Brands and Trade Names

Korean pronunciation dictionary

 • 교보[교ː-] 敎保 Kyobo RR: Gyobo MR: Kyobo /ɡjoː.bo/ [ɡ̊joː.bo]
 • 교촌 橋村 Kyochon RR: Gyochon MR: Kyoch’on /ɡjo.ʦʲʰon/ [ɡ̊jo.ʦʲʰon]
 • 국제[-쩨] 國際 Kukje RR: Gukje MR: Kukche /ɡuɡ.ʣʲe → ɡuɡ.ʦʲe/ [ɡ̊uk.ʦʲe]
 • 귀뚜라미 Kiturami RR: Gwitturami MR: Kwitturami /ɡytulami/ [ɡ̊yt.tu.ɾa.mi, ɡ̊ɥit-]
 • 금호[금ː-] 錦湖 Kumho RR: Geumho MR: Kŭmho /ɡɯːm.ho/ [ɡ̊ɯːm.ɦo]
 • 기아 起亞 Kia RR: Gia MR: Kia /ɡi.a/ [ɡ̊i.a]
 • 남양 南陽 Namyang RR: Namyang MR: Namyang /nam.jaŋ/ [na.mjaŋ]
 • 남해 南海 Namhae RR: Namhae MR: Namhae /nam.hɛ/ [nam.ɦɛ]
 • 넥센[-쎈] Nexen RR: Neksen MR: Neksen /neɡ.z̥ʰen → neɡ.sen/ [nek.sen]
 • 넥슨[-쓴] Nexon RR: Nekseun MR: Neksŭn /neɡ.z̥ʰɯn → neɡ.sɯn/ [nek.sɯn]
 • 농심 農心 Nongshim RR: Nongsim MR: Nongsim /noŋ.z̥ʰim/ [noŋ.ɕʰim]
 • 농협 農協 Nonghyup RR: Nongsim MR: Nongsim /noŋ.hjʌb/ [noŋ.ɦjʌp]
 • 누비라 Nubira RR: Nubira MR: Nubira /nubila/ [nu.bi.ɾa]
 • 눈높이 Noonnoppi RR: Nunnopi MR: Nunnop’i /nun=nopʰ=°i → nun=no.pʰi/ [nun.no.pʰi]
 • 다음 多音 Daum RR: Da(-)eum MR: Taŭm /da.ɯm/ [d̥a.ɯm]
 • 대교[대ː-] 大敎 Daekyo RR: Daegyo MR: Taegyo /dɛː.ɡjo/ [d̥ɛː.ɡjo]
 • 대림[대ː-] 大林 Daelim RR: Daerim MR: Taerim /dɛː.lim/ [d̥ɛː.ɾim]
 • 대우[대ː-] 大宇 Daewoo RR: Dae(-)u MR: Taeu /dɛː.u/ [d̥ɛː.u]
 • 대웅[대ː-] 大熊 Daewoong RR: Dae(-)ung MR: Taeung /dɛː.uŋ/ [d̥ɛː.uŋ]
 • 동국 東國 Dongkuk RR: Dongguk MR: Tongguk /doŋ.ɡuɡ/ [d̥oŋ.ɡuk]
 • 동부 東部 Dongbu RR: Dongbu MR: Tongbu /doŋ.bu/ [d̥oŋ.bu]
 • 동서 東西 Dongsuh RR: Dongseo MR: Tongsŏ /doŋ.z̥ʰʌ/ [d̥oŋ.z̥ʰʌ]
 • 두산 斗山 Doosan RR: Dusan MR: Tusan /du.z̥ʰan/ [d̥u.z̥ʰan]
 • 딤채 Dimchae RR: Dimchae MR: Timch’ae /dim.ʦʲʰɛ/ [d̥im.ʦʲʰɛ]
 • 래미안 來美安 Raemian RR: Raemian MR: Raemian /lɛ.mi.an/ [ɾɛ.mi.an, lɛ-]
 • 롯데[롣떼] Lotte RR: Rotde MR: Lotte /loz̥ʰde → lod.te/ [ɾot.te, lot-]
 • 만도[만ː-] 萬都 Mando RR: Mando MR: Mando /maːn.do/ [maːn.do]
 • 매일[매ː-] 每日 Maeil RR: Maeil MR: Maeil /mɛː.il/ [mɛː.il]
 • 목우촌 牧牛村 Moguchon RR: Moguchon MR: Moguch’on /moɡ.u.ʦʲʰon/ [mo.ɡu.ʦʲʰon]
