi (1980 –) RR: Choe Hong(-)man MR: Ch’oe Hong-man /ʦʲʰø hoŋ.man/ [ʦʲʰø, ʦʲʰwe|hoŋ.man → ʦʲʰø.ɦoŋ.man, ʦʲʰwe-] (M) ssireum wrestler, kickboxer, mixed martial artist 씨름·킥복싱·종합격투기 선수
 • 최홍희[최-히/췌-히] 崔泓熙 Choi Hong Hi (1918 – 2002) RR: Choe Hong(-)hui MR: Ch’oe Hong-hŭi /ʦʲʰø hoŋ.hi/ [ʦʲʰø, ʦʲʰwe|hoŋ.ɦi → ʦʲʰø.ɦoŋ.ɦi, ʦʲʰwe-] (M) taekwondo practitioner 태권도인
 • 최희섭[최히-/췌히-] 崔希涉 Hee-seop Choi (1979 –) RR: Choe Hui(-)seop MR: Ch’oe Hŭi-sŏp /ʦʲʰø hi.z̥ʰʌb/ [ʦʲʰø, ʦʲʰwe|hi.z̥ʰʌp → ʦʲʰø.ɦi.z̥ʰʌp, ʦʲʰwe-] (M) baseball player 야구 선수
 • 추성훈 秋成勳 Chu Sung-Hoon, Yoshihiro Akiyama (1975 –) RR: Chu Seong(-)hun MR: Ch’u Sŏng-hun /ʦʲʰu z̥ʰʌŋ.hun/ [ʦʲʰu.z̥ʰʌŋ.ɦun] (M) judoka, mixed martial artist 유도·종합격투기 선수
 • 추신수 秋信守 Shin-Soo Choo (1982 –) RR: Chu Sin(-)su MR: Ch’u Sin-su /ʦʲʰu z̥ʰiːn.z̥ʰu/ [ʦʲʰu|ɕʰiːn.z̥ʰu → ʦʲʰu.ɕʰin.z̥ʰu] (M) baseball player 야구 선수
 • 하승진 河昇鎭 Ha Seung-Jin (1985 –) RR: Ha Seung(-)jin MR: Ha Sŭng-jin /ha z̥ʰɯŋ.ʣʲin/ [ha.z̥ʰɯŋ.ʣʲin] (M) basketball player 농구 선수
 • 하은주 河恩珠 Ha Eun-Joo (1983 –) RR: Ha Eun(-)ju MR: Ha Ǔn-ju /ha ɯn.ʣʲu/ [ha.ɯn.ʣʲu] (F) basketball player 농구 선수
 • 한송이 韓– Han Song-Yi (1984 –) RR: Han Song(-)i MR: Han Songi /han z̥ʰoŋ.i/ [han.z̥ʰoŋ.i] (F) volleyball player 배구 선수
 • 한유미 韓有美 Han Yoo-Mi (1982 –) RR: Han Yu(-)mi MR: Han Yu-mi /han juː.mi/ [han|juː.mi → ha.nju.mi] (F) volleyball player, beach volleyball player 배구·비치발리볼 선수
 • 허재 許載 Jae Hur (1965 –) RR: Heo Jae MR: Hŏ Chae /hʌ ʣʲɛː/ [hʌ|ʣ̥ʲɛː → hʌ.ʣʲɛ] (M) basketball player, coach 농구 선수·감독
 • 허정무 許丁茂 Jung-Moo Huh (1955 –) RR: Heo Jeong(-)mu MR: Hŏ Chŏng-mu /hʌ ʣʲʌŋ.mu/ [hʌ|ʣ̥ʲʌŋ.mu → hʌ.ʣʲʌŋ.mu] (M) footballer, manager 축구 선수·감독
 • 현정화 玄靜和 Hyun Jung-Hwa (1969 –) RR: Hyeon Jeong(-)hwa MR: Hyŏn Chŏng-hwa /hjʌn ʣʲʌŋ.ɦwa/ [hjʌn|ʣ̥ʲʌŋ.ɦwa → hjʌn.ʣʲʌŋ.ɦwa] (F) table tennis player, coach 탁구 선수·감독
 • 현주엽 玄周燁 Hyun Joo-Yup (1975 –) RR: Hyeon Ju(-)yeop MR: Hyŏn Chu-yŏp /hjʌn ʣʲu.jʌb/ [hjʌn|ʣ̥ʲu.jʌp → hjʌn.ʣʲu.jʌp] (M) basketball player 농구 선수
 • 홍명보 洪明甫 Hong Myung-bo (1969 –) RR: Hong Myeong(-)bo MR: Hong Myŏng-bo /hoŋ mjʌŋ.bo/ [hoŋ.mjʌŋ.bo] (M) footballer, manager 축구 선수·감독
 • 황경선 黃敬善 Hwang Kyung-Seon (1986 –) RR: Hwang Gyeong(-)seon MR: Hwang Kyŏng-sŏn /hwaŋ ɡjʌːŋ.z̥ʰʌn/ [hwaŋ|ɡ̊jəːŋ.z̥ʰʌn → hwaŋ.ɡjʌŋ.z̥ʰʌn] (F) taekwondo athlete 태권도 선수
