Geographical names

Korean pronunciation dictionary

Korea 한국

Mountain Ranges of Korea 한국의 산맥

 • 낭림산맥[낭ː님–] 狼林山脈 RR: Nangnimsanmaek “Nangnim Mountain Range” MR: Nangnim sanmaek /ᴸnaːŋ.lim z̥ʰan.mɛɡ → ᴸnaːŋ.nim z̥ʰan.mɛɡ/ [naːŋ.nim.z̥ʰan.mɛk]
  • NK form 북한식: 랑림산맥[랑ː—] 狼林山脈 MR: Rangnim sanmaek “Rangnim Mountain Range” RR: Rangnimsanmaek /laːŋ.lim z̥ʰan.mɛɡ/ [ɾaːŋ.ɾim.z̥ʰan.mɛk, laːŋ-, -lim-]
 • 마천령산맥[-철—] 摩天嶺山脈 RR: Macheollyeongsanmaek “Macheollyeong Mountain Range” MR: Mach’ŏllyŏng sanmaek /ma.ʦʲʰʌn.ljʌŋ z̥ʰan.mɛɡ → ma.ʦʲʰʌl.ljʌŋ z̥ʰan.mɛɡ/ [ma.ʦʲʰʌl.ljʌŋ.z̥ʰan.mɛk]
 • 묘향산맥[묘ː—] 妙香山脈 RR: Myohyangsanmaek “Myohyang Mountain Range” MR: Myohyang sanmaek /mjoː.hjaŋ z̥ʰan.mɛɡ/ [mjoː.hjaŋ.z̥ʰan.mɛk]
 • 소백산맥[소ː-싼-] 小白山脈 RR: Sobaeksanmaek “Sobaek Mountain Range” MR: Sobaek sanmaek /z̥ʰoː.bɛɡ z̥ʰan.mɛɡ/ [z̥ʰoː.bɛk|z̥ʰan.mɛk → z̥ʰoː.bɛk.san.mɛk]
 • 태백산맥[–싼-] 太白山脈 RR: Taebaeksanmaek “Taebaek Mountain Range” MR: T’aebaek sanmaek /tʰɛ.bɛɡ z̥ʰan.mɛɡ/ [tʰɛ.bɛk|z̥ʰan.mɛk → tʰɛ.bɛk.san.mɛk]
 • 함경산맥 咸鏡山脈 RR: Hamgyeongsanmaek “Hamgyeong Mountain Range” MR: Hamgyŏng sanmaek /ham.ɡjʌŋ z̥ʰan.mɛɡ/ [ham.ɡjʌŋ.z̥ʰan.mɛk]

Rivers of Korea 한국의 강

 • 금강[금ː-] 錦江 RR: Geumgang “Geum River” MR: Kŭmgang /ɡɯːm.ɡaŋ/ [ɡ̊ɯːm.ɡaŋ]
 • 낙동강[-똥-] 洛東江 RR: Nakdonggang “Nakdong River” MR: Naktonggang /naɡ.doŋ.ɡaŋ →naɡ.toŋ.ɡaŋ/ [nak.toŋ.ɡaŋ]
  • NK form 북한식: 락동강[-똥-] 洛東江 MR: Raktonggang “Raktong River” RR: Rakdonggang /laɡ.doŋ.ɡaŋ →laɡ.toŋ.ɡaŋ/ [ɾak.toŋ.ɡaŋ, lak-]
 • 대동강[대ː–] 大同江 RR: Daedonggang “Daedong River” MR: Taedonggang /dɛː.doŋ.ɡaŋ/ [d̥ɛː.doŋ.ɡaŋ]
 • 두만강 豆滿江 RR: Duman(-)gang “Duman River” MR: Tuman’gang /du.man.ɡaŋ/ [d̥u.man.ɡaŋ]
 • 섬진강 蟾津江 RR: Seomjin(-)gang “Seomjin River” MR: Sŏmjin’gang /z̥ʰʌm.ʣʲin.ɡaŋ/ [z̥ʰʌm.ʣʲin.ɡaŋ]
 • 압록강[암녹깡] 鴨綠江 RR: Amnokgang “Amnok River” MR: Amnokkang /ab.loɡ.ɡaŋ → am.noɡ.kaŋ/ [am.nok.kaŋ]
  • NK form 북한식: 압록강[암-깡] 洛東江 RR: Amrokgang “Amrok River” MR: Amrokkang /am.loɡ.kaŋ/ [am.ɾok.kaŋ, -lok-]
 • 영산강 榮山江 RR: Yeongsan(-)gang “Yeongsan River” MR: Yŏngsan’gang /jʌŋ.z̥ʰan.ɡaŋ/ [jʌŋ.z̥ʰan.ɡaŋ]
 • 임진강 臨津江 RR: Imjin(-)gang “Imjin River” MR: Imjin’gang /ᴸim.ʣʲin.ɡaŋ/ [im.ʣʲin.ɡaŋ]
  • NK form 북한식: 림진강 臨津江 MR: Rimjin’gang “Rimjin River” RR: Rimjin(-)gang /lim.ʣʲin.ɡaŋ/ [ɾim.ʣʲin.ɡaŋ, lim-]
 • 청천강 淸川江 RR: Cheongcheon(-)gang “Cheongcheon River” MR: Ch’ŏngch’ŏn’gang /ʦʲʰʌŋ.ʦʲʰʌn.ɡaŋ/ [ʦʲʰʌŋ.ʦʲʰʌn.ɡaŋ]
 • 한강[한ː-] 漢江 RR: Han(-)gang “Han River” MR: Han’gang /haːn.ɡaŋ/ [haːn.ɡaŋ]

