Wales Euro 2016 squad

Here is a guide to the pronunciation of Wales’ Euro 2016 roster in English.

 • Manager: Chris Coleman (Wales) KRIS KOHL-mən [ˈkɹɪs ˈkoʊ̯l.mən]
 • Owain Fôn Williams OH-yne VAWN-WIL-yəmz [ˈoʊ̯.aɪ̯n ˈvɔːn.ˈwɪl.jəmz]
 • Wayne Hennessey WAYN HEN-i-see [ˈweɪ̯n ˈhɛn.ᵻs.i]
 • Danny Ward DAN-ee WAWRD [ˈdæn.i ˈwɔːɹd]
 • James Chester JAYMZ CHEST-ər [ˈʤeɪ̯mz ˈʧɛst.əɹ]
 • James Collins JAYMZ COL-inz [ˈʤeɪ̯mz ˈkɒl.ᵻnz]
 • Ben Davies BEN DAY-vis [ˈbɛn ˈdeɪ̯v.ᵻs]
 • Chris Gunter KRIS GUN-tər [ˈkɹɪs ˈɡʌnt.əɹ]
 • Jazz Richards JAZ RICH-ərdz [ˈʤæz ˈɹɪʧ.əɹdz]
 • Neil Taylor NEEL TAY-lər [ˈniːl ˈteɪ̯l.əɹ]
 • Ashley Williams ASH-lee WIL-yəmz [ˈæʃ.li ˈwɪl.jəmz]
 • Joe Allen JOH AL-in [ˈʤoʊ̯ ˈæl.ᵻn]
 • David Edwards DAY-vid ED-wərdz [ˈdeɪ̯v.ᵻd ˈɛd.wəɹdz]
 • Andy King AN-dee KING [ˈænd.i ˈkɪŋ]
 • Joe Ledley JOH LED-lee [ˈʤoʊ̯ ˈlɛd.li]
 • Aaron Ramsey AIR-ən RAM-zee [ˈɛə̯ɹ.ən ˈɹæm.zi]
 • David Vaughan DAY-vid VAWN [ˈdeɪ̯v.ᵻd ˈvɔːn]
 • Jonathan Williams JON-ə-thən WIL-yəmz [ˈʤɒn.əθ.ən ˈwɪl.jəmz]
 • Gareth Bale GARR-ith or GARR-eth BAYL [ˈgæɹ.ᵻθ ˈbeɪ̯l, -ɛθ-]
 • Simon Church SY-mən CHURCH [ˈsaɪ̯m.ən ˈʧɜːɹʧ]
 • David Cotterill DAY-vid KOT-ə-ril [ˈdeɪ̯v.ᵻd ˈkɒt‿əɹ.ᵻl]
 • Hal Robson-Kanu HAL ROB-sən-KAH-noo [ˈhæl ˈɹɒb.sən.ˈkɑːn.u]
 • Sam Vokes SAM VOHKS [ˈsæm ˈvoʊ̯ks]
 • George Williams JORJ WIL-yəmz [ˈʤɔːɹʤ ˈwɪl.jəmz]

The pronunciation of Owain and Fôn in the Welsh language are [ˈə.waɪ̯n, ˈo-] and [ˈvoːn] respectively—the English pronunciations given above are approximations of these. In addition, the Welsh pronunciation of Gareth is [ˈga.rɛθ], although it is a common name in English in its own right with its established pronunciation in English, given above.