 • 황선홍 黃善洪 Hwang Sun-Hong (1968 –) RR: Hwang Seon(-)hong MR: Hwang Sŏn-hong /hwaŋ z̥ʰʌːn.hoŋ/ [hwaŋ|z̥ʰəːn.ɦoŋ → hwaŋ.z̥ʰʌnɦoŋ] (M) footballer, manager 축구 선수·감독
 • 황연주 黃連珠 Hwang Youn-Joo (1986 –) RR: Hwang Seon(-)hong MR: Hwang Yŏn-ju /hwaŋ ᴸjʌn.ʣʲu/ [hwaŋ.jʌn.ʣʲu] (F) volleyball player 배구 선수
 • 황영조 黃永祚 Hwang Young-cho (1970 –) RR: Hwang Yeong(-)jo MR: Hwang Yŏng-jo /hwaŋ jʌːŋ.ʣʲo/ [hwaŋ|jəːŋ.ʣʲo → hwaŋ.jʌŋ.ʣʲo] (M) marathoner 마라톤 선수
 • 후인정 侯寅廷 In-jung Who (1974 –) RR: Hu In(-)jeong MR: Hu In-jŏng /hu in.ʣʲʌŋ/ [hu.in.ʣʲʌŋ] (M) volleyball player 배구 선수

Supreme leaders of North Korea 북한의 최고지도자

This lists the de facto supreme leaders of North Korea in chronological order, with the years of rule also given. For the North Korea-related sections, romanizations are given in the McCune-Reischauer system first and in South Korea’s Revised Romanization second, contrary to the other sections.
북한의 실질적인 최고지도자를 연대순으로 적고 통치 기간도 적었다. 북한 관련 부분에서는 다른 부분과는 달리 매큔·라이샤워 표기법에 따른 로마자 표기를 먼저 쓴 다음 국어의 로마자 표기법에 따른 표기를 쓴다.

 • 김일성[기밀썽] 金日成 Kim Il Sung (1912 – 1994) MR: Kim Il-sŏng RR: Gim Il-seong /ɡim ilᴰ.z̥ʰʌŋ → ɡim il.sʌŋ/ [ɡ̊im.il.sʌŋ → ɡ̊i.mil.sʌŋ] (M) 1948 – 1994
  • original name 본명: 김성주 金成柱 MR: Kim Sŏng-ju RR: Gim Seong(-)ju /ɡim z̥ʰʌŋ.ʣʲu/ [ɡ̊im.z̥ʰʌŋ.ʣʲu]
 • 김정일 金正日 Kim Jong Il (1941 – 2011) MR: Kim Chŏng-il RR: Gim Jeong-il /ɡim ʣʲʌːŋ.il/ [ɡ̊im|ʣ̥ʲəːŋ.il → ɡ̊im.ʣʲʌŋ.il] (M) 1994 – 2011
 • 김정은 金正恩 Kim Jong Un (1984 –) MR: Kim Chŏng-ŭn RR: Gim Jeong-eun /ɡim ʣʲʌːŋ.ɯn/ [ɡ̊im|ʣ̥ʲəːŋ.ɯn → ɡ̊im.ʣʲʌŋ.ɯn] (M) 2011 –

People of North Korea 북한의 인물

The figures who were also active prior to the division of Korea may be listed in the thematic sections above, with cross-referencing provided below. This list also includes North Korean defectors. For the North Korea-related sections, romanizations are given in the McCune-Reischauer system first and in South Korea’s Revised Romanization second, contrary to the other sections.
분단 이전에도 활동한 이들은 위의 다른 목록에 포함하고 아래에서는 넘겨주기만 보여줄 수 있다. 이 목록은 탈북자도 포함한다. 북한 관련 부분에서는 다른 부분과는 달리 매큔·라이샤워 표기법에 따른 로마자 표기를 먼저 쓴 다음 국어의 로마자 표기법에 따른 표기를 쓴다.