Traditional regions of Korea 한국의 전통 지방 구분

 • 경기 京畿 RR: Gyeonggi MR: Kyŏnggi /ɡjʌŋ.ɡi/ [ɡ̊jʌŋ.ɡi]
 • 관동 關東 RR: Gwandong MR: Kwandong /ɡwan.doŋ/ [ɡ̊wan.doŋ]
 • 관북 關北 RR: Gwanbuk MR: Kwanbuk /ɡwan.buɡ/ [ɡ̊wan.buk]
 • 관서 關西 RR: Gwanseo MR: Kwansŏ /ɡwan.z̥ʰʌ/ [ɡ̊wan.z̥ʰʌ]
 • 영남 嶺南 RR: Yeongnam MR: Yŏngnam /ᴸjʌŋ.nam/ [jʌŋ.nam]
  • NK form 북한식: 령남 嶺南 MR: Ryŏngnam RR: Ryeongnam /ljʌŋ.nam/ [ɾjʌŋ.nam, ljʌŋ-]
 • 영동 嶺東 RR: Yeongdong MR: Yŏngdong /ᴸjʌŋ.doŋ/ [jʌŋ.doŋ]
  • NK form 북한식: 령동 嶺東 MR: Ryŏngdong RR: Ryeongdong /ljʌŋ.doŋ/ [ɾjʌŋ.doŋ, ljʌŋ-]
 • 영서 嶺西 RR: Yeongseo MR: Yŏngsŏ /ᴸjʌŋ.z̥ʰʌ/ [jʌŋ.z̥ʰʌ]
  • NK form 북한식: 령서 嶺西 MR: Ryŏngsŏ RR: Ryeongseo /ljʌŋ.z̥ʰʌ/ [ɾjʌŋ.z̥ʰʌ, ljʌŋ-]
 • 해서[해ː-] 海西 RR: Haeseo MR: Haesŏ /hɛː.z̥ʰʌ/ [hɛː.z̥ʰʌ]
 • 호남 湖南 RR: Honam MR: Honam /ho.nam/ [ho.nam]
 • 호서 湖西 RR: Hoseo MR: Hosŏ /ho.z̥ʰʌ/ [ho.z̥ʰʌ]

Republic of Korea (South Korea) 대한민국

Country names 국호

 • 대한민국[대ː—] 大韓民國 “Republic of Korea” RR: Daehanmin(-)guk MR: Taehan Min’guk /dɛː.han min.ɡuɡ/ [d̥ɛː.ɦan.min.ɡuk]
  • 한국[한ː-] 韓國 “Korea (SK usage)” RR: Han(-)guk MR: Han’guk /haːn.ɡuɡ/ [haːn.ɡuk] Irregular long vowel in 한(韓) /haːn/ 韓[한ː]의 불규칙 장음
  • 남한 南韓 “South Korea (SK usage)” RR: Namhan MR: Namhan /nam.han/ [nam.ɦan]
  • 남조선 南朝鮮 “South Korea (NK usage)” RR: Namjoseon MR: Namchosŏn /nam.ʣʲo.z̥ʰʌn/ [nam.ʣʲo.z̥ʰʌn]

First-level cities 시도급 시

 • 광주 光州 RR: Gwangju MR: Kwangju /ɡwaŋ.ʣʲu/ [ɡ̊waŋ.ʣʲu]
 • 대구 大邱 RR: Daegu MR: Taegu /dɛ.ɡu/ [d̥ɛ.ɡu] Irregular short vowel in 대(大) /dɛ/ 大[대]의 불규칙 단음
 • 대전 大田 RR: Daejeon MR: Taejŏn /dɛ.ʣʲʌn/ [d̥ɛ.ʣʲʌn] Irregular short vowel in 대(大) /dɛ/ 大[대]의 불규칙 단음
 • 부산 釜山 RR: Busan MR: Pusan /bu.z̥ʰan/ [b̥u.z̥ʰan]
 • 서울 RR: Seoul MR: Sŏul /z̥ʰʌ.ul/ [z̥ʰʌ.ul]
 • 세종[세ː-] 世宗 RR: Sejong MR: Sejong /z̥ʰeː.ʣʲoŋ/ [z̥ʰeː.ʣʲoŋ]
 • 울산[-싼] 蔚山 RR: Ulsan MR: Ulsan /ulᴰ.z̥ʰan → ul.san/ [ul.san]
 • 인천 仁川 RR: Incheon MR: Inch’ŏn /in.ʦʲʰʌn/ [in.ʦʲʰʌn]

Provinces 도

 • 강원도 江原道 RR: Gang(-)won-do “Gang(-)won Province” MR: Kangwŏn-do /ɡaŋ.wʌn-do/ [ɡ̊aŋ.wʌn.do]
  • short form 약칭: 강원 江原 RR: Gang(-)won MR: Kangwŏn /ɡaŋ.wʌn/ [ɡ̊aŋ.wʌn]
 • 경기도 京畿道 RR: Gyeonggi-do “Gyeonggi Province” MR: Kyŏnggi-do /ɡjʌŋ.ɡi-do/ [ɡ̊jʌŋ.ɡi.do]
  • short form 약칭: 경기 京畿 RR: Gyeonggi MR: Kyŏnggi /ɡjʌŋ.ɡi/ [ɡ̊jʌŋ.ɡi]
 • 경상남도[경ː—] 慶尙南道 RR: Gyeongsangnam-do “South Gyeongsang Province” MR: Kyŏngsang-namdo /ɡjʌːŋ.z̥ʰaŋ-nam.do/ [ɡ̊jəːŋ.z̥ʰaŋ.nam.do]
  • short form 약칭: 경남[경ː-] 慶南 RR: Gyeongnam MR: Kyŏngnam /ɡjʌːŋ.nam/ [ɡ̊jəːŋ.nam]
 • 경상북도[경ː–또] 慶尙北道 RR: Gyeongsangbuk-do “North Gyeongsang Province” MR: Kyŏngsang-bukto /ɡjʌːŋ.z̥ʰaŋ-buɡ.do →ɡjʌːŋ.z̥ʰaŋ-buɡ.to/ [ɡ̊jəːŋ.z̥ʰaŋ|b̥uk.to → ɡ̊jəːŋ.z̥ʰaŋ.buk.to]
  • short form 약칭: 경북[경ː-] 慶北 RR: Gyeongbuk MR: Kyŏngbuk /ɡjʌːŋ.buɡ/ [ɡ̊jəːŋ.buk]
 • 전라남도[절—] 全羅南道 RR: Jeollanam-do “South Jeolla Province” MR: Chŏlla-namdo /ʣʲʌl.la-nam.do → ʣʲʌn.la-nam.do/ [ʣ̥ʲʌl.la.nam.do]
  • short form 약칭: 전남 全南 RR: Jeonnam MR: Chŏnnam /ʣʲʌn.nam/ [ʣ̥ʲʌn.nam]
 • 전라북도[절–또] 全羅北道 RR: Jeollabuk-do “North Jeolla Province” MR: Chŏlla-bukto /ʣʲʌn.la-buɡ.do → ʣʲʌl.la-buɡ.to/ [ʣ̥ʲʌl.la|b̥uk.to → ʣ̥ʲʌl.la.buk.to]
  • short form 약칭: 전북 全北 RR: Jeonbuk MR: Chŏnbuk /ʣʲʌn.buɡ/ [ʣ̥ʲʌn.buk]
 • 제주도[제ː–] 濟州道 RR: Jeju-do “Jeju Province” MR: Cheju-do /ʣʲeː.ʣʲu.do/ [ʣ̥ʲeː.ʣʲu.do]
  • short form 약칭: 제주[제ː-] 濟州 RR: Jeju MR: Cheju /ʣʲeː.ʣʲu/ [ʣ̥ʲeː.ʣʲu]
 • 충청남도 忠淸南道 RR: Chungcheongnam-do “South Chungcheong Province” MR: Ch’ungch’ŏng-namdo /ʦʲʰuŋ.ʦʲʰʌŋ-nam.do/ [ʦʲʰuŋ.ʦʲʰʌŋ.nam.do]
  • short form 약칭: 충남 忠南 RR: Chungnam MR: Ch’ungnam /ʦʲʰuŋ.nam/ [ʦʲʰuŋ.nam]
 • 충청북도[—또] 忠淸北道 RR: Chungcheongbuk-do “North Chungcheong Province” MR: Ch’ungch’ŏng-bukto /ʦʲʰuŋ.ʦʲʰʌŋ-buɡ.do → ʦʲʰuŋ.ʦʲʰʌŋ-buɡ.to/ [ʦʲʰuŋ.ʦʲʰʌŋ|b̥uk.to → ʦʲʰuŋ.ʦʲʰʌŋ.buk.to]
  • short form 약칭: 충북 忠北 RR: Chungbuk MR: Ch’ungbuk /ʦʲʰuŋ.buɡ/ [ʦʲʰuŋ.buk]