 • 무쏘 Musso RR: Musso MR: Musso /muso/ [mus.so]
 • 미래^에셋[미ː–섿/미ː–쎋] 未來– Mirae Asset RR: Mirae Eset MR: Mirae Eset /miː.lɛ ez̥ʰez̥ʰ → miː.lɛ.e.z̥ʰed, miː.lɛ esez̥ʰ → miː.lɛ.e.sed/ [miː.ɾɛ.e.z̥ʰet, -set]
 • 빙그레 Binggrae RR: Binggeure MR: Pinggŭre /biŋɡɯle/ [b̥iŋ.ɡɯ.ɾe]
 • 뽀로로 Pororo RR: Ppororo MR: Ppororo /pololo/ [po.ɾo.ɾo]
 • 삼보 三寶 Sambo RR: Sambo MR: Sambo /z̥ʰam.bo/ [z̥ʰam.bo]
 • 삼성 三星 Samsung RR: Samseong MR: Samsŏng /z̥ʰam.z̥ʰʌŋ/ [z̥ʰam.z̥ʰʌŋ]
 • 삼양 三養 Samyang RR: Samyang MR: Samyang /z̥ʰam.jaŋ/ [z̥ʰa.mjaŋ]
 • 삼익 三益 Samick RR: Samik MR: Samik /z̥ʰam.iɡ/ [z̥ʰa.mik]
 • 새한 Saehan RR: Samyang MR: Samyang /z̥ʰɛ.han/ [z̥ʰɛ.ɦan]
 • 샘표[샘ː-] -標 Sempio RR: Saempyo MR: Saemp’yo /z̥ʰɛːm=pʰjo/ [z̥ʰɛːm.pʰjo]
 • 설화수 雪花秀 Sulwhasoo RR: Seolhwasu MR: Sŏrhwasu /z̥ʰʌl.hwa.z̥ʰu/ [z̥ʰʌɾ.ɦwa.z̥ʰu]
 • 신라면[실–] Shin Ramyun RR: Sillamyeon MR: Sinsegye /z̥ʰin=la.mjʌn → z̥ʰil.la.mjʌn/ [ɕʰil.la.mjʌn]
 • 신세계[–계/–게] 新世界 Shinsegae RR: Sinsegye MR: Sinsegye /z̥ʰin=z̥ʰeː.ɡje/ [ɕʰin.z̥ʰe.ɡje]
 • 신한 新韓 Shinhan RR: Sinhan MR: Sinhan /z̥ʰin.han/ [ɕʰin.ɦan]
 • 쌈지 Ssamzie RR: Ssamji MR: Ssamji /samʣʲi/ [sam.ʣʲi]
 • 쌍용[-용/-뇽] 雙龍 SsangYong RR: Ssang(-)yong/Ssangnyong MR: Ssangyong/Ssangnyong /saŋ.ᴸjoŋ, saŋ=ᴸjoŋ/ [saŋ.joŋ, -njoŋ]
 • 아리따움 Aritaum RR: Arittaum MR: Arittaum /alitau=°m/ [a.ɾit.ta.um]
 • 아시아나 Asiana RR: Asiana MR: Asiana /az̥ʰiana/ [a.ɕʰi.a.na]
 • 아주 亞洲 Aju RR: Aju MR: Aju /a.ʣʲu/ [a.ʣʲu]
 • 영창 英昌 Young Chang RR: Yeongchang MR: Yŏngch’ang /jʌŋ.ʦʲʰaŋ/ [jʌŋ.ʦʲʰaŋ]
 • 영풍[영ː-] 永豊 Young Poong RR: Yeongpung MR: Yŏngp’ung /jʌːŋ.pʰuŋ/ [jəːŋ.pʰuŋ]
 • 오뚜기 Ottogi RR: Ottugi MR: Ottugi /otuɡi/ [ot.tu.ɡi]
 • 오리온[오ː–] 五里溫 Orion RR: Orion MR: Orion /oː.li.on/ [oː.ɾi.on]
 • 우리 Woori RR: Uri MR: Uri /uli/ [u.ɾi]
 • 울림 Woollim RR: Ullim MR: Ullim /ulli=°m/ [ul.lim]
 • 웅진 熊津 Woongjin RR: Ungjin MR: Ungjin /uŋ.ʣʲin/ [uŋ.ʣʲin]
 • 유진[유ː-] 有進 Eugene RR: Yujin MR: Yujin /juː.ʣʲin/ [juː.ʣʲin]
 • 유한 柳韓 Yuhan RR: Yuhan MR: Yuhan /ᴸju.han/ [ju.ɦan]