 • 강건 姜健 Kang Kon (1918 – 1950) MR: Kang Kŏn RR: Gang Geon /ɡaŋ ɡʌn/ [ɡ̊aŋ|ɡ̊əːn → ɡ̊aŋ.ɡʌn] (M) independence activist, politician, military personnel 독립운동가·정치가·군인
 • 강철환 姜哲煥 Kang Chol-hwan (1968 – 1965) MR: Kang Ch’ŏr-hwan RR: Gang Cheol(-)hwan /ɡaŋ ʦʲʰʌl.hwan/ [ɡ̊aŋ.ʦʲʰʌɾ.ɦwan] (M) North Korean defector, journalist, human rights activist 탈북자·언론인·인권운동가
 • 계순희[계ː-히/게ː-히] 桂順姬 Kye Sun Hui (1979 –) MR: Kye Sun-hŭi RR: Gye Sun(-)hui jeː z̥ʰuːn.hi/ [ɡ̊jeː|z̥ʰuːn.ɦi → ɡ̊jeː.z̥ʰun.ɦi] (F) judoka 유도 선수
 • 김경희[–히] 金敬姬 Kim Kyong Hui (1946 –) RR: Kim Kyŏng-hŭi MR: Gim Gyeong(-)hui /ɡim ɡjʌːŋ.hi/ [ɡ̊im|ɡ̊jəːŋ.ɦi → ɡ̊im.ɡjʌŋ.ɦi] (F) politician, daughter of Kim Il Sung 정치가·김일성의 딸
 • 김두봉 金枓奉 (1889 – 1961) RR: Kim Tu-bong MR: Gim Du(-)bong /ɡim du.boŋ/ [ɡ̊im|d̥u.boŋ → ɡ̊im.du.boŋ] (M) politician, Korean language scholar 정치가·국어학자
 • 김정남 金正男 Kim Jong Nam (1971 – 2017) MR: Kim Chŏng-nam RR: Gim Jeong-nam /ɡim ʣʲʌːŋ.nam/ [ɡ̊im|ʣ̥ʲəːŋ.nam → ɡ̊im.ʣʲʌŋ.nam] (M) son of Kim Jong Il 김정일의 아들
 • 김정숙 金正淑 Kim Jong Suk (1917 – 1949) MR: Kim Chŏng-suk RR: Gim Jeong-suk /ɡim ʣʲʌːŋ.z̥ʰuɡ/ [ɡ̊im|ʣ̥ʲəːŋ.z̥ʰuk → ɡ̊im.ʣʲʌŋ.z̥ʰuk] (F) wife of Kim Il Sung 김일성의 부인
 • 김정철 金正哲 Kim Jong Chul (1981 –) MR: Kim Chŏng-ch’ŏl RR: Gim Jeong-cheol /ɡim ʣʲʌːŋ.ʦʲʰʌl/ [ɡ̊im|ʣ̥ʲəːŋ.ʦʲʰʌl → ɡ̊im.ʣʲʌŋ.ʦʲʰʌl] (M) son of Kim Jong Il 김정일의 아들
 • 김책 金策 Kim Chaek (1903 – 1951) RR: Kim Ch’aek MR: Gim Chaek /ɡim ʦʲʰɛɡ/ [ɡ̊im.ʦʲʰɛk] (M) politician, military personnel 정치가·군인
 • 김한솔 金– Kim Han Sol (1995 –) MR: Kim Hansol RR: Gim Han(-)sol /ɡim hanz̥ʰol/ [ɡ̊im|han.z̥ʰol → ɡ̊im.ɦan.z̥ʰol] (M) son of Kim Jong Nam 김정남의 아들
 • 리기영 see 이기영 in Literature 문학의 이기영 참조
 • 리명훈[리ː–] 李明勲 Ri Myung Hun (1967 –) MR: Ri Myŏng-hun RR: Ri Myeong(-)hun /liː mjʌŋ.hun/ [ɾiː.mjʌŋ.ɦun, liː-] (M) basketball player 농구 선수
  • SK form 남한식: 이명훈[이ː–] 李明勲 RR: I Myeong(-)hun MR: Yi Myŏng-hun /ᴸiː mjʌŋ.hun/ [iː.mjʌŋ.ɦun]
 • 리설주[리ː-쭈] 李雪主 Ri Sol Ju (1989 –) MR: Ri Sŏl-chu RR: Ri Seol(-)ju /liː z̥ʰʌlᴰ.ʣʲu → liː z̥ʰʌl.ʦʲu/ [ɾiː.z̥ʰʌl.ʦʲu, liː-] (F) singer, wife of Kim Jong Un 가수·김정은의 부인