Cities of Gangwon Province 강원도의 시

 • 강릉[-능] 江陵 RR: Gangneung MR: Kangnŭng /ɡaŋ.lɯŋ → ɡaŋ.nɯŋ/ [ɡ̊aŋ.nɯŋ]
  • NK form 북한식: 강릉 江陵 MR: Kangnŭng RR: Gangneung /ɡaŋ.lɯŋ/ [ɡ̊aŋ.ɾɯŋ, -lɯŋ]
 • 동해 東海 RR: Donghae MR: Tonghae /doŋ.hɛ/ [d̥oŋ.ɦɛ]
 • 삼척 三陟 RR: Samcheok MR: Samch’ŏk /z̥ʰam.ʦʲʰʌɡ/ [z̥ʰam.ʦʲʰʌk]
 • 속초 束草 RR: Sokcho MR: Sokch’o /z̥ʰoɡ.ʦʲʰo/ [z̥ʰok.ʦʲʰo]
 • 원주 原州 RR: Wonju MR: Wŏnju /wʌn.ʣʲu/ [wʌn.ʣʲu]
 • 춘천 春川 RR: Chuncheon MR: Ch’unch’ŏn /ʦʲʰun.ʦʲʰʌn/ [ʦʲʰun.ʦʲʰʌn]
 • 태백 太白 RR: Taebaek MR: T’aebaek /tʰɛ.bɛɡ/ [tʰɛ.bɛk]

Counties of Gangwon Province 강원도의 군

 • 고성 高城 RR: Goseong MR: Kosŏng /ɡo.z̥ʰʌŋ/ [ɡ̊o.z̥ʰʌŋ]
 • 양구 楊口 RR: Yanggu MR: Yanggu /jaŋ.ɡu/ [jaŋ.ɡu]
 • 양양 襄陽 RR: Yangyang MR: Yangyang /jaŋ.jaŋ/ [jaŋ.jaŋ]
 • 영월 寧越 RR: Yeong(-)wol MR: Yŏngwŏl /ᴺjʌŋ.wʌl/ [jʌŋ.wʌl]

  • NK form 북한식: 녕월 寧越 MR: Nyŏngwŏl RR: Nyeong(-)wol /njʌŋ.wʌl/ [njʌŋ.wʌl]
 • 인제 麟蹄 RR: Inje MR: Inje /ᴸin.ʣʲe/ [in.ʣʲe]

  • NK form 북한식: 린제 麟蹄 MR: Rinje RR: Rinje /lin.ʣʲe/ [ɾin.ʣʲe, lin-]
 • 정선 旌善 RR: Jeongseon MR: Chŏngsŏn /ʣʲʌŋ.z̥ʰʌn/ [ʣ̥ʲʌŋ.z̥ʰʌn]
 • 철원 鐵原 RR: Cheorwon MR: Ch’ŏrwŏn /ʦʲʰʌl.wʌn/ [ʦʲʰʌ.ɾwʌn]
 • 평창 平昌 RR: Pyeongchang MR: P’yŏngch’ang /pʰjʌŋ.ʦʲʰaŋ/ [pʰjʌŋ.ʦʲʰaŋ]
 • 홍천 洪川 RR: Hongcheon MR: Hongch’ŏn /hoŋ.ʦʲʰʌn/ [hoŋ.ʦʲʰʌn]
 • 화천 華川 RR: Hwacheon MR: Hwach’ŏn /hwa.ʦʲʰʌn/ [hwa.ʦʲʰʌn]
 • 횡성[횡-/휑-] 橫城 RR: Hoengseong MR: Hoengsŏng /høŋ.z̥ʰʌŋ/ [høŋ.z̥ʰʌŋ, hweŋ-]