 • 일화 一和 Ilhwa RR: Ilhwa MR: Irhwa /il.hwa/ [iɾ.ɦwa]
 • 재미나 Zemina RR: Jaemina MR: Chaemina /ʣʲɛmi=na/ [ʣ̥ʲɛ.mi.na]
 • 정관장 正官匠 Cheong Kwan Jang RR: Jeonggwanjang MR: Chŏnggwanjang /ʣʲʌːŋ.ɡwan.ʣʲaŋ/ [ʣ̥ʲəːŋ.ɡwan.ʣʲaŋ]
 • 제일[제ː-] 第一 Cheil RR: Jeil MR: Cheil /ʣʲeː.il/ [ʣ̥ʲeː.il]
 • 종가집[–찝] 宗家- Chongga RR: Jonggajip MR: Chonggachip /ʣʲoŋ.ɡa=ʔ=ʣʲib → ʣʲoŋ.ɡa.ʦʲib/ [ʣ̥ʲoŋ.ɡa.ʦʲip]
 • 진로 眞露 Jinro RR: Jillo MR: Chillo /ʣʲin.lo → ʣʲil.lo/ [ʣ̥ʲil.lo]
 • 참이슬[참니-/차미-] Chamisul RR: Chamniseul/Chamiseul MR: Ch’amnisŭl/Ch’amisŭl /ʦʲʰam=ᴺiz̥ʰɯl, ʦʲʰam=iz̥ʰɯl/ [ʦʲʰam.ni.z̥ʰɯl, ʦʲʰa.mi-]
 • 처음처럼 Chum-Churum RR: Cheo(-)eum-cheoreom MR: Ch’ŏŭm ch’ŏrŏm /ʦʲʰʌɯm-ʦʲʰʌlʌm/ [ʦʲʰʌ.ɯm.ʦʲʰʌ.ɾʌm]
 • 칠성[-썽] 七星 Chilsung RR: Chilseong MR: Ch’ilsŏng /ʦʲʰilᴰ.z̥ʰʌŋ → ʦʲʰil.sʌŋ/ [ʦʲʰil.sʌŋ]
 • 코오롱 Kolon RR: Koorong MR: K’oorong /kʰooloŋ/ [kʰo.o.ɾoŋ]
 • 태광 泰光 Taekwang RR: Taegwang MR: T’aegwang /tʰɛ.ɡwaŋ/ [tʰɛ.ɡwaŋ]
 • 통일[통ː-] 統一 Tongil RR: Tong(-)il MR: T’ongil /tʰoːŋ.il/ [tʰoːŋ.il]
 • 푸르지오 Prugio RR: Pureujio MR: P’urŭjio /pʰulɯʣʲio/ [pʰu.ɾɯ.ʣʲi.o]
 • 풀무원 Pulmuone RR: Pulmuwon MR: P’ulmuwŏn /pʰulmuwʌn/ [pʰul.mu.wʌn]
 • 하나 Hana RR: Hana MR: Hana /hana/ [ha.na]
 • 하나로 Hanaro RR: Hana MR: Hana /hana=lo/ [ha.na.ɾo]
 • 한국[한ː-] 韓國 Hankook RR: Han(-)guk MR: Han’guk /haːn.ɡuɡ/ [haːn.ɡuk]
 • 한라[할ː-] 漢拏▽ Halla R: Halla MR: Halla /haːn.la → haːl.la/ [haːl.la]
 • 한샘 Hanssem RR: Hansaem MR: Hansaem /han.z̥ʰɛm/ [han.z̥ʰɛm]
 • 한솔 Hansol RR: Hansol MR: Hansol /han.z̥ʰol/ [han.z̥ʰol]
 • 한진[한ː-] 韓進 Hanjin RR: Hanjin MR: Hanjin /haːn.ʣʲin/ [haːn.ʣʲin]
 • 한화[한ː-] 韓華 Hanwha RR: Hanhwa MR: Hanhwa /haːn.hwa/ [haːn.ɦwa]
 • 해태[해ː-] 海陀 Haitai RR: Haetae MR: Haet’ae /hɛː.tʰɛ/ [hɛː.tʰɛ]
 • 현대[현ː-] 現代 Hyundai RR: Hyeondae MR: Hyŏndae /hjʌːn.dɛ/ [hjəːn.dɛ]
 • 효성[효ː-] 曉星 Hyosung RR: Hyoseong MR: Hyosŏng /hjoː.z̥ʰʌŋ/ [hjoː.z̥ʰʌŋ]
 • 흥국 興國 Heungkuk RR: Heungguk MR: Hŭngguk /hɯŋ.ɡuɡ/ [hɯŋ.ɡuk]

Leave a Reply / 댓글을 달아주세요

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s