  • SK form 남한식: 이설주[이ː-쭈] 李雪主 RR: I Seol(-)ju MR: Yi Sŏl-chu /ᴸiː z̥ʰʌlᴰ.ʣʲu → ᴸiː z̥ʰʌl.ʦʲu/ [iː.z̥ʰʌl.ʦʲu]
 • 림화 see 임화 in Literature 문학의 임화 참조
 • 무정[무ː-] 武亭 (1905 – 1951) MR: Mujŏng RR: Mujeong /muː.ʣʲʌŋ/ [muː.ʣʲʌŋ] (M) independence activist, politician 독립운동가·정치가
  • original name 본명: 김무정 金武亭 MR: Kim Mu-jŏng RR: Gim Mujeong /ɡim muː.ʣʲʌŋ/ [ɡ̊im|muː.ʣʲʌŋ → ɡ̊im.mu.ʣʲʌŋ]
 • 문예봉 see in Film and Television 영화·텔레비전 참조
 • 박광룡[-꽝-] Pak Kwang Ryong (1992 –) MR: Pak Kwang-nyong RR: Bak Gwang(-)ryong /baɡ ɡwaŋ.ljoŋ SK: → -njoŋ/ [b̥ak|ɡ̊waŋ.ɾjoŋ, -ljoŋ, SK: -njoŋ → b̥ak.kwaŋ.ɾjoŋ, -ljoŋ, SK: -njoŋ] (M) footballer 축구 선수
 • 박남철[방–] 朴南哲 Pak Nam Chol (1985 –) MR: Pak Nam-ch’ŏl RR: Bak Nam(-)cheol /baɡ nam.ʦʲʰʌl/ [b̥ak|nam.ʦʲʰʌl → b̥aŋ.nam.ʦʲʰʌl] (M) footballer 축구 선수
 • 박두익[-뚜-] 朴斗翼 Pak Doo Ik (1942 –) MR: Pak Tu-ik RR: Bak Du(-)ik /baɡ du.iɡ/ [b̥ak|d̥u.ik → b̥ak.tu.ik] (M) footballer 축구 선수
 • 박헌영 see in Business, Politics, Society, and Religion 기업·정치·사회·종교 참조
 • 서휘 徐輝 (1916 – 1993) MR: Sŏ Hwi RR: Seo Hwi /z̥ʰʌ hy/ [z̥ʰʌ|hy, hɥi → z̥ʰʌ.ɦy, -ɦɥi] (M) politician 정치가
 • 성혜림[-혜-/-헤-] 成蕙琳 (1937 – 2002) MR: Sŏng Hye-rim RR: Seong Hye-rim /z̥ʰʌŋ hjeː.lim/ [z̥ʰʌŋ|hjeː.ɾim → z̥ʰʌŋ.ɦje.ɾim] (F) actor, wife of Kim Jong Il 배우·김정일의 부인
 • 신동혁 申東赫 Shin Dong-hyuk (1982 –) MR: Sin Tong-hyŏk RR: Sin Dong-hyeok /z̥ʰin doŋ.hjʌɡ/ [ɕʰin|d̥oŋ.ɦjʌk → ɕʰin|doŋ.ɦjʌk] (M) North Korean defector, human rights activist 탈북자·인권운동가
 • 안영학 安英學 An Yong Hak (1978 –) MR: An Yŏng-hak RR: An Yeong(-)hak /an jʌŋ.haɡ/ [an|jʌŋ.ɦak → a.njʌŋ.ɦak] (M) footballer 축구 선수
 • 윤공흠 尹公欽 (1904 – ?) MR: Yun Kong-hŭm RR: Yun Gong-heum /jun ɡoŋ.hɯm/ [jun|ɡ̊oŋ.ɦɯm → jun.ɡoŋ.ɦɯm] (M) independence activist, politician, aviator 독립운동가·정치가·비행사
 • 장성택 張成澤 Jang Sung Taek (1946 – 2013) MR: Chang Sŏng-t’aek RR: Jang Seong(-)taek /ʣʲaŋ z̥ʰʌŋ.tʰɛɡ/ [ʣ̥ʲaŋ.z̥ʰʌŋ.tʰɛk] (M) politician 정치가
 • 정대세[정ː–] 鄭大世 Jong Tae Se (1984 –) MR: Chŏng Tae-se RR: Jeong Dae(-)se /ʣʲʌːŋ dɛː.z̥ʰe/ [ʣ̥ʲəːŋ|d̥ɛː.z̥ʰe → ʣ̥ʲəːŋ.dɛ.z̥ʰe] (M) footballer 축구 선수