Cities of Gyeonggi Province 경기도의 시

 • 고양 高陽 RR: Goyang MR: Koyang /ɡo.jaŋ/ [ɡ̊o.jaŋ]
 • 과천[과ː-] 果川 RR: Gwacheon MR: Kwach’ŏn /ɡwaː.ʦʲʰʌn/ [ɡ̊waː.ʦʲʰʌn]
 • 광명 光明 RR: Gwangmyeong MR: Kwangmyŏng /ɡwaŋ.mjʌŋ/ [ɡ̊waŋ.mjʌŋ]
 • 광주[광ː] 廣州 RR: Gwangju MR: Kwangju /ɡwaːŋ.ʣʲu/ [ɡ̊waːŋ.ʣʲu]
 • 구리 九里 RR: Guri MR: Kuri /ɡu.li/ [ɡ̊u.ɾi]
 • 군포 軍浦 RR: Gunpo MR: Kunp’o /ɡun.pʰo/ [ɡ̊un.pʰo]
 • 김포 金浦 RR: Gimpo MR: Kimp’o /ɡim.pʰo/ [ɡ̊im.pʰo]
 • 남양주 南楊州 RR: Namyangju MR: Namyangju /nam.jaŋ.ʣʲu/ [na.mjaŋ.ʣʲu]
 • 동두천 東豆川 RR: Dongducheon MR: Tongduch’ŏn /doŋ.du.ʦʲʰʌn/ [d̥oŋ.du.ʦʲʰʌn]
 • 부천[부ː] 富川 RR: Bucheon MR: Puch’ŏn /buː.ʦʲʰʌn/ [b̥uː.ʦʲʰʌn]
 • 성남 城南 RR: Seongnam MR: Sŏngnam /z̥ʰʌŋ.nam/ [z̥ʰʌŋ.nam]
 • 수원 水原 RR: Suwon MR: Suwŏn /z̥ʰu.wʌn/ [z̥ʰu.wʌn]
 • 시흥[시ː] 始興 RR: Siheung MR: Sihŭng /z̥ʰiː.hɯŋ/ [ɕʰiː.ɦɯŋ]
 • 안산 安山 RR: Ansan MR: Ansan /an.z̥ʰan/ [an.z̥ʰan]
 • 안성 安城 RR: Anseong MR: Ansŏng /an.z̥ʰʌŋ/ [an.z̥ʰʌŋ]
 • 안양 安養 RR: Anyang MR: Anyang /an.jaŋ/ [a.njaŋ]
 • 양주 楊州 RR: Yangju MR: Yangju /jaŋ.ʣʲu/ [jaŋ.ʣʲu]
 • 오산 烏山 RR: Osan MR: Osan /o.z̥ʰan/ [o.z̥ʰan]
 • 용인 龍仁 RR: Yong(-)in MR: Yongin /ᴸjoŋ.in/ [joŋ.in]

  • NK form 북한식: 룡인 龍仁 MR: Ryongin RR: Ryong(-)in /ljoŋ.in/ [ɾjoŋ.in, ljoŋ-]
 • 의왕 儀王 RR: Uiwang MR: Ŭiwang /ɰi.waŋ/ [ɰi.waŋ]
 • 의정부 議政府 RR: Uijeongbu MR: Ŭijŏngbu /ɰi.ʣʲʌŋ.bu/ [ɰi.ʣʲʌŋ.bu]
 • 이천[이ː-] 利川 RR: Icheon MR: Ich’ŏn /ᴸiː.ʦʲʰʌn/ [iː.ʦʲʰʌn]

  • NK form 북한식: 리천[리ː-] 利川 MR: Rich’ŏn RR: Richeon /liː.ʦʲʰʌn/ [ɾiː.ʦʲʰʌn, liː-]
 • 파주 坡州 RR: Paju MR: P’aju /pʰa.ʣʲu/ [pʰa.ʣʲu]
 • 포천[포ː-] 抱川 RR: Pocheon MR: P’och’ŏn /pʰoː.ʦʲʰʌn/ [pʰoː.ʦʲʰʌn]
 • 평택 平澤 RR: Pyeongtaek MR: P’yŏngt’aek /pʰjʌŋ.tʰɛɡ/ [pʰjʌŋ.tʰɛk]
 • 하남 河南 RR: Hanam MR: Hanam /ha.nam/ [ha.nam]
 • 화성 華城 RR: Hwaseong MR: Hwasŏng /hwa.z̥ʰʌŋ/ [hwa.z̥ʰʌŋ]

Counties of Gyeonggi Province 경기도의 군

 • 가평 加平 RR: Gapyeong MR: Kap’yŏng /ɡa.pʰjʌŋ/ [ɡ̊a.pʰjʌŋ]
 • 양평 楊平 RR: Yangpyeong MR: Yangp’yŏng /jaŋ.pʰjʌŋ/ [jaŋ.pʰjʌŋ]
 • 여주 驪州 RR: Yeoju MR: Yŏju /ᴸjʌ.ʣʲu/ [jʌ.ʣʲu]

  • NK form 북한식: 려주 驪州 MR: Ryŏju RR: Ryeoju /ljʌ.ʣʲu/ [ɾjʌ.ʣʲu, ljʌ-]
 • 연천 漣川 RR: Yeoncheon MR: Yŏnch’ŏn /ᴸjʌn.ʦʲʰʌn/ [jʌn.ʦʲʰʌn]

  • NK form 북한식: 련천 漣川 MR: Ryŏnch’ŏn RR: Ryeoncheon /ljʌn.ʦʲʰʌn/ [ɾjʌn.ʦʲʰʌn, ljʌn-]

Other places of Gyeonggi Province 경기도의 기타 지명

 • 판문점 板門店 RR: Panmunjeom MR: P’anmunjŏm /pʰan.mun.ʣʲʌm/ [pʰan.mun.ʣʲʌm]

Cities of South Gyeongsang Province 경상남도의 시

 • 거제 巨濟 RR: Geoje MR: Kŏje /ɡʌː.ʣʲe/ [ɡ̊əː.ʣʲe]
 • 김해 金海 RR: Gimhae MR: Kimhae /ɡim.hɛ/ [ɡ̊im.ɦɛ]
 • 밀양 密陽 RR: Miryang MR: Miryang /mil.jaŋ/ [mi.ɾjaŋ]
 • 사천[사ː-] 泗川 RR: Sacheon MR: Sach’ŏn /z̥ʰaː.ʦʲʰʌn/ [z̥ʰaː.ʦʲʰʌn]
 • 양산 梁山 RR: Yangsan MR: Yangsan /ᴸjaŋ.z̥ʰan/ [jaŋ.z̥ʰan]