 • 정수일 see in Academics, Science, and Technology 학술·과학·기술 참조
 • 조기천 see in Literature 문학 참조
 • 지하련 see in Literature 문학 참조
 • 차종혁 Cha Jong Hyok (1985 –) MR: Ch’a Chong-hyŏk RR: Cha Jong(-)hyeok /ʦʲʰa ʣʲoŋ.hjʌɡ/ [ʦʲʰa|ʣ̥ʲoŋ.ɦjʌk → ʦʲʰa.ʣʲoŋ.ɦjʌk] (M) footballer 축구 선수
 • 최룡해[최–/췌–] 崔龍海 (1950 –) MR: Ch’oe Ryong-hae RR: Choe Ryong(-)hae /ʦʲʰø ljoŋ.hɛ/ [ʦʲʰø, ʦʲʰwe|ɾjoŋ.ɦɛ, ljoŋ- → ʦʲʰø.ɾjoŋ.ɦɛ, ʦʲʰwe-] (M) politician, military personnel 정치가·군인
  • SK form 남한식: 최용해[최–/췌–] 崔龍海 RR: Choe Yong(-)hae MR: Ch’oe Yong-hae /ʦʲʰø ᴸjoŋ.hɛ/ [ʦʲʰø.joŋ.ɦɛ, ʦʲʰwe-]
 • 최승희 see in Theatre, Dance, and Modeling 연극·무용·모델 참조
 • 최용건[최–/췌–] 崔庸健 (1900 – 1976) MR: Ch’oe Yong-gŏn RR: Choe Yong(-)geon /ʦʲʰø joŋ.ɡʌn/ [ʦʲʰø.joŋ.ɡʌn, ʦʲʰwe-] (M) politician, military personnel 정치가·군인
 • 최창익[최–/췌–] 崔昌益 (1896 – 1957) MR: Ch’oe Ch’ang-ik RR: Choe Chang(-)ik /ʦʲʰø ʦʲʰaŋ.iɡ/ [ʦʲʰø.ʦʲʰaŋ.ik, ʦʲʰwe-] (M) independence activist, politician 독립운동가·정치가
 • 한광성 Han Kwang Song (1998 –) MR: Han Kwang-sŏng RR: Han Gwang(-)seong /han ɡwaŋ.z̥ʰʌŋ/ [han|ɡ̊waŋ.z̥ʰʌŋ → han.ɡwaŋ.z̥ʰʌŋ] (M) footballer 축구 선수
 • 한설야 see in Literature 문학 참조
 • 허가이 許– Aleksei Ivanovich Hegai ru Алексей Иванович Хегай (1908 – 1953) MR: Hŏgai RR: Heogai /hʌ.ɡai/ [hʌ.ɡa.i] (M) politician 정치가; no Korean given name, 허가이 being a transcription of Russian surname Хегай (Hegai) from 허 (許 MR: Hŏ RR: Heo) into hangul, but sometimes written 許哥而 (MR: Hŏ Ka-i RR: Heo Ga(-)i) in hanja as if 가이 were the given name 한국어 이름은 없고 허가이는 허(許)에서 온 러시아어 성 Хегай (Hegai)를 한글로 적은 것이지만 때로 ‘가이’가 이름인 것처럼 한자로 許哥而(허가이)로 쓰기도 함
 • 황병서 黃炳誓 (1949 –) MR: Hwang Pyŏng-sŏ RR: Hwang Byeong(-)seo /hwaŋ bjʌːŋ.z̥ʰʌ/ [hwaŋ|b̥jəːŋ.z̥ʰʌ → hwaŋ.bjʌŋ.z̥ʰʌ] (M) politician, military personnel 정치가·군인
 • 황장엽 黃長燁 Hwang Jang-Yop (1923 – 2010) MR: Hwang Chang-yŏp RR: Hwang Jang(-)yeop /hwaŋ ʣʲaŋ.jʌb/ [hwaŋ|ʣ̥ʲaŋ.jʌp → hwaŋ.ʣʲaŋ.jʌp] (M) North Korean defector, politician, political thinker 탈북자·정치가·정치사상가
 • 홍명희 see in Literature 문학 참조

Leave a Reply / 댓글을 달아주세요

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s