  • NK form 북한식: 량산 梁山 MR: Ryangsan RR: Ryangsan /ljaŋ.z̥ʰan/ [ɾjaŋ.z̥ʰan, ljaŋ-]
 • 진주[진ː-] 晉州 RR: Jinju MR: Chinju /ʣʲiːn.ʣʲu/ [ʣ̥ʲiːn.ʣʲu]
 • 창원 昌原 RR: Chang(-)won MR: Ch’angwŏn /ʦʲʰaŋ.wʌn/ [ʦʲʰaŋ.wʌn]
 • 통영[통ː-] 統營 RR: Tong(-)yeong MR: T’ongyŏng /tʰoːŋ.jʌŋ/ [tʰoːŋ.jʌŋ]

Counties of South Gyeongsang Province 경상남도의 군

 • 거창 居昌 RR: Geochang MR: Kŏch’ang /ɡʌ.ʦʲʰaŋ/ [ɡ̊ʌ.ʦʲʰaŋ]
 • 고성 固城 RR: Goseong MR: Kosŏng /ɡo.z̥ʰʌŋ/ [ɡ̊o.z̥ʰʌŋ]
 • 남해 南海 RR: Namhae MR: Namhae /nam.hɛ/ [nam.ɦɛ]
 • 산청 山淸 RR: Sancheong MR: Sanch’ŏng /z̥ʰan.ʦʲʰʌŋ/ [z̥ʰan.ʦʲʰʌŋ]
 • 의령 宜寧▽ RR: Uiryeong MR: Ŭiryŏng /ɰi.ljʌŋ/ [ɰi.ɾjʌŋ] Irregular reading of as 령 ryeong instead of 녕 nyeong 寧의 본음인 ‘녕’ 대신 속음 ‘령’ 사용
 • 창녕 昌寧 RR: Changnyeong MR: Ch’angnyŏng /ʦʲʰaŋ.njʌŋ/ [ʦʲʰaŋ.njʌŋ]
 • 하동 河東 RR: Hadong MR: Hadong /ha.doŋ/ [ha.doŋ]
 • 함안 咸安 RR: Haman MR: Haman /ham.an/ [ha.man]
 • 함양 咸陽 RR: Hamyang MR: Hamyang /ham.jaŋ/ [ha.mjaŋ]
 • 합천 陜川 RR: Hapcheon MR: Hapch’ŏn /hab.ʦʲʰʌn/ [hap.ʦʲʰʌn]

Cities of North Gyeongsang Province 경상북도의 시

 • 경산[경ː-] 慶山 RR: Gyeongsan MR: Kyŏngsan /ɡjʌːŋ.z̥ʰan/ [ɡ̊jəːŋ.z̥ʰan]
 • 경주[경ː-] 慶州 RR: Gyeongju MR: Kyŏngju /ɡjʌːŋ.ʣʲu/ [ɡ̊jəːŋ.ʣʲu]
 • 구미 龜尾 RR: Gumi MR: Kumi /ɡu.mi/ [ɡ̊u.mi]
 • 김천 金泉 RR: Gimcheon MR: Kimch’ŏn /ɡim.ʦʲʰʌn/ [ɡ̊im.ʦʲʰʌn]
 • 문경 聞慶 RR: Mun(-)gyeong MR: Mun’gyŏng /mun.ɡjʌŋ/ [mun.ɡjʌŋ]
 • 상주 尙州 RR: Sangju MR: Sangju /z̥ʰaŋ.ʣʲu/ [z̥ʰaŋ.ʣʲu]
 • 안동 安東 RR: Andong MR: Andong /an.doŋ/ [an.doŋ]
 • 영주 榮州 RR: Yeongju MR: Yŏngju /jʌŋ.ʣʲu/ [jʌŋ.ʣʲu]
 • 영천[영ː-] 永川 RR: Yeongcheon MR: Yŏngch’ŏn /jʌːŋ.ʦʲʰʌn/ [jəːŋ.ʦʲʰʌn]
 • 포항 浦項 RR: Pohang MR: P’ohang /pʰo.haŋ/ [pʰo.ɦaŋ]

Counties of North Gyeongsang Province 경상북도의 군

 • 고령 高靈 RR: Goryeong MR: Koryŏng /ɡo.ljʌŋ/ [ɡ̊o.ɾjʌŋ]
 • 군위 軍威 RR: Gunwi MR: Kunwi /ɡun.y/ [ɡ̊u.ny, -nɥi]
 • 봉화[봉ː-] 奉化 RR: Bonghwa MR: Ponghwa /boːŋ.hwa/ [b̥oːŋ.ɦwa]
 • 성주 星州 RR: Seongju MR: Sŏngju /z̥ʰʌŋ.ʣʲu/ [z̥ʰʌŋ.ʣʲu]
 • 영덕 盈德 RR: Yeongdeok MR: Yŏngdŏk /jʌŋ.dʌɡ/ [jʌŋ.dʌk]
 • 영양 英陽 RR: Yeong(-)yang MR: Yŏngyang /jʌŋ.jaŋ/ [jʌŋ.jaŋ]
 • 예천[예ː-] 醴泉 RR: Yecheon MR: Yech’ŏn /ᴸjeː.ʦʲʰʌn/ [jeː.ʦʲʰʌn]

  • NK form 북한식: 례천[례ː-] 漣川 MR: Ryech’ŏn RR: Ryecheon /ljeː.ʦʲʰʌn/ [ɾjeː.ʦʲʰʌn, ljeː-]
 • 울릉 鬱陵 RR: Ulleung MR: Ullŭng /ul.lɯŋ/ [ul.lɯŋ]
 • 울진[-찐] 蔚珍 RR: Uljin MR: Ulchin /ulᴰ.ʣʲin → ul.ʦʲin/ [ul.ʦʲin]
 • 의성[의ː-] 義城 RR: Uiseong MR: Ŭisŏng /ɰiː.z̥ʰʌŋ/ [ɰiː.z̥ʰʌŋ]
 • 청도 淸道 RR: Cheongdo MR: Ch’ŏngdo /ʦʲʰʌŋ.do/ [ʦʲʰʌŋ.do]
 • 청송 靑松 RR: Cheongsong MR: Ch’ŏngsong /ʦʲʰʌŋ.z̥ʰoŋ/ [ʦʲʰʌŋ.z̥ʰoŋ]
 • 칠곡 漆谷 RR: Chilgok MR: Ch’ilgok /ʦʲʰil.ɡoɡ/ [ʦʲʰil.ɡok]

Cities of South Jeolla Province 전라남도의 시

 • 광양 光陽 RR: Gwang(-)yang MR: Kwangyang /ɡwaŋ.jaŋ/ [ɡ̊waŋ.jaŋ]
 • 나주 羅州 RR: Naju MR: Naju /na.ʣʲu/ [na.ʣʲu]

  • NK form 북한식: 라주 羅州 MR: Raju RR: Raju /la.ʣʲu/ [ɾa.ʣʲu, la-]
 • 목포 木浦 RR: Mokpo MR: Mokp’o /mog.pʰo/ [mok.pʰo]
 • 순천[순ː-] 順天 RR: Suncheon MR: Sunch’ŏn /z̥ʰuːn.ʦʲʰʌn/ [z̥ʰuːn.ʦʲʰʌn]
 • 여수 麗水 RR: Yeosu MR: Yŏsu /ᴸjʌ.z̥ʰu/ [jʌ.z̥ʰu]

  • NK form 북한식: 려수 麗水 MR: Ryŏsu RR: Ryeosu /ljʌ.z̥ʰu/ [ɾjʌ.z̥ʰu, ljʌ-]

Counties of South Jeolla Province 전라남도의 군

 • 강진 康津 RR: Gangjin MR: Kangjin /ɡaŋ.ʣʲin/ [ɡ̊aŋ.ʣʲin]
 • 고흥 高興 RR: Goheung MR: Kohŭng /ɡo.hɯŋ/ [ɡ̊o.ɦɯŋ]
 • 곡성[-썽] 谷城 RR: Gokseong MR: Koksŏng /ɡoɡ.z̥ʰʌŋ → ɡoɡ.sʌŋ/ [ɡ̊ok.sʌŋ]
 • 구례 求禮 RR: Gurye MR: Kurye /ɡu.lje/ [ɡ̊u.ɾje]
 • 담양 潭陽 RR: Damyang MR: Tamyang /dam.jaŋ/ [d̥a.mjaŋ]
 • 무안[무ː-] 務安 RR: Muan MR: Muan /muː.an/ [muː.an]
 • 보성[보ː-] 寶城 RR: Boseong MR: Posŏng /boː.z̥ʰʌŋ/ [b̥oː.z̥ʰʌŋ]
 • 신안 新安 RR: Sinan MR: Sinan /z̥ʰin.an/ [ɕʰi.nan]
 • 영광 靈光 RR: Yeonggwang MR: Yŏnggwang /ᴸjʌŋ.ɡwaŋ/ [jʌŋ.ɡwaŋ]

  • NK form 북한식: 령광 靈光 MR: Ryŏnggwang RR: Ryeonggwang /ljʌŋ.ɡwaŋ/ [ɾjʌŋ.ɡwaŋ, ljʌŋ-]
 • 영암 靈巖 RR: Yeong(-)am MR: Yŏngam /ᴸjʌŋ.am/ [jʌŋ.am]

  • NK form 북한식: 령암 靈巖 MR: Ryŏngam RR: Ryeong(-)am /ljʌŋ.am/ [ɾjʌŋ.am, ljʌŋ-]
 • 완도 莞島 RR: Wando MR: Wando /wan.do/ [wan.do]
 • 장성 長城 RR: Jangseong MR: Changsŏng /ʣʲaŋ.z̥ʰʌŋ/ [ʣ̥ʲaŋ.z̥ʰʌŋ]
 • 장흥 長興 RR: Jangheung MR: Changhŭng /ʣʲaŋ.hɯŋ/ [ʣ̥ʲaŋ.ɦɯŋ]
 • 진도 珍島 RR: Jindo MR: Chindo /ʣʲin.do/ [ʣ̥ʲin.do]
 • 함평 咸平 RR: Hampyeong MR: Hamp’yŏng /ham.pʰjʌŋ/ [ham.pʰjʌŋ]
 • 해남[해ː-] 海南 RR: Haenam MR: Haenam /hɛː.nam/ [hɛː.nam]
 • 화순 和順 RR: Hwasun MR: Hwasun /hwa.z̥ʰun/ [hwa.z̥ʰun]

Cities of Jeju Province 제주도의 시

 • 제주[제ː-] 濟州 RR: Jeju MR: Cheju /ʣʲeː.ʣʲu/ [ʣ̥ʲeː.ʣʲu]
 • 서귀포 西歸浦 RR: Seogwipo MR: Sŏgwip’o /z̥ʰʌ.ɡy.pʰo/ [z̥ʰʌ.ɡy.pʰo, -ɡɥi-]

Cities of South Chungcheong Province 충청남도의 시

 • 계룡[계-/게-] 鷄龍 RR: Gyeryong MR: Kyeryong je.ljoŋ/ [ɡ̊je.ɾjoŋ]
 • 공주 公州 RR: Gongju MR: Kongju /ɡoŋ.ʣʲu/ [ɡ̊oŋ.ʣʲu]
 • 논산 論山 RR: Nonsan MR: Nonsan /ᴸnon.z̥ʰan/ [non.z̥ʰan]

  • NK form 북한식: 론산 論山 MR: Ronsan RR: Ronsan /lon.z̥ʰan/ [ɾon.z̥ʰan, lon-]
 • 당진 唐津 RR: Dangjin MR: Tangjin /daŋ.ʣʲin/ [d̥aŋ.ʣʲin]
 • 보령[보ː-] 保寧▽ RR: Boryeong MR: Poryŏng /boː.ljʌŋ/ [b̥oː.ɾjʌŋ] Irregular reading of as 령 ryeong instead of 녕 nyeong 寧의 본음인 ‘녕’ 대신 속음 ‘령’ 사용
 • 서산[서ː-] 瑞山 RR: Seosan MR: Sŏsan /z̥ʰʌː.z̥ʰan/ [z̥ʰəː.z̥ʰan]
 • 아산 牙山 RR: Asan MR: Asan /a.z̥ʰan/ [a.z̥ʰan]
 • 천안 天安 RR: Cheonan MR: Ch’ŏnan /ʦʲʰʌn.an/ [ʦʲʰʌ.nan]

Counties of South Chungcheong Province 충청남도의 군

 • 금산 錦山 RR: Geumsan MR: Kŭmsan /ɡɯm.z̥ʰan/ [ɡ̊ɯm.z̥ʰan]
 • 부여 扶餘 RR: Buyeo MR: Puyŏ /bu.jʌ/ [b̥u.jʌ]
 • 서천[서ː-] 舒川 RR: Seocheon MR: Sŏch’ŏn /z̥ʰʌː.ʦʲʰʌn/ [z̥ʰəː.ʦʲʰʌn]
 • 연기[연ː-] 燕岐 RR: Yeon(-)gi MR: Yŏn’gi /jʌːn.ɡi/ [jəːn.ɡi]
 • 예산 禮山 RR: Yesan MR: Yesan /ᴸje.z̥ʰan/ [je.z̥ʰan]

  • NK form 북한식: 례산 禮山 MR: Ryesan RR: Ryesan /lje.z̥ʰan/ [ɾje.z̥ʰan, lje-]
 • 청양 靑陽 RR: Cheong(-)yang MR: Ch’ŏngyang /ʦʲʰʌŋ.jaŋ/ [ʦʲʰʌŋ.jaŋ]
 • 태안 泰安 RR: Taean MR: T’aean /tʰɛ.an/ [tʰɛ.an]
 • 홍성 洪城 RR: Hongseong MR: Hongsŏng /hoŋ.z̥ʰʌŋ/ [hoŋ.z̥ʰʌŋ]

Cities of North Chungcheong Province 충청북도의 시

 • 제천 堤川 RR: Jecheon MR: Jech’ŏn /ʣʲe.ʦʲʰʌn/ [ʣ̥ʲe.ʦʲʰʌn]
 • 청주 淸州 RR: Cheongju MR: Ch’ŏngju /ʦʲʰʌŋ.ʣʲu/ [ʦʲʰʌŋ.ʣʲu]
 • 충주 忠州 RR: Chungju MR: Ch’ungju /ʦʲʰuŋ.ʣʲu/ [ʦʲʰuŋ.ʣʲu]

Counties of North Chungcheong Province 충청북도의 군

 • 괴산[괴-/궤-] 槐山 RR: Goesan MR: Koesan /ɡø.z̥ʰan/ [ɡ̊ø.z̥ʰan, ɡ̊we-]
 • 단양 丹陽 RR: Danyang MR: Tanyang /dan.jaŋ/ [d̥a.njaŋ]
 • 보은[보ː-] 報恩 RR: Bo(-)eun MR: Poŭn /boː.ɯn/ [b̥oː.ɯn]
 • 영동[영ː-] 永同 RR: Yeongdong MR: Yŏngdong /jʌːŋ.doŋ/ [jəːŋ.doŋ]
 • 옥천 沃川 RR: Okcheon MR: Okch’ŏn /oɡ.ʦʲʰʌn/ [ok.ʦʲʰʌn]
 • 음성 陰城 RR: Eumseong MR: Ŭmsŏng /ɯm.z̥ʰʌŋ/ [ɯm.z̥ʰʌŋ]
 • 증평 曾坪 RR: Jeungpyeong MR: Chŭngp’yŏng /ʣʲɯŋ.pʰjʌŋ/ [ʣ̥ʲɯŋ.pʰjʌŋ]
 • 진천[진ː-] 鎭川 RR: Jincheon MR: Jinch’ŏn /ʣʲiːn.ʦʲʰʌn/ [ʣ̥ʲiːn.ʦʲʰʌn]
 • 청원 淸原 RR: Cheong(-)won MR: Ch’ŏngwŏn /ʦʲʰʌŋ.wʌn/ [ʦʲʰʌŋ.wʌn]

Democratic People’s Republic of Korea (North Korea) 조선민주주의인민공화국

For North Korean names, the McCune–Reischauer romanization (MR) is given first and the Revised Romanization (RR) second. Optional spaces as per South Korean usage are marked with the caret (^), but in North Korean usage these are invariably written without spaces. South Korean standard pronunciations are followed, except that word-initial ㄹ and 니 are kept in both spelling and pronunciation following the North Korean standard. This is also reflected in the romanizations used here.

Country names 국호

 • 조선^민주주의^인민^공화국[—의–공ː–/—이–공ː–] 朝鮮民主主義人民共和國 “Democratic People’s Republic of Korea” MR: Chosŏn Minjujuŭi Inmin Konghwaguk RR: Joseon Minjujuui Inmin Gonghwaguk /ʣʲo.z̥ʰʌn min.ʣʲu.ʣʲu.ɰi in.min ɡoːŋ.hwa.ɡuɡ/ [ʣ̥ʲo.z̥ʰʌn|min.ʣʲu.ʣʲu.ɰi|in.min|ɡ̊oːŋ.ɦwa.ɡuk → ʣ̥ʲo.z̥ʰʌn.min.ʣʲu.ʣʲu.ɰi.in.min.ɡoːŋ.ɦwa.ɡuk]
  • 조선 朝鮮 “Korea (NK usage)” MR: Chosŏn RR: Joseon /ʣʲo.z̥ʰʌn/ [ʣ̥ʲo.z̥ʰʌn]
  • 북조선[-쪼-] 北朝鮮 “North Korea (NK usage)” MR: Pukchosŏn RR: Bukjoseon /buɡ.ʣʲo.z̥ʰʌn → buɡ.ʦʲo.z̥ʰʌn/ [b̥uk.ʦʲo.z̥ʰʌn]
  • 북한[부칸] 北韓 “North Korea (SK usage)” MR: Pukhan RR: Bukhan /buɡ.han → bu.kʰan/ [b̥u.kʰan]

First-level cities 시도급 시

 • 개성 開城 MR: Kaesŏng RR: Gaeseong /ɡɛ.z̥ʰʌŋ/ [ɡ̊ɛ.z̥ʰʌŋ]
 • 개천[개ː-] 价川 MR: Kaech’ŏn RR: Gaecheon /ɡɛː.ʦʲʰʌn/ [ɡ̊ɛː.ʦʲʰʌn]
 • 남포 南浦 MR: Namp’o RR: Nampo /nam.pʰo/ [nam.pʰo]
 • 단천 端川 MR: Tanch’ŏn RR: Dancheon /dan.ʦʲʰʌn/ [d̥an.ʦʲʰʌn]
 • 라선 羅先 MR: Rasŏn RR: Raseon /la.z̥ʰʌn/ [ɾa.z̥ʰʌn, la-]

  • SK form 남한식: 나선 羅先 RR: Naseon MR: Nasŏn /ᴸna.z̥ʰʌn/ [na.z̥ʰʌn]
  • formerly 구칭: 라진선봉 羅津先鋒 MR: Rajin Sŏnbong RR: Rajinseonbong /la.ʣʲin-z̥ʰʌn.boŋ/ [ɾa.ʣʲin.z̥ʰʌn.boŋ, la-]

   • SK form 남한식: 나진선봉 羅津先鋒 RR: Najinseonbong MR: Najin Sŏnbong /ᴸna.ʣʲin-z̥ʰʌn.boŋ/ [na.ʣʲin.z̥ʰʌn.boŋ]
 • 사리원 沙里院 MR: Sariwŏn RR: Sariwon /z̥ʰa.li.wʌn/ [z̥ʰa.ɾi.wʌn]
 • 신의주[시늬-/시니-] 新義州 MR: Sinŭiju RR: Sinuiju /z̥ʰin.ɰi.ʣʲu/ [ɕʰi.nɰi.ʣʲu]
 • 원산 元山 MR: Wŏnsan RR: Wonsan /wʌn.z̥ʰan/ [wʌn.z̥ʰan]
 • 청진 淸津 MR: Ch’ŏngjin RR: Cheongjin /ʦʲʰʌŋ.ʣʲin/ [ʦʲʰʌŋ.ʣʲin]
 • 평양 平壤 MR: P’yŏngyang RR: Pyeong(-)yang /pʰjʌŋ.jaŋ/ [pʰjʌŋ.jaŋ]
 • 함흥 咸興 MR: Hamhŭng RR: Hamheung /ham.hɯŋ/ [ham.ɦɯŋ]

Provinces 도

 • 강원도 江原道 MR: Kangwŏn-do “Kangwŏn Province” RR: Gang(-)won-do /ɡaŋ.wʌn-do/ [ɡ̊aŋ.wʌn.do]
  • short form 약칭: 강원 江原 MR: Kangwŏn RR: Gang(-)won /ɡaŋ.wʌn/ [ɡ̊aŋ.wʌn]
 • 량강도 兩江道 MR: Ryanggang-do “Ryanggang Province” RR: Ryanggang-do /ljaŋ.ɡaŋ-do/ [ɾjaŋ.ɡaŋ.do, ljaŋ-]

  • SK form 남한식: 양강도 兩江道 RR: Yanggang-do MR: Yanggang-do /ᴸjaŋ.ɡaŋ-do/ [jaŋ.ɡaŋ.do]
  • short form 약칭: 량강 兩江 MR: Ryanggang RR: Ryanggang /ljaŋ.ɡaŋ/ [ɾjaŋ.ɡaŋ, ljaŋ-]

   • SK form 남한식: 양강 兩江 RR: Yanggang MR: Yanggang /jaŋ.ɡaŋ/ [ᴸjaŋ.ɡaŋ]
 • 자강도 慈江道 MR: Chagang-do “Chagang Province” RR: Jagang-do /ʣʲa.ɡaŋ-do/ [ʣ̥ʲa.ɡaŋ.do]

  • short form 약칭: 자강 慈江 MR: Chagang RR: Jagang /ʣʲa.ɡaŋ/ [ʣ̥ʲa.ɡaŋ]
 • 평안남도 平安南道 MR: P’yŏngan-namdo “South P’yŏngan Province” RR: Pyeong(-)annam-do /pʰjʌŋ.an-nam.do/ [pʰjʌŋ.an.nam.do]

  • short form 약칭: 평남 平南 MR: P’yŏngnam RR: Pyeongnam /pʰjʌŋ.nam/ [pʰjʌŋ.nam]
 • 평안북도[—또] 平安北道 MR: P’yŏngan-bukto “North P’yŏngan Province” RR: Pyeong(-)anbuk-do /pʰjʌŋ.an-buɡ.do → pʰjʌŋ.an-buɡ.to/ [pʰjʌŋ.an|b̥uk.to → pʰjʌŋ.an.buk.to]

  • short form 약칭: 평북 平北 MR: P’yŏngbuk RR: Pyeongbuk /pʰjʌŋ.buɡ/ [pʰjʌŋ.buk]
 • 함경남도 咸鏡南道 MR: Hamgyŏng-namdo “South Hamgyŏng Province” RR: Hamgyeongnam-do /ham.ɡjʌŋ-nam.do/ [ham.ɡjʌŋ.nam.do]

  • short form 약칭: 함남 咸南 MR: Hamnam RR: Hamnam /ham.nam/ [ham.nam]
 • 함경북도[—또] 咸鏡北道 MR: Hamgyŏng-bukto “North Hamgyŏng Province” RR: Hamgyeongbuk-do /ham.ɡjʌŋ-buɡ.do → ham.ɡjʌŋ-buɡ.to/ [ham.ɡjʌŋ|b̥uk.to → ham.ɡjʌŋ.buk.to]

  • short form 약칭: 함북 咸北 MR: Hamnam RR: Hamnam /ham.buɡ/ [ham.buk]
 • 황해남도 黃海南道 MR: Hwanghae-namdo “South Hwanghae Province” RR: Hwanghaenam-do /hwaŋ.hɛ-nam.do/ [hwaŋ.ɦɛ.nam.do]

  • short form 약칭: 황남 黃南 MR: Hwangnam RR: Hwangnam /hwaŋ.nam/ [hwaŋ.nam]
 • 황해북도[—또] 黃海北道 MR: Hwanghae-bukto “North Hwanghae Province” RR: Hwanghaebuk-do /hwaŋ.hɛ-buɡ.do → hwaŋ.hɛ-buɡ.to/ [hwaŋ.ɦɛ|b̥uk.to → hwaŋ.ɦɛ.buk.to]

  • short form 약칭: 황북 黃北 MR: Hwangbuk RR: Hwangbuk /hwaŋ.buɡ/ [hwaŋ.buk]

Leave a Reply / 댓글을 달아주세요

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s